افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران در پاندمی کووید-19 در بیمارستان نهم دی تربت‌حیدریه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

زمینه و هدف: عدم وجود هر گونه درمان یا پیشگیری قطعی از بیماری کووید-19، استرس و نگرانی زیادی را در جوامع ایجاد کرده است. در مطالعه حاضر افسردگی، استرس و اضطراب پرستاران شاغل در بخش های مرتبط با بیماران کرونا ارزیابی شد.
روش‌ها: این مطالعه­ مقطعی در سال 1399-1398 با شرکت 125 پرستار شاغل در بخش­های بستری بیماران مبتلا به کووید-19 در بیمارستان نهم دی شهر تربت­ حیدریه انجام شد. ابزارهای جمع‌آوری داده­‌ها شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه استاندارد شده DASS-21 بود.
یافته‌ها: تعداد ۱۲۵ پرستار با میانگین سنی 6/5±29/4سال شرکت داشتند. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد افسردگی، اضطراب و استرس پرستاران در حد متوسط بود. نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد افسردگی با سن (0/002=P < /span>)، اضطراب با سن (0/018=P < /span>)، وضعیت استخدامی (0/009=P < /span>) و رضایت از تجهیزات حفاظت فردی (0/015=P < /span>) و استرس با سن (0/011=P < /span>)، وضعیت استخدامی (0/023=P < /span>) به صورت معنی­داری در ارتباط است.
نتیجه‌گیری: میزان افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران شاغل در بخش­های مرتبط با کووید-19 در بیمارستان نهم دی شهر تربت­ حیدریه متوسط می باشد. به نظر می­ رسد توجه به آموزش پرستاران جهت رویارویی با موارد بحرانی مشابه با کووید-19 و افزایش تجهیزات حفاظت فردی می­تواند در پیشگیری از ابتلای پرستاران به افسردگی، استرس و اضطراب موثر باشد.

کلیدواژه‌ها