نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سلامت طی بحران بیولوژیک کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه سوره، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اختلال در سلامت جسمی- روانی- اجتماعی- معنوی بیماران و پیامدهای روانشناختی حاصل از بحران بیولوژیک ناشی از پاندمی کووید-19، نیازمند مدیریت خدمات سلامت است. این مطالعه با هدف بررسی نقش ارتباطات معنوی در مدیریت خدمات سلامت طی بحران کووید-19 انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه کیفی، طی فروردین 1399 تا مرداد 1400 در بیمارستان نظامی بقیه الله (عج) تهران، با استفاده از نظریۀ داده بنیاد سیستماتیک اشتراوس و کوربین انجام شد. برای شناسایی پدیده محوری، شرایط علّی، عوامل زمینه­‌ای، عوامل مداخله­‌گر، راهبردها، پیامدها و ارتباط بین آن­‌ها، مصاحبه­‌های عمیق با 22 بیمار و کادر درمانی بیمارستان، مشاهدات میدانی و بررسی گزارش جامع انجام شدند. در سه مرحله کدگذاری باز، محوری، انتخابی به­‌وسیله نرم­‌افزار مکس‌­کیودا (MAXQDA) داده­‌ها تحلیل شدند.
یافته‌ها: ارتباطات معنوی برمدیریت خدمات سلامت تاثیر داشت. راهبرد اصلی بیماران و تیم درمان در مقابله با بحران بیولوژیک، استفاده از درمان­‌های طبی، همراه با توکل به خداوند و توسل به ائمه بودند. دلبستگی ایمن به خدا، به عنوان یک ارتباط سلامتی بخش، با تاثیر بر سایر ارتباطات (با خود، مردم و طبیعت) مدیریت خدمات سلامت را بهینه می­‌کرد. ارتباط با خدا به عنوان پدیده محوری با تقویت نگرش معنوی، خودآگاهی معنوی، انگیزه معنوی، تاب‌­آوری و قدرت سازگاری را افزایش می‌­داد. همچنین سبب تقویت ارتباطات اجتماعی تیم درمانی با بیمار وخانواده‌­ها، تعهد حرفه‌­ای، همدلی، همکاری، ایثار و شجاعت در مواجهه با بحران می‌­شد. ارتباط با محیط و مردم سبب جلب حمایت­‌های اجتماعی- معنوی می­‌شدند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیر دلبستگی ایمن به خدا بر بهینه‌سازی خدمات سلامت در بحران کووید-19، ضروری است خدمات سلامت معنوی در بیمارستان‌های ایران توسط کارکنان آموزش دیده نظام سلامت، ارائه شوند.

کلیدواژه‌ها


1. Akbariqomi M, Hosseini MS, Rashidiani J, Sedighian H, Biganeh H, Heidari R, et al. Clinical characteristics and outcome of hospitalized COVID-19 patients with diabetes: A single-center, retrospective study in Iran. Diabetes Research and Clinical Practice. 2020;169:108467. doi:10.1016/j.diabres.2020.1084 67 2. Dehbashi N, Rajaeipour S, Salimi G. The managers' decision-making strategies and the staff's job satisfaction in Isfahan hospitals. Health Information Management. 2005;2(2):39-46. [In Persian] 3. Amin-Tahmasbi H, Asgharpour M. Challenges of managing health centers during the COVID-19 pandemic. Journal of Health Administration. 2021; 24(3):69-81. [In Persian] doi:10.52547/jha.24.3.79 4. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395(10223):497-506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5 5. Kupferschmidt K, Cohen J. Can China's COVID-19 strategy work elsewhere?. Science. 2020;367 (6482):1061-2. doi:10.1126/science.367.6482.1061 6. Sheivandi K, Hasanvand F. Developing a model for the psychological consequences of corona epidemic anxiety and studying the mediating role of spiritual health. Counseling Culture and Psycotherapy. 2020; 11(42):1-36. [In Persian] doi:10.22054/QCCPC. 2020.50918.2346 7. Musapur HC, Changi Ashtiani J, Kahrobaei Kalkhuran Alya M. Spiritual and Existential Growth and COVID 19 pandemic: A qualitative study. Journal of Research in Psychological Health. 2020; 14(1):56-70. [In Persian] doi:10.52547/rph.14.1.56 8. Anderson KJ, Pullen CH. Physical activity with spiritual strategies intervention: a cluster randomized trial with older African American women. Research in Gerontological Nursing. 