طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سلامت معنوی حرفه‌ای اساتید (افسران جنگ نرم)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات طب، قران و حدیث، استادیار گروه هوشبری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج). عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور، تهران، ایران

2 دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

4 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی سلامت معنوی اساتید (افسران جنگ نرم) برای تعمیق معنویت محیط دانشگاه و مقابله با تهاجم فرهنگی ضروری است. سنجش سلامت معنوی حرفه‌ای باید بدون سنجش دینداری و تفتیش عقاید انجام شود. هدف این مطالعه طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه خود ارزیابی سلامت معنوی حرفه‌ای اساتید (افسران جنگ نرم) بود.
روش‌ها: این مطالعه اکتشافی تسلسلی از نوع مطالعات ترکیبی ساخت ابزار بود. داده‌ها با ترتیب زمانی تسلسلی جمع آوری شدند. در مرحله تفسیر نتایج، ارتباط‌دهی داده‌ها، انجام شد. در مرحله کیفی به روش تحلیل مفهوم مدل هیبرید شوارتز و کیم با رویکرد تحلیل قیاسی/استقرایی، در سه مرحله: مرور نظری شواهد دینی و علمی، کار در عرصه با مصاحبه انفرادی عمیق و بحث در گروه‌های متمرکز، تحلیل نهایی داده‌ها بر اساس روش تحلیل محتوای قراردادی، نسخه ابتدایی پرسشنامه در قالب 73 گویه اولیه قابل سنجش تدوین شد. جهت تعیین اعتبار پرسشنامه، روایی صوری، محتوا کیفی و کمی (CVR و CVI) روایی سازه، برای تعیین پایایی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و تعیین ثبات انجام شد.
یافته‌ها: امتیازCVR  در67 گویه، از عدد جدول لاوشه (33/0) بزرگتر بود. 5 گویه فاقد امتیاز لازم از پرسشنامه حذف شدند. نتایج محاسبه CVI حاکی از آن بود که تمامی آیتم‌ها نمره CVI بالاتر از 79/0را کسب کردند. پرسشنامه نهایی واجد 67 گویه بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود مدل 7 عاملی (الگوی معنویت، شجاعت، مهروزی، حکمت، حیا، کرامت نفس، عدالت خواهی) را در ساختار گویه‌ها نشان داد. همسانی درونی پرسشنامه (با آلفای کرونباخ 9/0) نشان داد تمام گویه‌ها همبستگی بالایی دارند و در سطح p<0.05 معنی‌دار بودند.
نتیجه‌گیری: استفاده از این پرسشنامه، به اساتید (افسران جنگ نرم) امکان بررسی دیسترس‌های معنوی حرفه‌ای و تشخیص مشکلات معنوی را می‌دهد. استفاده از دستورالعمل‌های مراقبت معنوی، محاسبه نفس روزانه، تزکیه را میسر می‌کند تا ایشان در جایگاه مرشدان معنوی، بتوانند اسلامی شدن دانشگاه و مقابله با جنگ نرم را محقق سازند.

کلیدواژه‌ها


1. Jamalzadeh N, babahadi M, feizi R. The Components of Islamic Revolution Durability in (Thought) School of Grand Ayatollah Khamenei. Quarterly Journal of Islamic World Studies. 2018; 6(12): 105-128. doi: 10.22070/iws.2018.2998.1529 2. DaneshYar A. Challenges of Takfiri currents and strategies to confront it from the perspective of the Supreme Leader. Hubble Al-Matin Specialized Journal. 2015;9(3): 75-100. 3. Shayegan F, Hosseini N, Aameri M. Explanation of the vision Ayatollah Khameneei about the strategy of security and peace. Order & Security Research Journal, 2018; 11(44): 33-72. 4. Ghaedali H. Jihadi pattern against soft war (Research based on the words of Imam Khamenei). Defense Management and Research. 2018; 17 (86): 1-20. 5. Farrahi A, Sanjaghi M, Soltani M, Mohammadian Y. Designing A Model for Jihadi Culture in an Islamic Revolution Institution. Journal of Research in Human Resources Management, 2016; 8(2): 53-83. 6. Amini A, Goudarzi A. Dialectic and the Major Indicators of Political Thoughts of Ferdowsi. Research Letter of International Relations, 2011; 4 (14): 9-28. 7. Mirkamali S, Pourkarimi C, Frostkhah M, Maghsoud P. Designing a Model for Quality Assurance of Student-Teacher Educational Planning at Farhangian University. Educational Planning Studies. 2018; 6 (12): 65-88. 8. Leicester T. Globalization: Luck is with the brave. Tehran: Faras Publications; 2017. 9. Asadzandi M. Professors spiritual characteristics for role- modeling education. EDCBMJ. 2017; 10 (1):35-21. 