ارائه مدل رضایتمندی محققین از نظام مدیریت پژوهش: مطالعه موردی در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کنکاش در ابعاد و مولفه‎های رضایتمندی از مدیریت پژوهش می‎تواند راه حل‏های اجرایی مناسبی را برای ارتقاء کیفی و کمی طرح‏های تحقیقاتی شناسایی نماید. هدف پژوهش حاضر ارایه یک چارچوب نظری و عملی مناسب برای ارزیابی رضایتمندی از مدیریت پژوهش و بکارگیری آن برای ارزیابی رضایتمندی محققان در یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی بود.
روش‎ها: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا یک مطالعه ترکیبی کیفی-کمی بود. در مرحله اول، ابعاد و مولفه‏های اصلی رضایتمندی محققین از مدیریت پژوهش با استفاده از مرور ادبیات پژوهش و نظرسنجی از خبرگان استخراج شد. در مرحله دوم یک پرسش‌نامه ساختاریافته برای سنجش میزان رضایتمندی محققین در هریک از این ابعاد طراحی و استانداردسازی گردید. جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه از روش‏های کیفی و کمی استفاده شد. همچنین جهت سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. در مرحله آخر، پرسشنامه نهایی به شیوه تصادفی بین 150 نفر از محققان و اعضاء هیئت علمی یک دانشگاه علوم پزشکی نظامی منتخب توزیع شد. ارتباط میزان رضایتمندی با مشخصات دموگرافیک و شغلی پاسخ دهندگان با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) در نرم افزار 16 SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‏ ها: 6 بعد و 15 مولفه برای سنجش رضایتمندی از نظام مدیریت پژوهش شناسایی شد. ابعاد اصلی سنجش رضایتمندی از مدیریت پژوهش شامل رهبری پژوهش، ظرفیت سازی، امیدآفرینی، ارتباطات سازمانی، سازماندهی پژوهش و توزیع منابع بود. بیشترین رضایتمندی مربوط به امیدآفرینی (82/0±71/2) و کمترین رضایتمندی مربوط به توزیع منابع (31/0±79/1) بود. ارتباط آماری معنی داری بین متغیرهای دموگرافیک و شغلی پاسخ دهندگان با رضایتمندی از مدیریت پژوهش مشاهده نشد (05.0P>).
نتیجه‎گیری: با توجه به اینکه کمترین رضایتمندی محققین به ترتیب از دو بعد توزیع منابع و ظرفیت سازی بود، پیشنهاد می‎گردد مدیران پژوهش علاوه بر ایجاد منابع جدید و توسعه ظرفیت‎های مالی و غیرمالی پژوهش به طور همزمان به توزیع عادلانه منابع در بین محققین توجه بیشتری نمایند.

کلیدواژه‌ها


1. Yamini M. Academic Development Planning. Tehran: Shahid Beheshti University; 2004. 2. Amin Sarami N. Pathology research in Dafos. Danesh-e-Entezami. 2008;10(1):79-98. 3. Hoyle RH, Harris MJ, Judd CM. Research methods in social relations. Japan: CBS publishing; 2002. 4. MESSMER PR. Why do faculty members get tenure? The deans' perspective. Nurse Educator. 1991;16(3):23-5. doi:10.1097/00006223-199105000-00010 5. Amiri MM, Nasiri T, Saadat SH, Anabad HA, Ardakan PM. Measuring Efficiency of Knowledge Production in Health Research Centers Using Data Envelopment Analysis (DEA): A Case Study in Iran. Electronic physician. 2016;8(11):3266. doi:10.19082/3266 6. Nieswiadomy RM. Foundations of nursing research: Appleton, Lange Stamford, CT; 1998. 7. Hefferin EA, Horsley JA, Ventura MR. Promoting research-based nursing: the nurse administrator's role. The Journal of nursing administration. 1982;12(5):34. doi:10.1097/00005110-198205000-00009 8. Barriers of Research Performances in the View of Nurses. HBI_Journals. 2007;15(2):7-13. 9. Boyt TE, Lusch RF, Naylor G. The role of professionalism in determining job satisfaction in professional services: A study of marketing researchers. Journal of Service Research. 2001;3(4):321-30. doi:10.1177/109467050134005 10. Bahadori M, Raadabadi M, Teymourzadeh E, Yaghoubi M. Confirmatory factor analysis of the Herzberg job motivation model for workers in the military health organizations of Iran. 2015. 11. van der Weijden I, Teelken C, de Boer M, Drost M. Career satisfaction of postdoctoral researchers in relation to their expectations for the future. Higher Education. 