تجارب پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سلامت، انستیتو سبک زندگی و گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات تروما و دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات تروما و دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کووید-19 به عنوان یک بیماری پاندمیک تاکنون جان افراد زیادی را در سرتاسر جهان گرفته و فشار زیادی بر سیستم مراقبت بهداشتی کشورهای درگیر و پرسنل بهداشتی درمانی وارد نموده است. این مطالعه با هدف تبیین عناصر و ابعاد تجربه حفظ ایمنی پرستاران در برخورد با بیماران کووید-19بر اساس دیدگاه پرستاران و مدیران پرستاری انجام شد.
روش­ ها: این مطالعه کیفی در فروردین سال 1399 با روش تحلیل محتوا بر روی 16 نفر از پرستاران، سرپرستاران و سوپروایزران شرکت کننده در مراقبت از بیماری کووید-19 که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته در قالب تجربه نگاری استفاده گردید. تمام داده‌ها ضبط‌ و پس از تایپ در نرم افزار مکس کیو شد. تحلیل ها در هشت مرحله شامل تایپ متن مصاحبه ها، تعیین واحدهای معنایی، کدگذاری متن، بازنگری کدها با متن، طبقه بندی و توسعه طبقات، بازنگری طبقات، شناسایی درون مایه ها و گزارش یافته ها انجام گرفت.
یافته­ ها: از تجزیه و تحلیل داده ها 223 کد استخراج شد که پس از ادغام تشابهات سه مضمون کلیدی شامل: "حفاظت فردی"، "حفاظت ساختاری" و"مشکلات ایمنی" پدیدار شد که نشان دهنده تجارب پرستاران از حفاظت در برابر بیماری کرونا است.
نتیجه­گیری: مضامینی همچون حفاظت فردی، حفاظت ساختاری و مشکلات ایمنی از جمله دغدغه های اصلی پرستاران در زمینه حفاظت از خود در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 می باشند که می بایست برای برنامه ریزی جهت حفظ سلامت ایشان در مقابل این بیماری مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


1. Stubinger J, Schneider L. Epidemiology of Coronavirus COVID-19: Forecasting the Future Incidence in Different Countries. Healthcare. 2020; 8(2). doi:10.3390/healthcare8020099 2. Adhikari SP, Meng S, Wu YJ, Mao YP, Ye RX, Wang QZ, et al. Epidemiology, causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review. Infectious diseases of poverty. 2020;9(1):29. doi:10.1186/s40249-020-00646-x 3. Ahn DG, Shin HJ, Kim MH, Lee S, Kim HS, Myoung J, et al. Current Status of Epidemiology, Diagnosis, Therapeutics, and Vaccines for Novel Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Journal of microbiology and biotechnology. 2020;30(3):313-24. doi:10.4014/jmb.2003.03011 4. Bulut C, Kato Y. Epidemiology of COVID-19. Turkish journal of medical sciences. 2020;50(SI-1):563-70. doi:10.3906/sag-2004-172 5. COVID-19 Coronavirus Pandemic [Internet]. American Library Association. 2020 [cited 29-4-2020]. Available from: https://www.worldometers.info/coronavirus/. 6. Abdi M. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in Iran: Actions and problems. Infection control and hospital epidemiology. 2020:1-2. doi:10.1017/ice.2020.240 7. Ayyoubzadeh SM, Ayyoubzadeh SM, Zahedi H, Ahmadi M, S RNK. Predicting COVID-19 Incidence Through Analysis of Google Trends Data in Iran: Data Mining and Deep Learning Pilot Study. JMIR public health and surveillance. 2020;6(2):e18828. doi:10.2196/18828 8. Moradzadeh R. The challenges and considerations of community-based preparedness at the onset of COVID-19 outbreak in Iran, 2020. Epidemiology and infection. 2020;148:e82. doi:10.1017/S0950268820000783 9. Mascha EJ, Schober P, Schefold JC, Stueber F, Luedi MM. Staffing with disease-based epidemiologic indices may reduce shortage of intensive care unit staff during the COVID-19 pandemic. Anesthesia and analgesia. 2020. doi:10.1213/ANE.0000000000004849 10. Shamsi V, Mahmoudi H, Sirati Nir M, Babatabar Darzi H. Effect of Job Specialization on the Hospital Stay and Job Satisfaction of ED Nurses. Trauma monthly. 