ارتباط کیفیت خدمات بیمه ‎ای با سلامت جسمانی و روانی بیماران خاص: مطالعه موردی در بیمه نیروهای مسلح ایران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: مسئله بیماران خاص و حمایت از آنها و اهمیت کیفیت خدمات بیمه‎ای ارایه شده به این بیماران؛ از مولفه‌هایی است که در سال‎های اخیر، توجه بسیاری از جوامع را به خود جلب کرده است. از این رو این مطالعه با هدف تعیین رابطه کیفیت خدمات بیمه‎ای با کیفیت زندگی بیماران خاص انجام پذیرفت.
روش‎ها: مطالعه مقطعی حاضر در سال 1397 انجام شد. 262 نفر از بیماران خاص در 6 گروه بیماری (مبتلایان به بدخیمی‎ها، دیالیز، هموفیلی، پیوند کلیه، ام-اس و تالاسمی) و تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات بیمه‎ای دارای 5 بعد (حفاظت مالی، پوشش بیمه، بسته حمایتی، پاسخگویی، فرایند و خدمات اداری) و پرسشنامه استاندارد SF36 بود. تحلیل داده‎های کمی با استفاده از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم افزار 3Smart-PLS انجام شد.
یافته‎ها: نتایج نشان داد که کیفیت خدمات بیمه‎ای با کیفیت زندگی بیماران ارتباط مثبت معنی داری دارد (0.001>p < /span> و0.23=β). سایر نتایج نشان داد که عامل حفاظت مالی با بیشترین تاثیر بر بعد کیفیت زندگی جسمانی عدد (0.001>p < /span>) و عامل پوشش بیمه‎ای بر هر دو بعد کیفیت زندگی جسمانی و روانی تاثیر معنی دار مثبت (0.001>p < /span>) دارد.
نتیجه‎گیری: بیمارانی که از خدمات بیمه‌ای خوبی برخوردارند به همان اندازه نیز از کیفیت زندگی خوبی برخوردار خواهند بود و امید به بهبود و ادامه زندگی نیز در آنان بالاتر از سایرین می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Barati Marnani A, Teymourzadeh E, Bahadori M, Ravangard R, Saeid Pour J. Challenges of a large health insurance organization in Iran: A Qualitative Study. Int J Collab Res Intern Med Public Health.2012;4(6):1050-62. 2. Siddiqui MH, Sharma TG. Analyzing customer satisfaction with service quality in life insurance services. J Target Meas Anal Mark. 2010;18(3-4):221-38. doi:10.1057/jt.2010.17 3. Juyani Y, Hamedi D, Hosseinin Jebeli SS, Qasham M. Multiple sclerosis and catastrophic health expenditure in Iran. Glob J Health Sci. 2016;8(9):194-9. doi:10.5539/gjhs.v8n9p194 4. Kavosi Z, Delavari H, Keshtkaran A, Setoudehzadeh F. Catastrophic health expenditures and coping strategies in households with cancer patients in Shiraz Namazi hospital. Middle East J Cancer. 2014;5(1):13-22. 5. Zheng H, De Jong M, Koppenjan J. Applying policy network theory to policy‐making in China: the case of urban health insurance reform. Public Adm. 2010;88(2):398-417. doi:10.1111/j.1467-9299.2010.01822.x 6. Giannaki CD, Aristotelous P, Stefanakis M, Hadjigeorgiou GM, Manconi M, Leonidou E, et al. Restless legs syndrome in Multiple Sclerosis patients: a contributing factor for fatigue, impaired functional capacity, and diminished health-related quality of life. Neurol Res. 2018;40(7):588-94. doi:10.1080/01616412.2018.1454719 7. Arab M, Jaafari Pooyan E, Rahimi Forushani A, Rivandi AS. The quality of services perceived and expected by those referring to private labs under the health insurance contract. Journal of Payavard Salamat. 2018;12(2):90-8. 8. Kebriaei A, Akbari F, Hosseini M, Eftekhar Ardabili H, Pourreza A. Survey on quality gap in primary health care in Kashan health centers. J Qazvin Univ Med Sci. 2004;8(2):82-8. 9. Lim PC, Tang NK. A study of patients' expectations and satisfaction in Singapore hospitals. