تاثیرات مواجهه با صدای‌های ضربه ای بر شنوایی نیروهای مسلح و بررسی روش های کنترل و کاهش بروز عوارض ناشی از آن: مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت و تغذیه، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 گروه تخصصی گوش، حلق و بینی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مواجهه با صدای ضربه­‌ای (با خاصیت زمان کوتاه و شدت زیاد) بالاتر از حدود مجاز منجر به بروز آسیب به سیستم شنوایی می­‌شود. نیروهای مسلح از جمله گروه­‌های شغلی هستند که در معرض مواجهه با این نوع صدا ناشی از شلیک گلوله قرار دارند. در این مطالعه با بررسی پژوهش‌های مرتبط، اثر صدای ضربه‌­ای، افت شنوایی و عارضه وزوز گوش در پرسنل نیروهای مسلح و راهکارهای کنترلی موثر و مرتبط را مرور کرده و تاثیر آن­‌ها را بررسی کنیم.
روش‌ها: در این مطالعه مروری بانک‌های اطلاعاتی Web of Science و Scopus, PubMed, SID, ISC, Science Direct با کلمات کلیدی افت شنوایی ناشی از صدا، پرسنل نظامی، صدای ضربه­‌ای، کنترل و مواجهه در نیروهای مسلح و میدان تیر جستجو شد. با تعیین معیارهای ورود و خروج و تبادل نظر نویسندگان، از بین 68 مقاله که مورد بررسی قرار گرفتند، 42 مقاله با توجه به ضوابط تعریف شده وارد مطالعه و 26 مقاله از این پژوهش حذف شدند.
یافته‌ها: چندین مطالعه تراز فشار صدا ناشی از تیراندازی را اندازه­‌گیری کرده و دریافتند که که مواجهه با این نوع صدا منجر به عوارض شنیداری شده که با توجه به میزان و شدت مواجهه در بین افراد متغیر است. متغیرهای زمینه‌­ای و سبک زندگی نیز از جمله پارامترهای دخیل در بروز افت شنوایی ناشی از صدا هستند. کارهای مهندسی کنترل صدا و همچنین استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی به صورت فعال و غیر فعال از جمله اقداماتی است که می­‌تواند شدت مواجهه را کم و تاثیرات مخرب بر اندام شنوایی را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری: استفاده از لوازم حفاظت شنوایی با قابلیت کنترل صدای فعال، در سال­‌های اخیر پیشرفت‌‌هایی داشته است. البته در حال حاضر استفاده از هر دو روش کنترل مهندسی و استفاده از تجهیزات حفاظت شنوایی برای بیشترین کاهش میزان صدای مواجهه ناشی از تیراندازی توصیه می‌­شود. توجه به این نکته ضروری است که برای پیشگیری و مدیریت آسیب و افت شنوایی پرسنل نظامی، تشکیل پرونده پزشکی با محوریت پایش شنوایی پیش از بکار‌گیری و همچنین معاینات دوره­ای افراد باید صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Themann CL, Masterson EA. Occupational noise exposure: A review of its effects, epidemiology, and impact with recommendations for reducing its burden. The Journal of the Acoustical Society of America. 2019;146(5):3879-905. doi:https://doi.org/10.1121/1.5134465. 2. Monazzam M, Nadri F, Khanjani N, Ghotbi Ravandi M, Nadri H, Barsam T, et al. Tractor drivers and bystanders noise exposure in different engine speeds and gears. Journal of Military Medicine. 2012;14(2):149-54. 3. Heupa AB, de Oliveira Gonçalves CG, Coifman H. Effects of impact noise on the hearing of military personnel. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2011;77(6):747-53. 4. Gonzalez-Gonzalez S. Noise-Induced Hear-ing Loss and Tinnitus in Military Personnel. MJ E-Med. 3 (1): 027. Citation: Gonzalez-Gonzalez S(2018) Noise-Induced Hearing Loss and Tinnitus in Military Personnel MJ E-Med. 2018;3(1):027. 5. Knipper M, Zimmermann U, Müller M. Molecular aspects of tinnitus. Hearing research. 2010;266(1-2):60-9. doi:https://doi.org/10.1016/j.heares.2009.07.013. 6. Gordon J, Griest S, Thielman E, Carlson K, Helt W, Lewis M, et al. Audiologic characteristics in a sample of recently-separated military Veterans: The Noise Outcomes in Servicemembers Epidemiology Study (NOISE Study). Hearing research. 2017;349:21-30. 7. Pfannenstiel TJ. Noise-induced hearing loss: a military perspective. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. 2014;22(5):384-7. 8. Hutchison TL, Schulz TY. Hearing conservation manual. CAOHC; 2014. 9. Mrena R, Savolainen S, Kuokkanen JT, Ylikoski J. Characteristics of tinnitus induced by acute acoustic trauma: a long-term follow-up. Audiology and Neurotology. 2002;7(2):122-30. doi:https://doi.org/10.1159/000057660. 10. Saedi B, Ghasemi M, Motiee M, Mojtahed M, Safavi A. Transient threshold shift after gunshot noise exposure. B-ENT. 2013;9(2):133-9. 