راهبردهای مدیریتی جهت کنترل بحران بیماری کووید-19 در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سل

2 مرکز تحقیقات مایکولوژی

3 مسئول اداری بیمارستان مسیح دانشوری

4 سوپروایزر کنترل عفونت

5 مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن تنفسی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سل و بیماریهای ریوی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

شکاف دانشی موجود در مورد علت، راه های انتقال، درمان و مرگ و میر بالای کووید-19 گمانه زنی ها پیرامون آن را افزایش داده و موجب سردرگمی بیشتر سیاست گذاران و درمانگران حوزه سلامت شده است. علاوه بر ناشناخته بودن بیماری مواردی نظیر قدرت سرایت بالای ویروس و کمبود تسهیلات مورد نیاز از جمله کمبود تخت های بیمارستانی، نسبت پزشک و پرستار به تخت، تجهیزات و امکانات مراقبتی مانند تجهیزات حفاظت فردی و ونتیلاتور و جمعیت بالای سالمندان باعث شده که چالش های اساسی را برای نظام های سلامت و سیاستگذاران مطرح نماید. استراتژی پاسخگویی مناسب به بحرانها از جمله بیماری های نوپدید در آمادگی بیمارستان ها و موفقیت آنها تاثیر بسزایی دارد. در این راستا وزارت بهداشت ایران بلافاصله چندین بیمارستان در تهران و دیگر شهرستانها را بعنوان بیمارستانهای ریفرال جهت پذیرش بیماران کووید-19 اعلام نمود که یکی از این بیمارستانها، بیمارستان فوق تخصصی سل و بیماریهای ریوی مسیح دانشوری در تهران می باشد که بلافاصله جلسه ای اضطراری در بیمارستان مسیح دانشوری برگزار شد و اعلام گردید که این بیمارستان از امروز وارد یک فاز آمادگی کامل جهت پذیرش بیماران کووید-19 خواهد شد. در اولین اقدام کلیه بخشهای بیمارستان تخلیه شد و 301 تخت جهت پذیرش بیماران مشکوک و مبتلا به کووید-19 در نظر گرفته شد. از آنجایی که خصوصیات و شدت این بیماری ناشناخته بوده و روشهای مقابله با آن تاکنون تجربه نشده بود، لذا نحوه آمادگی بیمارستان در مقابله با آن یکی از چالشهای اصلی محسوب می شود. هدف از این گزارش کوتاه، ارائه تجربیات بیمارستان مسیح دانشوری در خصوص چگونگی مدیریت، آمادگی و مقابله با اپیدمی کووید-19 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Gan WH, Lim JW, David KO. Preventing intra-hospital infection and transmission of COVID-19 in healthcare workers. Safety and Health at Work. 2020. doi:10.1016/j.shaw.2020.03.001 2. Bhagavathula AS, Aldhaleei WA, Rahmani J, Mahabadi MA, Bandari DK. Novel coronavirus (COVID-19) knowledge and perceptions: a survey on healthcare workers. MedRxiv. 2020. doi:10.1101/2020.03.09.20033381 3. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine. 2020. doi:10.1056/NEJMoa2001017 4. Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, Si HR, Zhu Y, Li B, Huang CL, Chen HD. A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. nature. 2020;579 (7798):270-3. doi:10.1038/s41586-020-2012-7. 5. Arabi YM, Murthy S, Webb S. COVID-19: a novel coronavirus and a novel challenge for critical care. Intensive care medicine. 2020:1-4. doi:10.1007/s00134-020-05955-1 6. Ryan M. In defense of digital contact-tracing: human rights, South Korea and Covid-19. International Journal of Pervasive Computing and Communications. 2020. doi:10.1108/IJPCC-07-2020-0081 7. Smith CF. Gangs and the military note 4: the role of the east coast in the development of military-trained gang members. 2020. 8. Qin A, Hernández JC. China reports first death from new virus. The New York Times [Internet]. 2020. 9. Eurosurveillance Editorial Team. Note from the editors: World Health Organization declares novel coronavirus (2019-nCoV) sixth public health emergency of international concern. Eurosurveillance. 2020;25(5):200131e. doi:10.2807/1560-7917.ES.2020.25.5.200131e 10. Tison GH, Avram R, Kuhar P, Abreau S, Marcus GM, Pletcher MJ, et al. Worldwide Effect of COVID-19 on Physical Activity: A Descriptive Study. Annals of Internal Medicine. 2020. doi:10.7326/M20-2665 11. Petropoulos F, Makridakis S. Forecasting the novel coronavirus COVID-19. PloS one. 2020;15(3): e0231236. doi:10.1371/journal.pone.0231236 12. Pueyo T. Coronavirus: Why you must act now. Politicians, community leaders and business leaders: what should you do and when. 2020 Mar 12. 13. World Health Organization. Home care for patients with suspected novel coronavirus (nCoV)‎‎‎‎ infection presenting with mild symptoms and management of contacts: interim guidance. 2020. 14. World Health Organization. Laboratory testing for coronavirus disease 2019 (COVID-19) in suspected human cases: interim guidance, 2 March 2020. World Health Organization; 2020. 15. Pan L, Wang L, Huang X. How to face the novel coronavirus infection during the 2019–2020 epidemic: the experience of Sichuan Provincial People’s Hospital. doi:10.1007/s00134-020-05964-0 16. Wax RS, Christian MD. Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Canadian Journal of Anesthesia. 2020:1-9. doi:10.1007/s12630-020-01591-x 17. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. The Lancet. 2020;395(10223):514-23. doi:10.1016/ S0140-6736(20)30185-9. 18. Lee IK, Wang CC, Lin MC, Kung CT, Lan KC, Lee CT. Effective strategies to prevent coronavirus disease-2019 (COVID-19) outbreak in hospital. The Journal of Hospital Infection. 2020;105(1):102. doi:10.1016/j.jhin.2020.02.022