2013;6(1):11-21. doi:10.3928/19404921-20121203-01 9. Haghdoost A. Trend of the COVID-19 Pandemic in IRAN. Iranian Journal of Culture and Health Promotion. 2020;4(1):14-19. [In Persian] 10. Ahmed U, Ismail AI, Fati M, Akour MA. E-Learning during COVID-19: Understanding the Nexus between Instructional Innovation, E-Psychological Capital, and Online Behavioural Engagement. Management in Education. 2021: 0892 0206211053101. doi:10.1177/0892020621105 3101 11. Ades A. The Quality of Family Interpersonal Communication during COVID-19. The Open Public Health Journal. 2021;14(1):304-10. doi:10.21 74/1874944502114010304 12. Chen S. Interpersonal communication instruction during COVID-19: Challenges and opportunities. Frontiers in Communication. 2021;6:652241. doi:10.3389/fcomm.2021.652241 13. Shahyad S, Mohammadi MT. Psychological impacts of Covid-19 outbreak on mental health status of society individuals: a narrative review. Journal of Military Medicine. 2020;22(2):184-92. [In Persian] doi:10.30491/JMM.22.2.184 14. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet. 2020;395(10227): 912-20. doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8 15. Sparks L, O'Hair HD, Wright KB. Health communication in the 21st century. John Wiley & Sons; 2012. 16. Asadzandi M, Abolghasemi H, Javadi M, Sarhangi F. A Comparative assessment of the spiritual health behaviors of the Iranian Muslim in the COVID-19 pandemic with religious evidence. Journal of Military Medicine. 2020;22(8):864-72. doi:10.30491/JMM.22.8.864 17. Zardar Z, Palizdar S. The physician-patient relationship in the intercultural relationship experience of ttreatment in mmulticultural environments of ppublic hospitals in tehran. Journal of Culture-Communication Studies. 2021;22(53):71-94. [In Persian] doi:10.22083/JCCS.2021.228590.3070 18. Mirzazadeh A, Jahanian I, Shahi F, Jafari S, Krupat E. Comparative study of opinions of patients and clinical faculty members of Babol University of medical sciences on patient-centeredness in doctor-patient relationship using patient-practitioner orientation scale. Journal of Babol University of Medical Sciences. 2010;12(5):19-25. [In Persian] 19. Asadzandi M, Mazandarani HA, Saffari M, Khaghanizadeh M. Effect of Spiritual Care Based on the Sound Heart Model on Spiritual Experiences of Hemodialysis Patients. Journal of religion and health. 2022;61(3):2056-71. doi:10.1007/s10943-021-01396-2 20. Nasrollahi Z, Asadzandi M, Mohammadzadeh M, Farahani MV, Tayebi K. Effect of spiritual counseling based on the Sound Heart Model on depression in hemodialysis patients. Iranian journal of Psychiatric nursing. 2021;23(4):459-64. [In Persian] 21. Asadzandi M, Farahany SS, Abolghasemy H, Saberi M, Ebadi AB. Effect of Sound Heart Model-based spiritual counseling on stress, anxiety and depression of parents of children with cancer. Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology. 2020;10(2):96-106. 22. Zoheiri M, Masuodi OA, Asadzandi M, Khoshi A. Investigation the role of spiritual health in treatment of patients with covid-19: study of a military hospital. Journal of Military Medicine. 2022;24(3):1201-9. [In Persian] doi:‎10.30491/JMM.24.3.1201 23. Iran Health Organization. The evolution plan of the health system of the Islamic Republic of Iran in 2024 based on the Islamic-Iranian model of progress. Tehran: Secretariat of the Policy Council; 2012. 24. Shafaghat T, Bastani P, Imani Nasab MH, RahimiZarchi MK. Providing a tool for assessing the status of evidence-based decision making in the field of health management. Journal of Health Administration. 