بررسی میزان آمادگی بیمارستان های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از زمان شیوع بیماری کووید-19 در جهان، بیمارستان‌ها نقش مهمی در مدیریت بحران در جامعه دارند؛ بنابراین آمادگی بیمارستان برای استمرار خدمات درمانی در بحران کووید-19 از اهمیت ویژه‌ای برای جوامع برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آمادگی بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان در بحران کووید-19 انجام شد.
روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی است و جامعه پژوهش شامل همه بیمارستان‌های موجود در سطح استان سیستان و بلوچستان بوده که شامل 24 بیمارستان است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک‌لیست استاندارد 110 سؤالی آمادگی در برابر بحران کووید-19 انجمن بیمارستان‌های آمریکا بود که بعد از ترجمه و بومی‌سازی در این مطالعه استفاده شد. داده‌ها از طریق ارسال پرسشنامه آنلاین به بیمارستان‌های استان، جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کسب‌شده از 100 در چک‌لیست آمادگی بیمارستان برای بیماری کووید-19، در قسمت اطلاعات عمومی 36، ساختار برنامه‌ریز و تصمیم‌گیری 53/3، تدوین برنامه مکتوب برای مقابله با کووید-19 معادل 40/9، اصول طرح کووید-19 معادل 46/7، تسهیل ارتباطات 15، تأمین و تجهیزات ابزارهای پزشکی و مصرفی 37/9، شناسایی و مدیریت بیماران 54/2، حضور عیادت کنندگان در مرکز 33/3، بهداشت حرفه‌ای30/7، آموزش و تعلیم 49 و افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری 19/1 بود. میانگین نمره کل آمادگی بیمارستان برای مقابله با بیماری کروناویروس 40/12 بود که در محدوده ضعیف طبقه‌بندی می‌شود.
نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان از نظر تسهیل ارتباطات کمترین میزان آمادگی را در بین سایر زمینه‌های آمادگی بیمارستان کسب کردند، این بیانگر این موضوع است که بیمارستان‌های استان آمادگی لازم برای همکاری و هماهنگی با یکدیگر را ندارند و این روند مقابله با این بیماری را در استان کُند می‌نماید. افزایش ظرفیت در زمان پیک بیماری از زمینه‌هایی است که بیمارستان‌های استان نتوانستند آمادگی خوبی از خود نمایش بدهند بنابراین نیازمند توجه مسئولین به این موضوع و ایجاد راه‌کارهایی جدی و سریع جهت افزایش میزان آمادگی بیمارستان در این زمینه جهت کاهش تلفات و آسیب‌دیدگی بیشتر جامعه است.

کلیدواژه‌ها


1. Zaboli R, Sajadi HS. Assessing hospital disaster preparedness in Tehran: Lessons learned on disaster and mass casualty management system. International Journal of Health System and Disaster Management. 2014;2(4):220.. doi:10.4103/2347-9019.144405 2. Mansouri H, Mousavi S. The survey of preparedness and performance of a military hospital against earthquake disaster. Journal of Nursing and Physician in War. 2018: 17(5); 55-58 3. Jafari MA, Farahmand Rad R, Zolfaghari Sadrabad A, Haghighi Tafti MR. Determining the Level of Preparedness in Yazd Shahid Sadoughi Hospital for Confronting to Emergencies and Disasters after Development of Hospital Disaster Response Plan. Journal of Disaster and Emergency Research. 2020;3(1):33-9. doi:10.18502/jder.v3i1.2566 4. Dewar B, Barr I, Robinson P. Hospital capacity and management preparedness for pandemic influenza in Victoria. Aust N Z J Public Health. 2014;38(2):184-90. doi:10.1111/1753-6405.12170 5. Faraji-Khiavi F, Bakhtiari E, Amiri E. Assessment of the Preparedness of Ahvaz Training Hospitals in Confronting Disasters. Depiction of Health. 2019;10 (1): 54-61. 6. Sadati AK, B Lankarani MH, Bagheri Lankarani K. Risk Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on the Coronavirus Outbreak. Shiraz E-Med J. 2020;21(4):e102263. doi:10.5812/semj.102263 7. Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. Trop Med Int Health. 2020;25(3):278-80. doi:10.1111/tmi.13383 8. Farnoosh G, Alishiri G, Hosseini Zijoud SR, Dorostkar R, Jalali Farahani A. Understanding the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and Coronavirus Disease (COVID-19) Based on Available Evidence-A Narrative Review. J Mil Med. 2020;22(1):1-1. doi: 10.30491/JMM.22.1.1 9. Rodríguez-Morales AJ, MacGregor K, Kanagarajah S, Patel D, Schlagenhauf P. Going global-Travel and the 2019 novel coronavirus. Travel medicine and infectious disease. 2020;33:101578. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101578 10. Acter T, Uddin N, Das J, Akhter A, Choudhury TR, Kim S. Evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) as coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: A global health emergency. Sci Total Environ. 2020; 730:138996. doi:10.1016/j.scitotenv.2020.138996 11. Nikpouraghdam M, Farahani AJ, Alishiri G, Heydari S, Ebrahimnia M, Samadinia H, et al. Epidemiological characteristics of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients in IRAN: A single center study. Journal of Clinical Virology. 2020 Apr 21. doi:10.1016/j.jcv.2020.104378 12. Ambat AS, Vyas N. Assessment of preparedness against emerging infectious disease among private hospitals in a district of South India. Medical Journal Armed Forces India. 2020. doi:10.1016/j.mjafi.2020.02.007 13. Adini B, Laor D, Aharonson-Daniel L. Factors affecting preparedness and capacity to manage pandemic influenza: perceptions of healthcare managers. Public health. 2014;128(8):703-8. doi:10.1016/j.puhe.2014.06.002 14. Beigi R, Davis G, Hodges J, Akers A. Preparedness planning for pandemic influenza among large US maternity hospitals. Emerging health threats journal. 2009;2(1):7079. doi:10.3402/ehtj.v2i0.7079 15. Farnoosh G, Ghanei M, Khorramdelazad H, Alishiri G, Jalali Farahani A, Shahriary A, et al. Are Iranian Sulfur mustard-exposed survivors more vulnerable to SARS-CoV-2: some similarity in their pathogenesis. Disaster Med Public Health Prep. 2020:1-12. doi:10.1017/dmp.2020.156 16. Association AH. American Hospital AssociationComprehensive Hospital Preparedness Checklist for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); 2020 [Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hcp-hospital-checklist.html] 17. Ghaedi H, Nasiripour A, Tabibi SJ. Hospital Preparedness in Radiation Crisis in Selected Countries and Developing a Conceptual Model for Iran. Iranian South Medical Journal. 2018;21(5):393-408. 18. Irannejad B, Safarabadi M, Jadidi A. Survey of Biological Incidents Preparedness of Hospitals in Markazi Province in 2016. Journal of Military Medicine. 2017;19(2):169-75. 19. Jin H, Lu L, Liu J, Cui M. Complex emergencies of COVID-19: management and experience in Zhuhai, China. Int J Antimicrob Agents. 2020: 105961. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105961