بررسی میزان شیوع بیماری کووید-19 در یک منطقه محروم با استفاده از تست های تشخیصی: تجربه ای از توانمندی نیروهای جهادی و نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، انستیتو سیستم بیولوژی و مسمومیت ها، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 کمیته‌ تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 کمیته‌ تحقیقات دانشجویی و گروه داروسازی بالینی، دانشکده‌ داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آزمایش آنتی‌­بادی کرونا یکی از روش­‌های تشخیص عفونت کرونا ویروس می‌باشد؛ که به‌دلیل قیمت ارزان، دسترسی راحت، مدت زمان کوتاه انجام آزمایش و نمونه‌گیری راحت به­‌عنوان یک روش‌ رایج برای بررسی سابقه آلودگی افراد به ویروس کرونا به‌کار برده می‌شود. کشور ایران با دراختیار داشتن منابع ارزشمند جهادی و نظامی توانسته جهت کنترل بحران ناشی از این بیماری اقدامات موثری را به نمایش بگذارد. اهمیت این امر در مناطق محروم و کم­برخوردار، دوچندان می‌­باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان شیوع کووید-19 در افراد ساکن دریاچه هامون از توابع سیستان و بلوچستان با استفاده از تست­‌های تشخیصی سرولوژیکی و بررسی تغییرات میزان شیوع این بیماری با توجه به میزان دسترسی به امکانات پزشکی و بهداشتی است.
روش‌­ها: این مطالعه به روش مقطعی و با استفاده از جمع‌­آوری اطلاعات با چک لیست حضوری در اسفند ماه سال 1399 در بین افراد ساکن دریاچه هامون از توابع سیستان و بلوچستان انجام شد. چک لیست مورد نظر مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات علائم همراه و بیماری­‌های زمینه­‌ای بوده است. اطلاعات تست­‌های آزمایشگاهی و سرولوژی از جمله PCR، IgM و IgG نیز با اخذ نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. اجرا و انجام این مطالعه به کمک نیروهای جهادی و نظامی اعزام شده به این منطقه انجام پذیرفت.
یافته‌ها: با توجه به تست تشخیصی انجام شده در این مطالعه منطبق بر IgM و IgG از کل 622 نفر تعداد 74 نفر دارای IgM مثبت و تعداد 105 نفر دارای IgG مثبت بودند. تست 10 نفر از تمامی شرکت‌­کنندگان برای آنتی‌­ژن نیز مثبت بود. افراد بالای 30 سال بیشتر به کرونا مبتلا شده بودند و این اختلاف معنی‌­دار بود (001/0>P < /span>). ولیکن تفاوت معنی‌­داری بین ابتلا زن و مرد دیده نشد؛ اگرچه زنان بیشتر به کرونا مبتلا شده بودند (05/0<P < /span>). بیشترین علامت مربوط به بیماری در افراد مورد بررسی این مطالعه سرفه 12%، تنگی نفس 8% و بدن درد 6% بود. بیماری فشار خون 13%، بیماری­‌های قلبی 9% و بیماری دیابت 8% جز بیماری‌­های زمینه‌­ای غالب در این افراد بود.
نتیجه‌گیری: یافته­‌های این مطالعه نشان داد که میزان شیوع بیماری کرونا در منطقه دریاچه هامون که جز نواحی محروم کشور از نظر میزان دسترسی به امکانات بهداشتی است؛ تفاوت چندانی با سایر نواحی کشور ندارد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که میزان دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، حداقل در این مطالعه نمی­‌تواند جز عوامل تاثیرگذار در میزان شیوع و ابتلا به بیماری کرونا باشد. این مطالعه که تجربه موفق از به کارگیری نیروهای نظامی جهت کمک به مردم کم برخوردار کشور را جهت مدیریت بیماری کرونا، نشان داد.