2022;24(4):23-34. [In Persian] 25. Strauss A, Corbin J. Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory. Procedures and methods, translated by Buick Mohammadi, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies; 2014. 26. Maykut P, Morehouse R. Beginning qualitative research: A philosophical and practical guide. Routledge; 2002. 27. Mohajan HK. Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. Journal of Economic Development, Environment and People. 2018;7(1):23-48. 28. Bergin AE. Religiosity and mental health: A critical reevaluation and meta-analysis. Professional psychology: Research and practice. 1983;14(2):170-84. doi:10.1037/0735-7028.14.2.170 29. McSherry W, Ross L. Dilemmas of spiritual assessment: considerations for nursing practice. Journal of Advanced Nursing. 2002;38(5):479-88. doi:10.1046/j.1365-2648.2002.02209.x 30. Yousefi F, Mohammadi F, Motalebi SA, Pahlevan Sharif S. The Relationship Between Spiritual Health and Successful Aging. Iranian Journal of Ageing. 2020;15(2):246-57. doi:10.325 98/sija.2020.3.2183.2 31. Shiasi M, Etebarian A, Abadi ZZ, Ahmadi M. The effect of spiritual intelligence on the productivity of employees at Isfahan University of Medical Sciences based on structural equation model. Journal of Health Administration. 2016; 19(63):34-44. [In Persian] 32. Pargament KI, Koenig HG, Perez LM. The many methods of religious coping: Development and initial validation of the RCOPE. Journal of Clinical Psychology. 2000;56(4):519-43. doi:10.1002/(SICI)1097-4679(200004)56:4<519::AID-JCLP6>3.0.CO; 2-1 33. George M. How intelligent are you really? From IQ to EQ to SQ, with a little intuition along the way. Training & Management Development Methods. 2006;20(4):425-36. 34. Lotfian L, Asadzandi M, Javadi M, Sepandi M. The Effect of Empowerment of Spiritual Self-Care Based on Sound Heart Model on the Spiritual Health of Military Professors-Randomized Clinical Trial. Journal of Military Medicine. 2020;22(11):1121-9. [In Persian] doi:10.30491/JMM.22.11.1121 35. Sana A. The Relationship between Quality of WorkLife and Turnover Intention among Nurses in the Public Hospitals in Herat, Afghanistan in 2019-2020. Journal of Health Administration. 2021; 24(2):33-44. [In Persian] doi:10.52547/jha.24.2.33 36. Ashrafi-Rizi H, Kazempour Z. Explanation of the coronavirus (COVID-19) crisis based on disinformation theory: a commentary. Journal of Health Administration. 2020;3(1):9-12. 37. Ghalyanee B, Asadzandi M, Bahraynian AS, Zarchi KA. Comparing the effects of spiritual counseling based on the sound heart model with mindfulness training on the quality of life of women with breast cancer. Iranian Journal of Breast Diseases. 2021;14(3):34-45. [In Persian] doi:10.306 99/IJBD.14.3.34 38. Asadzandi M, Lotfian L, Hosseini SM, Abolghasemi H. The Effect of Implementing Spiritual Empowerment Program on the Spiritual Mentoring Competence of Soft Warfare Officers. Journal of Military Medicine. 2021;23(4):303-10. [In Persian] doi:10.30491/JMM.23.4.303 39. Farazmandian S, Mohtashmi J, Asadzandi M, Mansouri S. Investigating the effectiveness of spiritual care based on the healthy heart model on the quality of life of nurses caring for covid-19 patients in selected hospitals of Shahid Beheshti University. Master's degree. Shahid Beheshti University. 2021. 40. Ramroudi M, Nastiezaie N. The Effect of Spiritual Leadership on Spiritual Health as Mediated by Organizational Support. Journal of Pizhūhish dar dīn va salāmat. 2020;6(2):73-86. doi:10.22037/jrrh.v6i2.24178