دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1379 
سلاحهای ژنتیکی

صفحه 119-123

مهدی خوبدل