2016;72(1):25-40. doi:10.1007/s10734-015-9936-0 12. Rosser VJ. Faculty members' intentions to leave: A national study on their worklife and satisfaction. Research in higher education. 2004;45(3):285-309. doi:10.1023/B:RIHE.0000019591.74425.f1 13. Schrodt P, Cawyer CS, Sanders R. An examination of academic mentoring behaviors and new faculty members' satisfaction with socialization and tenure and promotion processes. Communication Education. 2003;52(1):17-29. doi:10.1080/03634520302461 14. Farzaneh E, Amani F, Molavi Taleghani Y, Fathi A, Kahnamouei-aghdam F, Fatthzadeh-Ardalan G. Research barriers from the viewpoint of faculty members and students of Ardabil University of Medical Sciences, Iran, 2014. International Journal of Research in Medical Sciences. 2017;4(6):1926-32. doi:10.18203/2320-6012.ijrms20161735 15. Mehralizadeh S, Vakili A, Pourhoseini S. View of academics of faculty of medicine of Semnan university of medical sciences towards student research. Medical Education and Development. 2012;6(1):11-6. 16. Fazlolahi S. Factors Affecting Student Research. Islam and Educational Research. 2012;4(165-184). 17. Makial Agha B. Barriers and facilitators of research universities to provide practical guidelines for the promotion of research at the University. Journal of Modern Thoughts in Education. 2007;2 (3):101-10. 18. Bahadori M, Tavana AM, Momeni K, Yaghoubi M, Teymourzadeh E, Alimohammadzadeh K. Evaluation of Research System in a Medical Sciences University. Journal of Health Policy and Sustainable Health. 2014;1(3). 19. Aleman A, Denys D. Mental health: a road map for suicide research and prevention. Nature News. 2014;509 (7501): 421. doi:10.1038/509421a 20. Segalman DJ, Paez T, Smallwood D, Sumali A, Urbina A. Status and integrated road-map for joints modeling research. Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM. 2003. doi:10.2172/809623 21. Yaghoubi M, Javadi M, Bahadori M, Ravangard R. Health promoting hospitals model in Iran. Iranian journal of public health. 2016;45(3):362. 22. Zohor A, Fekri A. Barriers to Research from the Viewpoints of Faculty Members of Iran University of Medical Sciences. Payesh. 2003;2(2):113-20. 23. Tress G, Tress B, Fry G. Analysis of the barriers to integration in landscape research projects. Land use policy. 2007;24(2):374-85. doi:10.1016/j.landusepol.2006.05.001 24. Winter R, Sarros J. The academic work environment in Australian universities: a motivating place to work? Higher Education Research , Development. 2002;21(3):241-58. doi:10.1080/0729436022000020751 25. Ashrafirizi H, Soleymani M, Hashemian M. Economic Barriers of Health Researches in Iran: A Narrative Review Article. 2018. 26. Abbaspour G. Assessing the Implementation of the Government's Supportive Policies in Favor of Knowledge-Based Companies (A Case study: Fars, Razavi Khorasan, Gilan & Hormozgan Provinces). Journal of Public Administration. 2017;9(3):403-26. 27. Badrizadeh a, Gholami y, Birjandi m, Beiranvand g, Mahooti f. Barriers to research from viewpoint of faculty members of Lorestan university of medical sciences. Yafteh. 2009;11(3):93-100. 28. Mansourian M, Nematbakhsh M. Research outcomes evaluation for university academic members: One suggestion for research grant. Iranian Journal of Medical Education. 2017;17:239-41. 29. Mohammadi F. The Effect of Faculty Members' Performance Evaluation with Smart Record on Improving Their Performance. Information and Communication Technology in Educational Sciences. 2010;1(1):5-22. 30. Wullt J. R&D Expenditure in the EU27 stable at 1.85% of GDP in 2007. Science and Technology and Innovation in Europe [Internet]. 2009. Available from: http://ec.europa.eu/eurostat.