شناسایی کلستریدیوم بوتولینوم تیپA، B و E با استفاده از Multiplex PCR

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. باکتری کلستریدیوم بوتولینوم قادر به تولید اسپور بوده و می ‌ تواند با تولید سم کشنده باعث بیماری فلج شل و یا بوتولیسم شود. تشخیص بوتولیسم با یافتن سم و یا باکتری در نمونه غذای مشکوک امکان ‌ پذیر است. روش استاندارد برای یافتن سم استفاده از حیوان آزمایشگاهی می ‌ باشد. این روش بسیار حساس و اختصاصی ولی پر هزینه، زمان بر و پر زحمت بوده ، نیاز به استفاده از حیوان آزمایشگاهی دارد و تنها تعداد معدودی از نمونه ‌ ها را می ‌ توان در یک زمان مورد بررسی قرار داد. روش ‌ های دیگری از جمله استفاده از آنتی‌بادی ‌ ها در سیستم تشخیص الیزا جهت تشخیص توکسین به کار رفته ولی با توجه به وجود واکنش متقاطع بین تیپ ‌ های این باکتری کمتر مورد توجه قرار گر ف ته است. در این تحقیق برای شناسایی تیپ‌های A ، B و E کلستریدیوم بوتولینوم که در انسان ایجاد بیماری می‌کنند، از روش Multiplex PCR استفاده شد. مواد و روش کار. ت أی ید اولیه تیپ‌های باکتریایی کلستریدیوم بوتولینوم مورد استفاده در این تحقیق با روش بیوشیمیایی و نیز Bioassay صورت گرفت. جهت شناسایی بوسیله PCR ، سه جفت پرایمر با دمای ذوب نزدیک به هم طراحی گردید. هر پرایمر ب ه طور اختصاصی برای ژن سم بوتولینیوم تیپ‌های A ، B و E عمل نموده و این سه جفت پرایمر قادر بود ب ه طور هم ‌ زمان سه سروتیپ را شناسایی نماید . نتایج. بزرگی محصول PCR تیپ‌های ,A B و E به ترتیب 782 ، 205 و 389 جفت باز بود که با روش هضم آنزیمی نیز صحت محصول PCR ت أی ید شد. باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس به عنوان کنترل منفی مورد استفاده قرار گرفت و نتایج PCR آن با پرایمرهای طراحی شده منفی بود. بحث. این روش سریع، حساس و دقیق بوده و از آن در جهت شناسایی سه تیپ بیماریزای انسانی باکتری کلستریدیوم بوتولینوم می ‌ توان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها