واکاوی اثر مواجهه با صدای محیط کار بر روی عوامل خطر بیماری‌های قلبی- عروقی: یک مطالعه مورد-شاهدی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مواجهه شغلی با صدا در محیط کار یک مشکل بهداشتی قابل توجه و بیماری­‌های قلبی عروقی یکی از مهمترین و شایع‌­ترین بیماری­‌های غیرواگیر و یکی از مهمترین علل ابتلا به مرگ زودرس می­باشد. صدا علاوه بر اختلالات شنوایی، به عنوان یک عامل استرس‌­زا ممکن است باعث مشکلات قلبی عروقی، افزایش فشارخون، تحریک اعصاب، استرس و اختلالات هورمونی در بدن شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر مواجهه با صدای محیط کار بر عوامل خطر بیماری­های قلبی عروقی انجام پذیرفت.
روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه مورد-شاهدی بوده و در سال 1399 در یک صنعت نیروگاهی انجام پذیرفت. در این مطالعه وضعیت سلامت شاغلین در دو گروه مواجهه­‌یافته و بدون مواجهه با صدا از نظر عوامل خطر بیماری­های قلبی عروقی شامل شاخص توده بدنی (BMI)، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و پارامترهای خون شامل قند خون ناشتا (FBS)، کلسترول، تری­‌گلیسیرید، کراتینین و آنزیم­‌های عملکردی کبد (SGOT وSGPT) مورد بررسی قرار گرفت. جمع‌­آوری اطلاعات در این مطالعه به صورت بررسی پرونده پزشکی کلیه شاغلین مرد معاینه شده در سال 1399 و بررسی وضعیت مواجهه یا عدم مواجهه با صدا، از طریق بررسی مستندات مربوط به سنجش صدا در آن صنعت انجام گرفت. در نهایت داده­ها با استفاده از نرم‌­افزار SPSS نسخه 26 و آزمون­‌های آماری تی‌­مستقل دو نمونه‌­ای و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: اختلاف معناداری در سن، سابقه کار و وضعیت استعمال دخانیات دو گروه مشاهده نشد (0/05P>). نتایج نشان داد که میانگین قند خون، تری­‌گلیسیرید، آنزیم کبدی (SGOT)، فشارخون و شاخص توده بدنی در دو گروه دارای اختلاف معناداری می‌­باشند (0/05P<). اختلاف معنا­داری در میانگین کراتینین، کلسترول و آنزیم کبدی (SGPT) دو گروه مشاهده نشد (0/05P>).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می­دهد که مواجهه با سر و صدای بالاتر از حد مجاز می­تواند بر عوامل خطر بروز بیماری­های قلبی عروقی در افراد موثر باشد، بنابراین توصیه می­شود با کمک اقدامات مهندسی، مدیریتی و در نهایت استفاده از لوازم حفاظت شنوایی از خطر ابتلا به این بیماری­ها کاسته و با سنجش دوره‌­ای وضعیت سلامت شاغلین و تشخیص به موقع از پیشرفت عوارض ناشی از آن پیشگیری شود.

کلیدواژه‌ها


1. Sabahi AR, Moradi I. The effects of noise exposure on rat's hematologic parameters and red cell indices.IJMS-Iranian Journal of Medical Sciences. 2002; 27 (2): 85-86 https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/emr-59470 2. Lai AJ, Huang CY. Effect of occupational exposure to noise on the health of factory workers. Procedia Manufacturing. 2019 Jan 1;39:942-6. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.01.395 3. Mohammadi H, Alimohammadi I, Roshani S, Pakzad R, Abdollahi MB, Dehghan SF. The effect of occupational noise exposure on blood and biochemical parameters: a case study of an insulator manufacturer in Iran. Electronic physician. 2016 Jan;8(1):1740. doi: 10.19082/1740 4. Sarrafzadegan N, Mohammadifard N. Cardiovascular disease in Iran in the last 40 years: prevalence, mortality, morbidity, challenges and strategies for cardiovascular prevention. Archives of Iranian medicine. 2019 Apr 1;22(4):204-10. PMID: 31126179 5. Rahimpour F, Jarahi L, Rafeemanesh E, Eghbali S. The effect of noise on blood pressure in the steel industry workers. medical journal of mashhad university of medical sciences. 2016;59(2):106-13. Doi: 10.22038/mjms.2016.7338 6. Yari AR, Geravandi S, Goudarzi G, Idani E, Vosoughie M, Mohamadrezai Esfarjani N, et al. Assessment of noise pollution and its effect on residents health in Ahvaz, Iran in 2011. Archives of Hygiene Sciences. 2016 Feb 10;5(1):56-60. URL: http://jhygiene.muq.ac.ir/article-1-102-en.html 7. Oh M, Shin K, Kim K, Shin J. Influence of noise exposure on cardiocerebrovascular disease in Korea. Science of the Total Environment. 2019 Feb 15;651:1867-76. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.10.081 8. Śliwińska-Kowalska M, Zaborowski K. WHO environmental noise guidelines for the European region: a systematic review on environmental noise and permanent hearing loss and tinnitus. International journal of environmental research and public health. 2017 Oct;14(10):1139. https://doi.org/10.3390/ijerph14101139 9. Nieuwenhuijsen MJ, Ristovska G, Dadvand P. WHO environmental noise guidelines for the European region: a systematic review on environmental noise and adverse birth outcomes. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2017 Oct;14(10):1252. https://doi.org/10.3390/ijerph14101252 10. Sbihi H, Davies HW, Demers PA. Hypertension in noise-exposed sawmill workers: a cohort study. Occupational and environmental medicine. 2008 Sep 1;65(9):643-6. http://dx.doi.org/10.1136/oem.2007.035709 11. Kalantary S, Dehghani A, Yekaninejad MS, Omidi L, Rahimzadeh M. The effects of occupational noise on blood pressure and heart rate of workers in an automotive parts industry. ARYA atherosclerosis. 2015 Jul;11(4):215. PMID: 26478728 12. Wang F, Song X, Li F, Bai Y, Han L, Zhang H, et al. Occupational noise exposure and hypertension:a case-control study. J Public Health Emerg. 2018;2(30):1-7. doi: 10.21037/jphe.2018.12.01 13. Wu X, Lan Y, Zhang X, Li Ch, Zhou B. Relationship Between Occupational Noise and Hypertension in Modern Enterprise Workers: A Case–Control Study.Research Squre. posted 17 Dec, 2021. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1124193/v1 14. Babisch W. The noise/stress concept, risk assessment and research needs. Noise and health. 2002 Jul 1;4(16):1. https://www.noiseandhealth.org/text.asp?2002/4/16/1/31833 15. Chang TY, Yu TY, Liu CS, Young LH, Bao BY. Occupational noise exposure and its association with incident hyperglycaemia: A retrospective cohort study. Scientific reports. 2020 May 22;10(1):1-0. https://doi.org/10.1038/s41598-020-65646-1 16. Chang TY, Hwang BF, Liu CS, Chen RY, Wang VS, Bao BY, et al. Occupational noise exposure and incident hypertension in men: a prospective cohort study. American journal of epidemiology. 2013 Apr 15;177(8):818-25. https://doi.org/10.1093/aje/kws300 17. Eze IC, Foraster M, Schaffner E, Vienneau D, Héritier H, Rudzik F, et al. Long-term exposure to transportation noise and air pollution in relation to incident diabetes in the SAPALDIA study. International journal of epidemiology. 2017 Aug 1;46(4):1115-25. https://doi.org/10.1093/ije/dyx020 18. Dzhambov AM. Exposure to self-reported occupational noise and diabetes-A cross-sectional relationship in 7th European Social Survey (ESS7, 2014). International journal of occupational medicine and environmental health. 2017 Jul 1;30(4):437. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.00885 19. Wang, H., Sun, D., Wang, B. et al. Association between noise exposure and diabetes: meta-analysis. Environ Sci Pollut Res 27, 36085–36090 (2020). https://doi.org/10.1007/s11356-020-09826-6 20. Jarup L, Babisch W, Houthuijs D, Pershagen G, Katsouyanni K, Cadum E, et al. Hypertension and exposure to noise near airports: the HYENA study. Environmental health perspectives. 2008 Mar;116(3):329-33. https://doi.org/10.1289/ehp.10775 21. Melamed S, Froom P, Kristal-Boneh E, Gofer D, Ribak J. Industrial noise exposure, noise annoyance, and serum lipid levels in blue-collar workers–the CORDIS Study. Archives of Environmental Health: An International Journal. 1997 Jul 1;52(4):292-8. https://doi.org/10.1080/00039899709602201 22. Cai Y, Hansell AL, Blangiardo M, Burton PR, BioSHaRE, de Hoogh K, et al. Long-term exposure to road traffic noise, ambient air pollution, and cardiovascular risk factors in the HUNT and lifelines cohorts. European heart journal. 2017 Aug 1;38(29):2290-6. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehx263 23. Agrawal Y, Platz EA, Niparko JK. Risk factors for hearing loss in US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2002. Otology & neurotology. 2009 Feb 1;30(2):139-45. doi: 10.1097/MAO.0b013e318192483c 24. Fuortes LJ, Tang S, Pomrehn P, Anderson C. Prospective evaluation of associations between hearing sensitivity and selected cardiovascular risk factors. American journal of industrial medicine. 1995 Aug;28(2):275-80. https://doi.org/10.1002/ajim.4700280211 25. Teixeira LR, Azevedo TM, Bortkiewicz A, Da Silva DT, De Abreu W, De Almeida MS, et al. WHO/ILO work-related burden of disease and injury: Protocol for systematic reviews of Exposure to occupational noise and of the effect of exposure to occupational noise on cardiovascular disease. Environment international. 2019 Apr 1;125:567-78. https://doi.org/10.1016/j.envint.2018.09.040 26. Kim G, Kim H, Yun B, Sim J, Kim Ch, Oh Y,et al. Association of Occupational Noise Exposure and Incidence of Metabolic Syndrome in a Retrospective Cohort Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(4):2209. https://doi.org/10.3390/ijerph19042209 27. Zhang K, Jiang F, Luo H, Liu F. Occupational noise exposure and the prevalence of dyslipidemia in a cross-sectional study. BMC public health. 2021 Dec;21(1):1-9. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11274-x 28. Tehrani M, Khavanin A, Asilian H. Effects of simultaneous exposure to noise and styrene on rat liver enzymes. Journal of Occupational Health and Epidemiology. 2016 Oct 10;5(4):245-52. Doi: 10.18869/acadpub.johe.5.4.245 29. Ising H, Braun C. Acute and chronic endocrine effects of noise: review of the research conducted at the Institute for Water, Soil and Air Hygiene. Noise and health. 2000;2(7):7. https://www.noiseandhealth.org/text.asp?2000/2/7/7/31745 30. Jari A, Jafari M J, Khodagholi F, Khodakarim S, Akhlaghi Pirposhteh E. The Effects of Noise and Whole Body Vibration on Urinary Metanephrine and Normetanephrine. J Mil Med. 2020; 22 (4) :323-332.doi:10.30491/JMM.22.4.2