10. Mousavi Khomeini R. Description of Forty Hadith. Tehran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini; 2016. 11. Farhangi A, Fattahi M. Spirituality in the workplace and its role in improving organizational citizenship behavior. Journal of Management Culture. 2006; 4 (13): 9-17. 12. Altaf A, Awan M. Moderating affect of workplace spirituality on the relationship of job overload and job satisfaction. Journal of Business Ethics. 2011; 104(1): 93-99. doi:10.1007/s10551-011-0891-0 13. Ataey M. The impact of organizational culture on the effectiveness of Razi institute. .Tehran: Tarbiat Modarres Universitypublication: 2014. 14. Asadzandi M. Sound Heart, Spiritual Health from the perspective of Islam. Journal of Religion and Theology.2019; 2(4):22-29. 15. Abolghasemi H, Asadzandi M. How Spiritual Health Affects Other Dimensions of Health. Journal of Culture and Health Promotion. 2019; 3(2):461-471. 16. Asadzandi M. Effect of spiritual health (Sound Heart) on the other dimensions of health at different levels of prevention. Clinical Journal of Nursing Care and Practice.2018; 2: 18-24. doi:10.29328/journal.cjncp.1001008 17. Garcia-Zamor J-C. Workplace spirituality and organizational performance. Publ Admin Rev. 2003; 63 (3):355-363. doi:10.1111/1540-6210.00295 18. Farhangi A, Fatahi M, Vasegh B. Workplace spirituality and its role in improving organizational citizenship behavior. Organizational Culture Manag. 2006;4(3):5-36. 19. Asadzandi M. Clients and Patients' Spiritual Nursing Diagnosis of the Sound Heart Model. J Community Med Health Educ. 2017; 7(6):1-6. doi:10.4172/2161-0711.1000581 20. Asadzandi M , Eskandari AR, Khadem M, Ebadi A. Designing and validation religious evidence-based guidelines of Sound Heart pastoral care model for hospitalized patients. Journal of Medical Sciences. 2017; 1(1):1-6. 21. Khamenei A .The Obligatory Beliefs (Question of Life, Practical Treatise). The Verdict of Confession to Others. Qom: Education Publication Office. 2019. 22. Puyafar MR. Comparative Study of Religious Measures, Master's Thesis. Social Science Research, Teacher Training University of Tehran.2007. 23. Serajzadeh H, Puyafar MH. Measuring religiosity using the indigenous approach. Iranian Journal of Social Science Research. 2005; 1(2):1-24. 24. Serajzadeh H, Tavakoli M. Investigating the Operational Definition of Religion in Social Research. Research Quarterly, 2010; 5(20-21): 20-45. 25. Khodayari Fard M. Modeling Religious Measurement and its Scale-Making at the National Level. Journal of Applied Psychology Research. 2011; 3(1): 1-29. 26. Shojaee Zand A. A Model for Measuring Religion in Iran. Iranian Journal of Sociology.2005; 6 (1): 34-66. 27. Faraji M, Kazemi A. Survey of Religious Status in Iran with Emphasis on Survey Data of the Past Three Decades. Journal of Cultural Research.2009: 2(6):79-95. 28. Zolfaghari A. Relationship between the degree of religiosity (practical commitment) and the type of religiosity. Social Science Quarterly. 2009; 49(14): 68-103. 29. TabatabaeeM. Tfsyr Al-Mizan. Qom: Office of Publications; 2018.vol.18, p: 323. 30. Ibin Abi Talib A (AS). Nahj al-Balagha. Letter 53 to Malik Ashtar and Hekmat 73; 2019. 31. Majlisi M. Bihar Al-Anwar, the great encyclopedia of Shia Hadith. Tehran: Daralktb Islam; 2016, Vol. 67, p. 211. Vol. 5, p. 114, vol. 64, p. 71. 32. Schwartz-Barcott D. An expansion and elaboration of the hybrid model of concept development. Concept Development in Nursing Foundations, Techniques, and Applications. 2010:129-59. 33. Rodgers BL, Knafl KA. Concept development in nursing: Foundations, techniques, and applications. WB Saunders Co; 2015. 34. Burns N, Grove S. The practice of Nursing Research (conduct, critique and Utilization). Philadelphia: W.B. Saunders com.; 2017. 