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv. 2000;13(6-7):290-9. doi:10.1108/09526860010378735 10. Karydis A, Komboli‐Kodovazeniti M, Hatzigeorgiou D, Panis V. Expectations and perceptions of Greek patients regarding the quality of dental health care. Int J Qual Health Care. 2001;13(5):409-16. doi:10.1093/intqhc/13.5.409 11. Zarei A, Arab M, Rahimi Froushani A, Rashidian A, Ghazi Tabatabaei SM. Service quality of private hospitals: The Iranian Patients' perspective. BMC Health Serv Res. 2012;12(1):31. doi:10.1186/1472-6963-12-31 12. Aqamolayi T, Zare S, Kebryayi A, Pudat A. Quality of primary health care from the perspective of women referred to healthCare centers of Bandar Abbas. Payesh J. 2008;7(2):121-7. 13. Butt MM, de Run EC. Private healthcare quality: applying a SERVQUAL model. Int J Health Care Qual Assur. 2010; 23(7):658-73. doi:10.1108/09526861011071580 14. Karimi M, Kadivar MR, Alavian Gavanini A. Regional mapping of the gene frequency of b- thalassemia in Fars province. Iran during 1997-1998. Iran J Med Sci 2000. 25(3-4): 134-7. 15. Miri-Moghaddam E, Naderi M, Izadi S, Mashhadi MA. Causes of new cases of major thalassemia in Sistan and Balouchistan province in South-East of iran. Iran J Public Health. 2012;41(11):67-71. 16. Husain N. Carrier analysis for hemophilia A: ideal versus acceptable. Expert Rev Mol Diagn. 2009;9(3):203-7. doi:10.1586/erm.09.3 17. Naderi M, Tabibian S, Hosseini MS, Alizadeh S, Hosseini S, Shamsizadeh M, et al. Congenital combined deficiency of coagulation factors: a study of seven patients. Blood Coagul Fibrinolysis. 2015;26(1):59-62. doi:10.1097/MBC.0000000000000180 18. Governorate of Sistan and Baluchestan Province. Available from: (Access: 10 Jan 2020). 19. Joosten EA, DeFuentes-Merillas L, de Weert GH, Sensky T, van der Staak CP, de Jong CA. Systematic review of the effects of shared decision-making on patient satisfaction, treatment adherence and health status. Psychother Psychosom. 2008;77(4):219-26. doi:10.1159/000126073 20. Hendriks AA, Vrielink MR, Smets EM, van Es SQ, De Haes JC. Improving the assessment of (in) patients' satisfaction with hospital care. Med Care. 2001;39(3):270-83. doi:10.1097/00005650-200103000-00007 21. Barr JK, Giannotti TE, Sofaer S, Duquette CE, Waters WJ, Petrillo MK. Using public reports of patient satisfaction for hospital quality improvement. Health Serv Res. 2006;41(3 Pt 1):663-82. doi:10.1111/j.1475-6773.2006.00508.x 22- Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The short form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005; (14): 875-82. doi:10.1007/s11136-004-1014-5 23. Zazzeroni L, Pasquinelli G, Nanni E, Cremonini V, Rubbi I. Comparison of Quality of Life in Patients Undergoing Hemodialysis and Peritoneal Dialysis: a Systematic Review and Meta-Analysis. Kidney Blood Press Res. 2017;42(4):717-27. doi:10.1159/000484115 24. Buchanan RJ, Johnson O, Zuniga MA, Carrillo-Zuniga G, Chakravorty BJ. Health-related quality of life among Latinos with multiple sclerosis. J Soc Work Disabil Rehabil. 2012;11(4):240-57. doi:10.1080/1536710X.2012.730846 25. Mardani Hamule M, Shahraki Vahed A. The assessment of relationship between mental health and quality of life in cancer patients. Avicenna J Clin Med. 2009; 16 (2):33-38 26. Nedjat S, Montazeri A, Mohammad K, Majdzadeh R, Nabavi N, Nedjat F, et al. Quality of life in multiple sclerosis compared to the healthy population in Tehran. Iranian Journal of epidemiology. 2006; 2(3-4): 19-24. 27. Tran NLT, Wassmer RW, Lascher EL. The health insurance and life satisfaction connection. J Happiness Stud. 2017;18(2):409-26. doi:10.1007/s10902-016-9729-x 28. Carvalhosa AM, Henrard S, Lambert C, Hermans C. Physical and mental quality of life in adult patients with haemophilia in Belgium: the impact of financial issues. Haemophilia. 2014;20(4):479-85. doi:10.1111/hae.12341