2016;21(1):e25794. doi:10.5812/traumamon.25794 11. Nogee D, Tomassoni A. Concise Communication: Covid-19 and the N95 Respirator Shortage: Closing the Gap. Infection control and hospital epidemiology. 2020:1-4. doi:10.1017/ice.2020.124 12. Shrestha GS. COVID-19 Pandemic: Shortage of Personal Protective Equipment, Use of Improvised Surrogates, and the Safety of Health Care Workers. Journal of Nepal Health Research Council. 2020;18(1):150. doi:10.33314/jnhrc.v18i1.2593 13. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Salary MM, Danial Z. Effect of Education on Stress of Exposure to Sharps Among Nurses in Emergency and Trauma Care Wards. Trauma monthly. 2015;20(2):e17709. doi:10.5812/traumamon.20(2)2015.17709 14. Kim JS, Choi JS. Factors Influencing Emergency Nurses' Burnout During an Outbreak of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Korea. Asian nursing research. 2016;10(4):295-9. doi:10.1016/j.anr.2016.10.002 15. Bukhari EE, Temsah MH, Aleyadhy AA, Alrabiaa AA, Alhboob AA, Jamal AA, et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) outbreak perceptions of risk and stress evaluation in nurses. Journal of infection in developing countries. 2016;10(8):845-50. doi:10.3855/jidc.6925 16. Moayed MS, Mahmoudi H, Ebadi A, Sharif Nia H. Stress and Fear of Exposure to Sharps in Nurses. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences. 2016;10(3):e3813. doi:10.17795/ijpbs-3813 17. Ong JJY, Bharatendu C, Goh Y, Tang JZY, Sooi KWX, Tan YL, et al. Headaches Associated With Personal Protective Equipment - A Cross-Sectional Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19. Headache. 2020;60(5):864-77. doi:10.1111/head.13811 18. Delgado D, Quintana FW, Perez G. Personal Safety during the COVID-19 Pandemic: Realities and Perspectives of HealthcareWorkers in Latin America. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(1):2798. doi:10.3390/ijerph17082798 19. Creswell JW, Clark VLP. Designing and conducting mixed methods research. London: Sage publications; 2017. 20. Rizalar S, Tural E, Altay B. Nurses' protective measures during chemotherapy preparation and administration in Turkey. International journal of nursing practice. 2012;18(1):91-8. doi:10.1111/j.1440-172X.2011.01996.x 21. Berndt U, Wigger-Alberti W, Gabard B, Elsner P. Efficacy of a barrier cream and its vehicle as protective measures against occupational irritant contact dermatitis. Contact dermatitis. 2000;42(2): 77-80. doi:10.1034/j.1600-0536.2000.042002077.x 22. Garus-Pakowska A, Sobala W, Szatko F. Observance of hand washing procedures performed by the medical personnel after the patient contact. Part II. International journal of occupational medicine and environmental health. 2013;26(2):257-64. doi:10.2478/s13382-013-0094-2 23. Meengs MR, Giles BK, Chisholm CD, Cordell WH, Nelson DR. Hand washing frequency in an emergency department. Annals of emergency medicine. 1994;23(6):1307-12. doi:10.1016/S0196-0644(94)70357-4 24. Dumas O, Wiley AS, Henneberger PK, Speizer FE, Zock JP, Varraso R, et al. Determinants of disinfectant use among nurses in U.S. healthcare facilities. American journal of industrial medicine. 2017;60(1):131-40. doi:10.1002/ajim.22671 25. El-Helaly M, Balkhy HH, Waseem K, Khawaja S. Respiratory symptoms and ventilatory function among health-care workers exposed to cleaning and disinfectant chemicals, a 2-year follow-up study. Toxicology and industrial health. 2016;32(12):2002-8. doi:10.1177/0748233715610043 26. Kanerva L, Alanko K, Jolanki R, Kanervo K, Susitaival P, Estlander T. The dental face mask--the most common cause of work-related face dermatitis in dental nurses. Contact dermatitis. 2001;44(4):261-2. doi:10.1034/j.1600-0536.2001.440409-17.x