کلیدواژه‌ها


1. Peiris JS, Yuen KY, Osterhaus AD and Stöhr K. The severe acute respiratory syndrome. New England Journal of Medicine. 2003; 349(25): 2431-41. DOI: 10.1056/NEJMra032498 2. Mijović B. COVID-19: Lessons learned. Scripta Medica. 2020; 51(1): 1-5. DOI: 10.5937/scriptamed51-25824 3. Rothan HA and Byrareddy SN. The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak. Journal of autoimmunity. 2020; 109(102433). DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102433 4. Sarkarat F, Tootoonchian A, Haraji A, Rastegarmoghaddam Shaldoozi H, Mostafavi M and Naghibi Sistani SMM. Evaluation of dentistry staff involvement with COVID-19 in the first 3 month of epidemiologic spreading in Iran. journal of research in dental sciences. 2020; 17(2): 137-45. DOI: 10.29252/jrds.17.2.137 [In Persian] 5. Wang C, Horby PW, Hayden FG and Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. The lancet. 2020; 395(10223): 470-3. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30185-9 6. Ahmadikia K, Mahmoudi S, Hassanali F, Keshavarz M, Mirhendi H and Malekzadeh E. A Review on the diagnostic approaches of COVID-19 infection; Features and limitations. Journal of Isfahan Medical School. 2021; 39(611): . DOI: 10.22122/jims.v39i611.13023 [In Persian] 7. Zou L, Ruan F, Huang M, Liang L, Huang H, Hong Z, Yu J, Kang M, Song Y and Xia J. SARS-CoV-2 viral load in upper respiratory specimens of infected patients. New England Journal of Medicine. 2020; 382(12): 1177-9. DOI: 10.1056/NEJMc2001737 8. Gholipour S, Shamsizadeh Z, Moazeni M and Nikaeen M. Environmental aspects of the coronaviruses transmission: A narrative review. Journal of Isfahan Medical School. 2020; 38(570): . DOI: 10.22122/jims.v38i570.12893 [In Persian] 9. Tré-Hardy M, Blairon L, Wilmet A, Beukinga I, Malonne H, Dogné J-M and Douxfils J. The role of serology for COVID-19 control: Population, kinetics and test performance do matter. The Journal of infection. 2020; 81(2): e91-e2. DOI: 10.1016/j.jinf.2020.05.019 10. Cai X-f, Chen J, li Hu J-, Long Q-x, Deng H-j, Liu P, Fan K, Liao P, Liu B-z and Wu G-c. A peptide-based magnetic chemiluminescence enzyme immunoassay for serological diagnosis of coronavirus disease 2019. The Journal of infectious diseases. 2020; 222(2): 189-93. DOI: 10.1093/infdis/jiaa243 11. Mehrian P and Farnia P. The role of computerized tomography scan in diagnosis and management of coronavirus disease 2019 (COVID-19). Journal of Isfahan Medical School. 2020; 38(578): . DOI: 10.22122/jims.v38i578.13080 [In Persian] 12. Gad M, Kazibwe J, Quirk E, Gheorghe A, Homan Z and Bricknell M. Civil-military cooperation in the early response to the COVID-19 pandemic in six European countries. 2021; 167(4): 234-43. DOI:10.1136/bmjmilitary-2020-001721 13. Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud S, Dorostkar R and Jalali Farahani A. Understanding the 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) and coronavirus disease (COVID-19) based on available evidence-a narrative review. J Mil Med. 2020; 22(1): 1-11. DOI: 10.30491/JMM.22.1.1 [In Persian] 14. Poustchi H, Darvishian M, Mohammadi Z, Shayanrad A, Delavari A, Bahadorimonfared A, Eslami S, Javanmard SH, Shakiba E and Somi MH. SARS-CoV-2 antibody seroprevalence in the general population and high-risk occupational groups across 18 cities in Iran: a population-based cross-sectional study. The Lancet Infectious Diseases. 2021; 21(4): 473-81. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30858-6 15. Nikpouraghdam M, Farahani AJ, Alishiri G, Heydari S, Ebrahimnia M, Samadinia H, Sepandi M, Jafari NJ, Izadi M and Qazvini A. Epidemiological characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in IRAN: A single center study. Journal of Clinical Virology. 2020; 127(104378). DOI: 10.1016/j.jcv.2020.104378 16. Ghafari M, Kadivar A and Katzourakis A. Excess deaths associated with the Iranian COVID-19 epidemic: A province-level analysis. Int J Infect Dis. 2021; 107(101-15). https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.015 17. Shakiba M, Nazemipour M, Heidarzadeh A and Mansournia MA. Prevalence of asymptomatic COVID-19 infection using a seroepidemiological survey. Epidemiology and Infection. 2020; 148(e300). DOI: 10.1017/S0950268820002745 18. Ceylan Z. Estimation of COVID-19 prevalence in Italy, Spain, and France. Science of The Total Environment. 2020; 729(138817). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138817 19. Farnoosh G, Ghanei M, Khorramdelazad H, Alishiri G, Farahani AJ, Shahriary A and Zijoud SRH. Are Iranian sulfur mustard gas-exposed survivors more vulnerable to SARS-CoV-2? Some similarity in their pathogenesis. Disaster medicine and public health preparedness. 2020; 14(6): 826-32. DOI: 10.1017/dmp.2020.156. 20. Xie Y, Wang X, Yang P and Zhang S. COVID-19 complicated by acute pulmonary embolism. Radiology: Cardiothoracic Imaging. 2020; 2(2): e200067. https://doi.org/10.1148/ryct.2020200067 21. Casey K, Iteen A, Nicolini R and Auten J. COVID-19 pneumonia with hemoptysis: acute segmental pulmonary emboli associated with novel coronavirus infection. The American journal of emergency medicine. 2020; 38(7): 1544. DOI: 10.1016/j.ajem.2020.04.011 22. Ran J, Song Y, Zhuang Z, Han L, Zhao S, Cao P, Geng Y, Xu L, Qin J and He D. Blood pressure control and adverse outcomes of COVID-19 infection in patients with concomitant hypertension in Wuhan, China. Hypertension Research. 2020; 43(11): 1267-76. https://doi.org/10.1038/s41440-020-00541-w 23. Hosseini A, Ghaleh HEG, Aghamollaei H, Ramandi MF, Alishiri G, Shahriary A, Hassanpour K, Tat M and Farnoosh G. Evaluation of Th1 and Th2 mediated cellular and humoral immunity in patients with COVID-19 following the use of melatonin as an adjunctive treatment. European Journal of Pharmacology. 2021; 904(174193). DOI: 10.1016/j.ejphar.2021.174193 24. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, Bi Z and Zhao Y. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clinical Research in Cardiology. 2020; 109(5): 531-8. DOI: 10.1007/s00392-020-01626-9.