35. Anthony S, Jack S. Qualitative case study methodology in nursing research: an integrative review. Journal of advanced nursing. 2009; 65 (6):1171-81. doi:10.1111/j.1365-2648.2009.04998.x 35. Walker L, Avant K. Strategies for theory construction in nusing.4th edition. New York: Pearson prentice Hall.2018 36. Salaree M, Zareiyan A, Ebadi A. Development and Psychometric Properties of the Military Nurses'Job Burnout Factors Questionnaire. J Mil Med. 2019; 20(6):645-54. 37. Wilson FR, Pan W, Schumsky DA. Recalculation of the critical values for Law content validity ratio. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 2012; 45(3):197-210. doi:10.1177/0748175612440286 38. Tahani B, Najimi A, Salavati M. Assessing the Validity and Reliability of Persian Version of DQS (Dental Satisfaction Questionnaire). Iranian Journal of Epidemiology. 2019; 14(4):349-358. 39. Vakili M, Hidarnia A, Niknami S. Development and Psychometrics of an Interpersonal Communication Skills Scale (A.S.M.A) among Zanjan Health Volunteers. Hayat. 2012; 18(1):5-19. 40. Gholami Fesharaki M, Talebiyan D, Aghamiri Z, Mohammadian M. Reliability and validity of "Job Satisfaction Survey" questionnaire in military health care workers. J Mil Med. 2012; 13(4):241-46. 41. Asadzandi M. (2015) Sound Heart: Spiritual Nursing Care Model from Religious Viewpoint. Journal of Religion and Health.2015: 54(2):35-55. 42. Paloutzian R, Ellison C. Spiritual well-being scale Measures of religiosity 1982; 382-385. doi:10.1037/t00534-000 43. Keszei AP, Novak M, Streiner DL. Introduction to health measurement scales. Journal of psychosomatic research. 2010; 68(4):319-23. doi:10.1016/j.jpsychores.2010.01.006 44. Seligman M. Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press; 2016. 45. Asadzandi M. Characteristics of Sound Heart Owners as Islamic Spiritual Health Indicators. Journal of Community Medicine & Health Care. 2019; 4(1):1-4. doi:10.26420/jcommunitymedhealthcare.2019.1032 46. Koleini A. Kafi principles. Translated by Seyyed Jawad Mostafavi, Tehran: Culture of the Prophet Muhammad Progeny Publications; 2017. 47. Fisher JW. It's time to wake up and stem the decline in spiritual well‐being in Victorian schools. International Journal of Children's Spirituality 2007; 12(2): 165-177. doi:10.1080/13644360701467469 48. Tazkeri A, Valizadeh M, Mohammadi A, Hassankhani N. Explain the process of spiritual care in nursing students learn-A study the underlying theory in Iran. Journal of Nursing and Midwifery. 2013; 10(1); 63-51. 49. Skari A. A comparative study of Islam and All port's theory about the perfect man. Journal of Thought.2012:3(9):77-57. 50. Dasti R, Sitwat A. Development of a multidimensional measure of Islamic spirituality (MMIS). Journal of Muslim Mental Health 2014; 8(2). doi:10.3998/jmmh.10381607.0008.204 51. Jana-Masri A, Priester PE. The development and validation of a Qur'an-based instrument to assess Islamic religiosity: The religiosity of Islam scale. Journal of Muslim Mental Health 2007; 2(2): 177-188. doi:10.1080/15564900701624436 52. Brady MJ, Peterman AH, Fitchett G, Mo M, Cella D. A case for including spirituality in quality of life measurement in oncology. Psycho oncology 1999; 8(5): 417-428. doi:10.1002/(SICI)1099-1611(199909/10)8:5<417::AID-PON398>3.0.CO;2-4 53. Aflakseir A, Coleman PG. Initial development of the Iranian religious coping scale. Journal of Muslim Mental Health. 2011; 6(1): 44-61. doi:10.3998/jmmh.10381607.0006.104 54. Amiri P, Abbasi M,Gharibzadeh M, Asghari Jafarabadi M,Hamzavi Zarghani N,Azizi F. Designation and psychometric assessment of a comprehensive spiritual health questionnaire for Iranian populations.Journal of Medical Ethics, 2014; 8(30):25- 56.