چالش ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 از دیدگاه پزشکان و پرستاران در جنوب سیستان و بلوچستان (ایرانشهر)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

2 دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماری کووید-۱۹ سراسر جهان را درگیر نموده و آمار مرگ و میربالایی داشته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین چالش­ها و راهکارهای مقابله با کروناویروس از دیدگاه پزشکان و پرستاران شهرستان ایرانشهر انجام گرفت.
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی تعداد ۱۰۰ نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در بخش­های مربوط به کووید-19 (بخش ایزوله تنفسی، بخش مراقبت­­های ویژه و بخش اورژانس) بیمارستان­های ایران و خاتم الانبیاء ایرانشهر به روش در دسترس از تاریخ 99/۱/2الی 99/۱/20نتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها؛ پرسشنامه محقق ساخته بود که چالش­ها و راهکارهای مقابله با کووید-19 را از دیدگاه پرستاران و پزشکان ارزیابی نمود. پایایی و روایی پرسشنامه تایید گردید.  
یافته ­ها: میانگین سنی پزشکان و پرستاران 7/4±31/9و میانگین سابقه کاری ۶/۵ ±۶/۵ سال بود. در پاسخ به سؤال چالش­های مربوط به کووید-19 کدام هستند؟ نتایج نشان داد کمترین میانگین پاسخ­ها مربوط به عنوان "عدم دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی و ارتباط جمعی" و بیشترین میانگین هم مربوط به عنوان "جدی نگرفتن این بیماری در عموم مردم" بود. در پاسخ به سوال "از نظر شما موانع اصلی در جهت کنترل اپیدمی کروناروس کدام می‌باشد؟" عدم قرنطینه‌سازی شهرهای آلوده بیشترین فراوانی و در پاسخ به سوال "شما چه راهکاری در جهت مقابله با ویروس کرونا را پیشنهاد می‌کنید؟" قرنطینه کردن شهرها و خود قرنطینه سازی بیشترین فراوانی را داشت.
نتیجه­ گیری: جهت قطع زنجیره انتقال کووید-19 لازم است رعایت مواردی چون قرنطینه سازی و خود قرنطینگی، محدود کردن مسافرتها، رعایت بهداشت فردی، شناسایی موارد مشکوک، تامین معاش مردم و تأمین کادر درمان و بالا بردن سطح آگاهی و نگرش مردم از طریق آموزش صورت گیرد.  

کلیدواژه‌ها


1. World Health Organization. WHO Statement Regarding Cluster of Pneumonia Cases in Wuhan C, https://www.who.int/china/news/detail/09-01-2020-who-statement-regarding-cluster-ofpneumonia-cases-in-wuhan-china Ao. 2020. 2. Josh S, Stanway D. "Germany 'heading for epidemic' as virus spreads faster outside China". Thomson Reuters. Archived from the original on 26 February 2020. 3. Liu X, Na R, Bi Z. [Challenges to prevent and control the outbreak of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19)]. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi. . 2020;41(0):E029. 4. Farnoosh G, Ghanei M, Khorramdelazad H, Alishiri G, Shahriary A, Hosseini Zijoud SR. Are Iranian Sulfur mustard-exposed survivors more vulnerable to SARS-CoV-2: some similarity in their pathogenesis. Disaster medicine and public health preparedness. 2020:1-12. doi:10.1017/dmp.2020.156 5. Ashrafi-rizi H, Kazempour Z. Information Typology in Coronavirus (COVID-19) Crisis; a Commentary. Archives of Academic Emergency Medicine. 2020;8(1):19. 6. Ashrafi-rizi H, Kazempou Z. The Challenges of Information Service related to the COVID-19 Crisis. J Mil Med. 2020;22(2):207-9. doi: 10.30491/JMM.22.2.207 7. Bright D, Brown G, Roberts RJ, Cottrell S, Gould A, Jesurasa A, Daniels P, Davies L. COVID-19 Contact Tracing: The Welsh Experience. Public Health in Practice. 2020:100035. 8. Wu Y, Chen C, Chan Y. The outbreak of COVID19: An overview. Journal of the Chinese Medical Association. 2020;83(3):20-217. doi:10.1097/JCMA.0000000000000270 9. Koh D, Lim M, Chia S, Ko S, Qian F, Ng V, et al. Risk Perception and Impact of Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) on Work and Personal Lives of Healthcare Workers in Singapore What Can We Learn? Medical Care 2005(82-676). doi:10.1097/01.mlr.0000167181.36730.cc 10. Shahyad S, Mohammadi M. Psychological Impacts of Covid-19 Outbreak on Mental Health Status of Society Individuals: A Narrative Review Journal of Military Medicine. 2020;22(2):184-92. doi: 10.30491/JMM.22.2.184 11. Yang Y, Shang W, Rao X. Facing the COVID‐19 outbreak: What should we know and what could we do? Journal of Medical Virology. 2020. doi:10.1002/jmv.25720 12. WHO. Global surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19). WHO: Switzerland G. 2020. 13. Doshmangir L, Mahbub Ahari A, Qolipour K, Azami-Aghdash S, Kalankesh L, Doshmangir P, et al. East Asia's Strategies for Effective Response to COVID-19: Lessons Learned for Iran. Management Strategies in Health System. 2020;4(4):370-3. 14. Meskarpour-Amiri M, Shams L, Nasiri T. Identifying and Categorizing the Dimensions of Iran's Health System Response to the Covid-19 Pandemic. Journal of Military Medicine. 2020;22(2):108-14. doi: 10.30491/JMM.22.2.108 15. Amiri P. The Role of Electronic Health During the Covid-19 Crisis: A Systematic Review of Literatures. J Mil Med. 2020;6(4):358-67.