11. Nakashima A, Farinaccio R. Review of weapon noise measurement and damage risk criteria: Considerations for auditory protection and performance. Military medicine. 2015;180(4):402-8. 12. Embleton TF. Technical assessment of upper limits on noise in the workplace. Noise News International. 1997;5(4):203-16. doi:https://doi.org/10.3397/1.3703031. 13. Health UDo, Services H. Criteria for a recommended standard: Occupational noise exposure: Revised criteria (DHHS [NIOSH] Publication No. 98-126). Cincinnati, OH: Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health. 1998. 14. Safety O, Administration H. Code of Federal Regulations. 29 CFR 1910.95. US Government Printing Office, Office of the Federal Register, OSHA, Washington, DC. 1992. 15. Jokel C, Yankaskas K, Robinette MB. Noise of military weapons, ground vehicles, planes and ships. The Journal of the Acoustical Society of America. 2019;146(5):3832-8. 16. Yankaskas K, Hammill T, Packer M, Zuo J. Auditory injury-A military perspective. Hearing research. 2017;349:1-3. doi:https://doi.org/10.1016/j.heares.2017.04.010. 17. Pourtaghia G, Mokaramia H, Valipourc F, Ghasemia M. Prevention of noise damages causes by shooting fire of Kalashnikov (AK-47) rifle by regulation of suitable distance. Scientific Journal of Pure and Applied Sciences. 2014;3(3):128-34. doi:10.14196/sjpas.v3i3.1256. 18. McBride DI, editor. Evidence updates on risk factors for occupational noise-induced hearing loss (ONIHL) Update 2: Review of impact and impulse noise evidence; 2018. ACC. 19. Win KN, Balalla NB, Lwin MZ, Lai A. Noise-induced hearing loss in the police force. Safety and health at work. 2015;6(2):134-8. 20. Ott B. A Pilot Study of Law Enforcement Officer Perceptions of Noise Induced Hearing Loss. 2018. 21. Tubbs RL, Murphy WJ. NIOSH Health Hazard Evaluation Report: HETA No. 2002-0131-2898, Fort Collins Police Services, Fort Collins, Colorado. 2003. 22. Guida HL, Taxini CL, Gonçalves CGdO, Valenti VE. Evaluation of hearing protection used by police officers in the shooting range. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2014;80(6):515-21. 23. Kardous CA, Murphy WJ. Noise control solutions for indoor firing ranges. Noise Control Engineering Journal. 2010;58(4):345-56. doi:https://doi.org/10.3397/1.3455050. 24. Murphy WJ, Kardous CA. Noise Abatement for Indoor Firing Ranges. 25. Nakashima A, Hu Y. Impulse noise exposure during personal weapons testing on an outdoor shooting range. Canadian Acoustics. 2007;35(3):192-3. 26. Barsan ME, Boeniger MF, Crouch KG, Esswein EJ, Kardous CA, Khan A, et al. Preventing occupational exposures to lead and noise at indoor firing ranges. 2009. 27. Shiyuti MIM, Mohamad I, Sidek D. Otoscopic Changes Before and After Shooting Amongst Military Army Personnel. Inflammation. 2014;1:1.3. 28. Lesage F-X, Jovenin N, Deschamps F, Vincent S. Noise-induced hearing loss in French police officers. Occupational medicine. 2009;59(7):483-6. doi:https://doi.org/10.1093/occmed/kqp091. 29. Mona GG, Chimbari MJ, Hongoro C. A systematic review on occupational hazards, injuries and diseases among police officers worldwide: Policy implications for the South African Police Service. Journal of occupational medicine and toxicology. 2019;14(1):2. 30. Carlsson P-I, Van Laer L, Borg E, Bondeson M-L, Thys M, Fransen E, et al. The influence of genetic variation in oxidative stress genes on human noise susceptibility. Hearing Research. 2005;202(1-2):87-96. doi:https://doi.org/10.1016/j.heares.2004.09.005. 31. Wang T-C, Chang T-Y, Tyler R, Lin Y-J, Liang W-M, Shau Y-W, et al. Noise Induced Hearing Loss and Tinnitus—New Research Developments and Remaining Gaps in Disease Assessment, Treatment, and Prevention. Brain Sciences. 2020;10(10):732. doi:https://doi.org/10.3390/brainsci10100732. 32. Zemitis J, Lusis J, Borodinecs A, Prozuments A. Report on Study Findings Regarding Pollution Levels in Indoor Shooting Ranges and Ventilation System Design to Limit Them. 33. Park W-J, Lee S-H, Lee S-H, Yoon H-S, Moon J-D. Occupational lead exposure from indoor firing ranges in Korea. Journal of Korean medical science. 