طراحی و تدوین برنامه جامع تجربه‌نگاری دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) در مواجهه و مقابله با بحران کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت پژوهشگاه بقیه ا..(عج) تهران، ایران

3 پژوهشگاه

چکیده

زمینه و هدف: تجربه به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های بشری در موقعیت‌ها و شرایط متفاوت حاصل می‌گردد و سازمان ها را در جهت نیل به اهداف کلان و راهبردی خود یاری می‌رساند. پژوهش حاضر با هدف تجربه‌نگاری مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 در دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج) انجام شد.
روش‌ها: این پژوهش کاربردی به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری شامل 24 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان اجرایی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) در فروردین و اردیبهشت ماه 1399 بود که صورت هدفمند و گلوله برفی وارد مطالعه شدند. همه این افراد در مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 مشارکت داشتند. با تشکیل جلسات مختلف با کارگروه تحقیق، و اخذ نظرات خبرگان با تکنیک دلفی؛ رخدادهای بحران و محورهای اساسی آنها در مواجهه و مقابله با بیماری کووید 19 احصاء شد.
یافته‌ها: یافته ها ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 5 حوزه و 25 محور اساسی رخداد (بحران با حساسیت داخلی، منطقه ای، بین المللی و خسارت عمده‌ای)؛ 18 رخداد در حوزه فرماندهی و رهبری، 15 رخداد در پژوهش، 9 رخداد در آموزش، 22 رخداد در درمان، 6 رخداد در پشتیبانی در مواجهه و مقابله با بیماری کووید-19 مطرح است که حوزه درمان بیشترین فراوانی (22) و جهادی و معنویت کمترین (2) فراوانی را دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه بحران بیماری کووید-19 بیشترین رخداد در حوزه درمان (22 رخداد) وجود دارد و نیازمند ثبت تجربه و مستندسازی جهت درس آموخته در بحران های مشابه است. این تجربه نگاری ها می تواند به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی مدیران در اجرای مستندسازی تجربه در سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1. Beekman SE, Doebbeling BN. Frontiers of occupational health, new vaccines, new prophylactic regimens & management of the HIV-infected Worker. Infectious Disease Clinics of North America. 1997;11(2):313-329. doi:10.1016/S0891-5520(05)70358-5 2. Guoqing C. Effect of Ventilation on Indoor Airborne Microbial Pollution Control. International Conference on BioMedical Engineering and Informatics. 2008;1:390-394. 3. Zhanel GG, DeCorby M, Laing N, Weshnoweski B, Vashisht R, Tailor F, et al. The Canadian Antimicrobial Resistance Alliance (CARA), Antimicrobial-resistant pathogens in intensive care units in Canada: results of the Canadian National Intensive Care Unit (CAN-ICU) study, 2005-2006. Antimicrob Agents Chemother. 2008; 52(4):1430-1437. doi:10.1128/AAC.01538-07 4. Burge HA, Hoyer ME. Indoor air quality. Applied Occupational Environmental Hygiene. 1990;5(3):84-93. doi:10.1080/1047322X.1990.10389595 5. Ekhaise FO, Ighosewe OU, Ajakpovi OD. Hospital indoor airborne microflora in private and government owned hospitals in Benin City, Nigeria. World Journal of Medical Sciences. 2008;3(1):19-23. 6. Jaffal AA, Banat IM, Elmogheth AA, Nsanze H, Benar A, Ameen AS. Residential indoor airborne microbial populations in the United Arab Emirates. Environmental International.1997;23(4):529-533. doi:10.1016/S0160-4120(97)00055-X 7. Crawford J, Butler-Henderson K, Rudolph J, Malkawi B, Glowatz M, Burton R, Magni P, Lam S. COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching. 2020;3(1):1-20. doi:10.37074/jalt.2020.3.1.7 8. Haddadpoor A, Taheri B, Nasri M, Heydari K, Bahrami G. Process documentation: a model for knowledge management in organizations. Materia socio-medica. 2015;27(5):347. doi:10.5455/msm.2015.27.347-350 9. Bottino RM. Reflections on educational technology, research and school innovation. InWorld Summit on Knowledge Society 2011 Sep 21 (pp. 365-373). Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-35879-1_44 10. Bergmann R. Experience management: foundations, development methodology, and internet-based applications. Springer; 2003 Aug 2. 11. Foguem BK, Coudert T, Béler C, Geneste L. Knowledge formalization in experience feedback processes: An ontology-based approach. Computers in Industry. 2008;59(7):694-710. doi:10.1016/j.compind.2007.12.014 12. Minor M. Experience management with case-based assistant systems. InEuropean Conference on Case-Based Reasoning 2006 Sep 4 (pp. 182-195). Springer, Berlin, Heidelberg. doi:10.1007/11805816_15 13. Lebeau D, Vinals J. Conseil de la science et de la technologie, Avis pour une gestion stratégique de l'innovation dans le secteur manufacturier. Québec. 2006. 14. Chen MY, Chen CC. Options analysis and knowledge management: Implications for theory and practice. Information sciences. 2011;181(18):3861-77. doi:10.1016/j.ins.2011.04.046 15. Ghasemi H, Zanjani MS, Mousakhani M. Identification and Documentation of Managerial Experiences a Conceptual a Framework. 2012. 16. Paper Presented at the ECKM2012-Proceedings of the13th European Conference on Knowledge Management: ECKM. 17. Bergmann R. Experience Management: Foundations, Development Methodology, and Internet-Based Applications: Springer-Verlag. 2002. 18. Paraskevis D, Kostaki EG, Magiorkinis G, Panayiotakopoulos G, Sourvinos G, Tsiodras S. Fullgenome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event. Infection, Genetics and Evolution. 2020;79:104212. doi:10.1016/j.meegid.2020.104212 19. World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV). [cited 2020 Jan 30] Available from: https://www.who.int/newsroom/detail/30-01-2020-statement-on-the-secondmeeting- of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-ofnovel-coronavirus-(2019-ncov). 20. Mohammadian M. A Study of Organizational Culture of an Organization with an Institutional Approach. Quarterly Journal of Human Resource Management Research, Imam Hossein University. 2007;4:75-100. 21. Richards G. Event experience research directions. In A research agenda for event management 2019 Oct 4. Edward Elgar Publishing. doi:10.4337/9781788114363.00015 22. Kelley PW, Kenny D, Donley R. Experiences of vulnerability and uncertainty during the Iraq and Afghanistan wars: Stories of wounded service members and the nurses who cared for them. Nursing Outlook. 2017; 65(5): 71-80. doi:10.1016/j.outlook.2017.08.007 23. M E. Knowledge management: Concepts, methodologies, tools, and applications, pp. 2301-2313. Hershey, PA: Information Science Reference. 24. Richards G. Event experience research directions. InA research agenda for event management 2019 Oct 4. Edward Elgar Publishing. doi:10.4337/9781788114363.00015 25. Ghasemi H, Zanjani MS, Mousakhani M. Identification and documentation of managerial experiences: a conceptual framework. InECKM 2015 Proceedings of the 16th European Conference on Knowledge Management: ECKM2015 2012 Sep 1 (p. 389). Academic Conferences Limited. 26. Rivers F, Gordon S. Military nurse deployments: Similarities, differences, and resulting issues. Nursing Outlook. 2017; 65(5): S100-S8. doi:10.1016/j.outlook.2017.07.006 27. Metcalfe AS. The Politcal Economy of Knowledge Management in Higher Education. InKnowledge management and higher education: A critical analysis 2006 (pp. 1-20). IGI Global. doi:10.4018/978-1-59140-509-2.ch001 28. Matzler K, Renzl B, Mooradian T, von Krogh G, Mueller J. Personality traits, affective commitment, documentation of knowledge, and knowledge sharing. The International Journal of Human Resource Management. 2011;22(02):296-310. doi:10.1080/09585192.2011.540156 29. Enting J, Huirne RB, Dijkhuizen AA, Tielen MJ. A knowledge documentation methodology for knowledge-based system development: an example in animal health management. Computers and electronics in agriculture. 1999;22(2-3):117-29. doi:10.1016/S0168-1699(99)00012-5