نقش میانجی احساس شادکامی در رابطه بین رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی آجا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 پژوهشکده علوم و فناوری طب نظامی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

2 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

3 دانشگاه عالی دفاع ملی

4 دانشگاه علوم پزشکی آجا

5 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: با مداخله و دستکاری برخی از متغیرها از جمله سبک رهبری مدیران، می­‌توان جو سازمان را دگرگون نموده و شادی و خشنودی شغلی و در پی آن ارتقای سلامت اداری را فراهم نمود. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی احساس شادکامی در رابطه بین رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی می‌­باشد.
روش­‌ها: روش پژوهش توصیفی–همبستگی است. جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آجا به تعداد 200 نفر می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان 132 نفر به شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه‌­ای انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامه‌­های استاندارد رهبری کوانتومی، سلامت سازمانی و احساس شادکامی بود. روایی ابزارها با استفاده از روایی محتوا و صوری به روش کیفی و روایی همگرا و واگرا بررسی و تایید شد. پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ و ضرایب پایایی ترکیبی اندازه­گیری شد. جهت تحلیل داده‌­ها از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزارهای 24-SPSS و PLS Smart استفاده شد.
یافته‌­ها: نتایج نشان داد بین رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی (39/0) و احساس شادکامی (76/0) رابطه مثبت و معنی‌­دار وجود دارد. رابطه بین احساس شادکامی و سلامت سازمانی (45/0) مثبت و معنی‌­دار است و در نهایت بین رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی با میانجی­‌گری احساس شادکامی (35/0) رابطه مثبت و معنی­‌دار وجود دارد.
نتیجه‌گیری: احساس شادکامی می­‌تواند با عنوان نقش میانجی، میزان همبستگی رهبری کوانتومی و سلامت سازمانی را افزایش دهد. لذا پیشنهاد می‌­شود اصول رهبری کوانتومی به مدیران و سرپرستان دانشگاه در تمام رده­های مدیریتی، آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها


1. Azimi H, Fallahi L. The effect of work conscience on organizational health with the mediating role of core value. Scientific Journal of Islamic Management. 2019; 27(1), 169-188. [In Persian]. 2. Stolp, J. L. Bottorff, Ch L. Seaton, Margarer Jones-Bricker, John L. Oliffe, Steven T. Johnson, Sally Errey, Kerensa Medhurst, Sonia Lamont. Measurement and evaluation practices of factors that contribute to effective health promotion collaboration functioning: A scoping review. The Journal for Evaluation and Program Planning. 2017; 38-44. doi: 10.1016/j.evalprogplan.2016.11.013. 3. Talebi B, Zare Y. Investigating the Relationship between Organizational Health and Organizational Culture with Teachers' Burnout. Sociological Studies. 2019; 11(42): 89-107. [In Persian]. doi 10.30495/JSS.2019.667959. 4. Mousavi Khameneh M, Abedi Jafari H, Mohammadian M. Investigating the Relationship between Organizational Social Capital and Organizational Health (with Emphasis on Transparency and Accountability). Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 2015; 5(2); 176-145. [In Persian]. 5. Ghalavandi H. Ahmadian Z. Causal Model of Relationships between Professional Ethics, Organizational Health and Quality of Work Life in Higher Education. Quarterly Journal of Educational Leadership & Administration. 2017; 11(4); 143-158. [In Persian]. 6. Zamani F. Investigating the Relationship between the Development of Ethical Behavior by Managers and Organizational Health. Bioethics Journal. 2016; 6(20): 49-66. . [In Persian]. doi:10.22037/.v6i20.13943 7. Khoshooei M. Designing an Ethical- Law Charter for Jobs, on the Basis of Mafatih-Alhayat. Scientific Journal of Islamic Management. 2016; 24(4): 222-187. [In Persian]. 8. Kelloway E, Barling J. Leadership development as an intervention in occupational health psychology. Work & Stress. 2020; 24 (3): 260-279. doi: 10.1080/02678373.2010.518441. 9. Ghaedi A, Razzaqi S. Determining the causal relationships of transformational leadership style on organizational health based on the mediating role of extra-role behaviors of organizational citizenship, Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 2020; 4 (35), 96-108. [In Persian]. 10. Azadegan A, Srinivasan R, Blome C, Tajeddini K. Learning from near-miss events: An organizational learning perspective on supply chain disruption response. International Journal of Production Economics. 2019; 216(3): 215-226. doi:10.1016/j.ijpe.2019.04.021. 11. Malmir A, Haji abbas H. Investigating the Relationship between Leadership Styles and Administrative Health and Regression. Quartely Journal of Logistics & Human Resources Management. 2021; 1400(59): 1-21. [In Persian]. doi: 20.1001.1.17359384.1400.16.59.1. 12. Cai W, Vossog M, Reinders B, Toshin D S, Ebadi AG. Application of quantum artificial bee colony for energy management by considering the heat and cooling storages. Applied Thermal Engineering. 2019; 157: 1137-342. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2019.113742 13. Haris I, Afdaliah Budiman A, Haris K. Exploring Quantum Perspective in School Leadership: A Review of Effective Principal Leadership in the Changing Nature of School Management. International Journal of Social Sciences & Educational Studies. 2016: 2(4): 38 -53. 14. Argyle M, Martin M, Crossland J. Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas, & J. M. Innes(Eds.)., Recent advances in social psychology: An International perspective. 1989: 189-203.North-Holland: Elsevier. 15. Seligman M.E.P. Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 2000; 55: 5-14. doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5 16. Farahbakhsh S, Yousefvand K. The effect of social capital on the quality of work life of faculty members with moderating of social popularity (case study: Lorestan University). Journal of New Approaches in Educational Administration, 2018; 9(35): 91-108. [In Persian] doi:20.1001.1.20086369.1397.9.35.5.8 17. Shafizadeh H, Eslami F. The relationship between administrators' ethical leadership with quality of working life from the perspective of teachers. Journal of Cultural Management, 2016; 10(3): 109-122. [In Persian].. 18. Seyed-Javadin S, Hassan Gholipour T, astaraki S. Investigating the Impact of Happiness on Administrative Health With the Mediating Effect Quality of Work Life. Organizational Behaviour Studies Quarterly. 2016; 5(2): 1-24. [In Persian]. 19. Monkevièius A. Quality of Working Life Concept and Empirical Indicators,.Intellectual Economics. 2014, 1(19): 8.24. doi:10.13165/IE-14-8-1-01 20. Indumathy R. Kamalraj S. A. Study on Quality of Worklife among Workers with Special Reference to Textile Industry in Tirupur District. A Textile Hub International Implications. International Journal of Multidisciplinary Research..2012; 2(4), 265-281. 21. Haji Khalil M, Rostami Nia M. Corruption versus corruption; Looking at Iran, Tehran, the third conference on modern management sciences. Tehran Iran.2014: 1-16. [In Persian]. 22. Azimi sanavi B. Razavi M. The Relationship between Understanding and Application of Management Quantum Skills in Sports Organizations. Journal of Sport Management, 2015; 6(4): 613-625. [In Persian] . doi: 10.22059/jsm.2015.53113. 23. Hoy W K, Feldman J A. Organization health: the concept and its measure. Journal of Research and Development in Education. 1996; 20(4): 45-61. 24. Laschinger H K S, Fida R. New nurses burnout and work place wellbeing : The influence of authentic leadership and psychological capital. Burnout Research. 2014; 1(1): 19-28. doi: 10.1016/j.burn.2014.03.002. 25. Khorshid S. Qolizadeh N. Impact of Spiritual Leadership on Employees' Spiritual Well-Being and LMX Quality in Treatment and Health System. Iranian Journal of Management in the Islamic University. 2016; 5(11): 83-106. [In Persian]. 26. Iavicoli S, Valenti A, Gagliardi D, Rantanen J. Ethics and occupational health in the contemporary world of work. Int J Environ Res Public Health. 2018: 15(8): 1713-30. doi: 10.3390/ijerph15081713 PMID: 30103403. 27. Dierendonck D V. Servant Leadership: A Review and Synthesis. Journal of Management, 2011: 37 (4): 1228-261. doi: 10.1177/0149206310380462. 28. Nowruzzadeh A, Iranzadeh S, Feghi Farahmand N. Analysis of the Effect of Quantum Leadership Dimensions on Organizational Excellence with the Intermediate Role of Knowledge Management and Quantum Skills in Ardabil University of Medical Sciences. Journal of Healthcare Management. 2020: 10 (3): 67-76. [In Persian]. 29. Khalijian S, Shams G, Pardakhtchi M, Mirkamali SA. Study of the Relationship Between Secure Base Leadership and Schools’ Staff Happiness: Mediating Role of Psychological Safety. Journal of School Administration, 2018; 5(2): 1-21. [In Persian] doi:20.1001.1.25384724.2017.5.2.1.1 30. Puiu S, Ogarca R F. Ethics Management in Higher Education System of Romania. Procedia Economics and Finance. 2015: 23: 599-603. doi:10.1016/S2212-5671(15)00564-X 31. Koonmee K, Singhapakdi A, Virakul B, Lee D.J. Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research. 2010; 63(1): 20-26. Doi: 10.1016/j.jbusres.2009.01.006.