2016;31(4):497-501. doi:https://doi.org/10.3346/jkms.2016.31.4.497. 34. Wang J, Li H, Bezerra ML. Assessment of shooter’s task-based exposure to airborne lead and acidic gas at indoor and outdoor ranges. Journal of Chemical Health & Safety. 2017;24(4):14-21. doi:https://doi.org/10.1016/j.jchas.2016.11.003. 35. Hwang Y-H, Chiang H-Y, Yen-Jean M-C, Wang J-D. The association between low levels of lead in blood and occupational noise-induced hearing loss in steel workers. Science of the total environment. 2009;408(1):43-9. doi:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.09.016. 36. Ghazizadeh AH, Bakhshaee M, Mahdavi E, Movahhed R. Hair color and hearing loss: a survey in a group of military men. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2012;24(69):155. 37. Christiansson BA, Wintzell K-A. An audiological survey of officers at an infantry regiment. Scandinavian Audiology. 1993;22(3):147-52. doi:https://doi.org/10.3109/01050399309047460. 38. Yankaskas K. Prelude: noise-induced tinnitus and hearing loss in the military. Hearing research. 2013;295:3-8. 39. Nakashima A, Abel SM, Duncan M, Smith D. Hearing, communication and cognition in low-frequency noise from armoured vehicles. Noise and Health. 2007;9(35):35. doi:https://doi.org/10.4103/1463-1741.36978. 40. Murphy WJ, Flamme GA, Campbell AR, Zechmann EL, Tasko SM, Lankford JE, et al. The reduction of gunshot noise and auditory risk through the use of firearm suppressors and low-velocity ammunition. International journal of audiology. 2018;57(sup1):S28-S41. doi:https://doi.org/10.1080/14992027.2017.1407459. 41. Murphy WJ, Campbell AR, Flamme GA, Tasko SM, Lankford JE, Meinke DK, et al., editors. Developing a method to assess noise reduction of firearm suppressors for small-caliber weapons. Proceedings of Meetings on Acoustics 175ASA; 2018. Acoustical Society of America. 42. Pääkkönen R. Environmental noise reduction means of weapons. The Journal of the Acoustical Society of America. 2008;123(5):3822. 43. Cinar U, Ugurlu OF, Cebi S. Design of Noise-Canceling Earmuffs with Quality Function Deployment. Customer Oriented Product Design: Springer, Cham; 2020. p. 23-34. 44. Kuisma M, Pennanen J, Silventoinen P, Kuronen J, Kuronen T, editors. The test setup for Active Noise Control at Shooting Range; 2006. Euronoise. 45. Branch MP. Comparison of muzzle suppression and ear-level hearing protection in firearm use. Otolaryngology--Head and Neck Surgery. 2011;144(6):950-3. doi:https://doi.org/10.1177/0194599811398872. 46. Niu F, Qiu X, Zhang D. Effects of active noise cancelling headphones on speech recognition. Applied Acoustics. 2020;165:107335. 47. Nakashima A. Comparison of different types of hearing protection devices for use during weapons firing. Journal of Military, Veteran and Family Health. 2015;1(2):43-51. doi:https://doi.org/10.3138/jmvfh.3076. 48. Somma G, Pietroiusti A, Magrini A, Coppeta L, Ancona C, Gardi S, et al. Extended high‐frequency audiometry and noise induced hearing loss in cement workers. American Journal of Industrial Medicine. 2008;51(6):452-62. doi:https://doi.org/10.1002/ajim.20580. 49. Helfer TM. Noise-induced hearing injuries, active component, US Armed Forces, 2007-2010. Msmr. 2011;18(6):7-10. 50. Golmohammadi R, Darvishi E. The combined effects of occupational exposure to noise and other risk factors− a systematic review. Noise & Health. 2019;21(101):125. doi:https://doi.org/10.4103/nah.NAH_4_18. 51. Forst LS, Freels S, Persky V. Occupational lead exposure and hearing loss. Journal of occupational and environmental medicine. 1997;39(7):658-60. 52. Farahat T, Abdel-Rasoul G, El-Assy A, Kandil S, Kabil M. Hearing thresholds of workers in a printing facility. Environmental Research. 1997;73(1-2):189-92. doi:https://doi.org/10.1006/enrs.1997.3700. 53. Moore BC. Diagnosis and quantification of military noise-induced hearing loss. The Journal of the Acoustical Society of America. 2020;148(2):884-94. doi:https://doi.org/10.1121/10.0001789.