بررسی نقش میانجی خستگی مزمن در ارتباط بین ویژگی های روانشناختی با پرخاشگری کارکنان کلانتری های شهر تبریز: تدوین و آزمون مدل ساختاری

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت، امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کارکنان کلانتری­ها نیز به­‌عنوان منابع انسانی، به لحاظ ویژگی­‌های ذاتی حرفه نظامی، با مسائل شغلی متعددی مواجه بوده و در نتیجه در معرض آسیب­‌پذیری روانشناختی بیشتری نسبت به کارکنان سایر مشاغل هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی خستگی مزمن در ارتباط بین ویژگی­‌های روانشناختی با پرخاشگری کارکنان کلانتری­‌های شهر تبریز بود.
روش‌ها: برای این منظور 300 نفر از کارکنان کلانتری­های شهر تبریز در سال 1398 به روش نمونه­گیری خوشه‌­ای انتخاب شدند. برای اندازه­گیری متغیرها، افراد شرکت­‌کننده پرسشنامه‌­های افسردگی، اضطراب و استرس، خستگی مزمن و پرخاشگری را تکمیل کردند. داده­ها با نرم افزار Amos و آزمون بوت­استرپینگ تحلیل شدند.
 یافته‌ها: نتایج نشان داد اثر کل از ویژگی­‌های روانشناختی بر خستگی مزمن (0/01P≤؛ 0/85=β)، خستگی مزمن بر پرخاشگری (0/01P≤؛ 0/45=β) و ویژگی­های روانشناختی بر پرخاشگری (0/01P≤؛ 0/37=β) از نظر آماری معنی‌­دار بوده است. همچنین اثر غیرمستقیم خستگی مزمن و ویژگی­های روانشناختی با پرخاشگری نیز معنی‌دار بوده است (2/70=Z).
نتیجه‌گیری: شناخت و شناسایی ویژگی‌­های روان­شناختی در رابطه با عوامل آسیب­زای خستگی مزمن کارکنان کلانتری­ها که بر افزایش پرخاشگری و کاهش توانایی فرد در مقابله موفق با تغییرات مهم، آسیب‌­زا اشاره می­‌کند. لذا تدوین یک برنامه جامع مراقبتی در کارکنان مبتلا به خستگی مزمن و ویژگی‌­های روانشناختی در جهت کاهش سطح پرخاشگری به کارکنان کلانتری­‌ها پیشنهاد می‌­گردد. 

کلیدواژه‌ها


1. Mofidi Rad AR, Share H. Psychological Status of Khorasan Razavi Prison Staff, Journal of Health Principles. 2014; 16(61): 61-69. http://jfmh.mums.ac.ir/article_2563.html. 2. Rollingsa K, Wellsb N, Evansc G, Bednarzd A, Yangd Y. Housing and neighborhood physical quality: Children's mental health and motivation. Journal of Environmental Psychology. 2017; (50): 17-23. https://www.sciencedirect.com. 3. Rostami H. The Effectiveness of Promoting Individual-Social Mental Health on the Psychological Well-Being of Law Enforcement Officers in Tabriz, Journal of Behavioral Sciences Research, 2018; 2(52): 214-220. http://ensani.ir/file/download/article. 4. Ghaddar A, Mateo I, Sanchez P. Occupational stress and mental health among correctional officers: A cross-sectional study. J Occup Health 2008; 50(1): 92-8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18285652. 5. Matini Sadr MR, Karaminia R, Golzari M, Sohrabi F, Delavar A, Sarrami Gh. Factors effective on "group cohesion" and their relations with "aggression" and "suicide ideation" in conscript soldiers. Journal of Military Medicine. 2010;4(11); 237-242. http://militarymedj.ir/article-1-721-fa.pdf.