نویسنده = هادی شیرزاد
تکنولوژی نمایش فاژی و کاربردهای آن ( نامه به سردبیر )

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 239-240

سعید مروتی؛ هادی شیرزاد؛ محمد رضا جهانی؛ محمد حسین مدرسی


شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپA، B و E با استفاده از Multiplex PCR

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1384، صفحه 231-238

مجتبی سعادتی؛ شهرام نظریان؛ محمود تولایی؛ جعفر امانی؛ هادی شیرزاد