بررسی روانشناختی عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیری کرونا در کادر درمان و جامعه شهر قزوین، بهار ٩٩

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که تنها راه کنترل همه گیری کووید-19 اقدامات بهداشتی عمومی است، در سرتاسر جهان اقدامات قرنطینه ای سختی انجام شد. قطعاً این وضعیت، بدون تاثیرات روانشناختی نخواهد بود. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر استرس ناشی از همه گیری کرونا در کادر درمان و عموم مردم می باشد.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی، توسط پرسشنامه محقق‌ساخته، بر روی 326 نفر از جمعیت استان قزوین در بهار 1399 انجام گرفت. پرسشنامه مذکور شامل 40 سوال، در 3 بخش اطلاعات دموگرافیک، سوالات عمومی و اصلی در رابطه با استرس ناشی از کرونا بود. پرسشنامه از طریق شبکه های مجازی در دسترس جامعه مورد مطالعه در شهر قزوین قرار گرفت.
یافته‌ها: از 326 نفر (117 آقا و 209 خانم) شرکت کننده، 71 نفر از اعضای کادر درمان و 255 نفر از عموم مردم بودند. میانگین نمره استرس عموم مردم، کادر درمان مشغول در بخش بیماری کرونا و غیرکرونا، به ترتیب 8/4±28/7، 9±30/1 و 7/8±27/3 گزارش شد که از نظر آماری تفاوت معناداری بین گروه ها یافت نشد (p=0.374). در کادر درمان، دسترسی به سیستم های پاسخگویی اجتماعی (p=0.02)، تغییر محسوس وزن (p=0.019) و بی میلی به انجام فعالیت های روزمره (p=0.001) از جمله عواملی بودند که با نمره استرس افراد رابطه معناداری داشتند. در خصوص عموم مردم نیز، جنسیت (p=0.001)، وجود سالمند در معرض خطر در خانواده (p=0.001)، داشتن مورد فوتی ناشی از بیماری کرونا در خانواده (p=0.014)، تشدید بیماری زمینه ای (p=0.003)، تعطیل شدن شغل (p=0.007) و... با نمره استرس روابط معناداری داشتند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های مطالعه حاضر، سطح استرس در کل جمعیت مورد مطالعه براساس طبقه بندی تعریف شده در حد خفیف قرار داشت اما تاثیرات روانی ناشی از همه‌گیری بیماری کرونا غیرقابل انکار است. دسترسی به سیستم های مشاوره روانشناسی می‌تواند کمک موثری به بهبود شرایط روانی افراد در قرنطینه بنماید.

کلیدواژه‌ها


1. Taghdir M, Sepandi M, Abbaszadeh S, Parastouei K. A review on some Nutrition-Based Interventions in Covid-19. Journal Mil Med. 2020;22(2):169-76. doi: 10.30491/JMM.22.2.169 2. Farnoosh G, Ghanei M, Khorramdelazad H, Alishiri G, Farahani AJ, Shahriary A, et al. Are Iranian sulfur mustard-exposed survivors more vulnerable to SARS-CoV-2: some similarity in their pathogenesis. Disaster medicine and public health preparedness. 2020:1-2. doi:10.1017/dmp.2020.156. 3. Who. Novel coronavirus (2019-nCoV) situation report 121 March, 20 2020 [Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports. 4. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet. 2020;395(10223):497-506. doi:10.1016/S0140-6736(20)30183-5 5. Alimohamadi Y, Taghdir M, Sepandi M. The Estimate of the Basic Reproduction Number for Novel Coronavirus disease (COVID-19): A Systematic Review and Meta-Analysis. Korean J Prev Med. 2020. 6. Brooks SK, Webster RK, Smith LE, Woodland L, Wessely S, Greenberg N, et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 2020. doi:10.1016/S0140-6736(20)30460-8 7. Afrashteh S, Alimohamadi Y, Sepandi M. The Role of Isolation, Quarantine and Social Distancing in Controlling the COVID-19 Epidemic. Journal Mil Med. 2020;22(2):210-1. 8. Anderson RM, Heesterbeek H, Klinkenberg D, Hollingsworth TD. How will country-based mitigation measures influence the course of the COVID-19 epidemic? The Lancet. 2020;395(10228): 931-4. doi:10.1016/S0140-6736(20)30567-5 9. Kim Y. Nurses' experiences of care for patients with Middle East respiratory syndrome-coronavirus in South Korea. American journal of infection control. 2018;46(7):781-7.doi:10.1016/j.ajic.2018.01.012 10. Liu C, Wang H, Zhou L, Xie H, Yang H, Yu Y, et al. Sources and symptoms of stress among nurses in the first Chinese anti-Ebola medical team during the Sierra Leone aid mission: A qualitative study. International journal of nursing sciences. 2019;6(2): 187-91. doi:10.1016/j.ijnss.2019.03.007 11. Ho C, Chee C, Ho R. Mental Health Strategies to Combat the Psychological Impact of COVID-19 beyond Paranoia and Panic. Annals of the Academy of Medicine, Singapore. 2020;49(1):1. 12. Li Z, Ge J, Yang M, Feng J, Qiao M, Jiang R, et al. Vicarious traumatization in the general public, members, and non-members of medical teams aiding in COVID-19 control. Brain, Behavior, and Immunity. 2020. doi:10.1101/2020.02.29.20029322 13. Cava MA, Fay KE, Beanlands HJ, McCay EA, Wignall R. The experience of quarantine for individuals affected by SARS in Toronto. Public Health Nursing. 2005;22(5):398-406. doi:10.1111/j.0737-1209.2005.220504.x 14. Lin ECL, Peng YC, Tsai JCH. Lessons learned from the anti-SARS quarantine experience in a hospital-based fever screening station in Taiwan. American journal of infection control. 2010;38(4): 302-7. doi:10.1016/j.ajic.2009.09.008 15. Al-Rabiaah A, Temsah M-H, Al-Eyadhy AA, Hasan GM, Al-Zamil F, Al-Subaie S, et al. Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus (MERS-CoV) associated stress among medical students at a university teaching hospital in Saudi Arabia. Journal of Infection and Public Health. 2020. doi:10.1016/j.jiph.2020.01.005 16. Xiang Y-T, Yang Y, Li W, Zhang L, Zhang Q, Cheung T, et al. Timely mental health care for the 2019 novel coronavirus outbreak is urgently needed. The Lancet Psychiatry. 2020;7(3):228-9. doi:10.1016/S2215-0366(20)30046-8 17. Li W, Yang Y, Liu Z-H, Zhao Y-J, Zhang Q, Zhang L, et al. Progression of Mental Health Services during the COVID-19 Outbreak in China. International Journal of Biological Sciences. 2020;16 (10):1732. doi:10.7150/ijbs.45120 18. Zhang J, Wu W, Zhao X, Zhang W. Recommended psychological crisis intervention response to the 2019 novel coronavirus pneumonia outbreak in China: a model of West China Hospital. Precision Clinical Medicine. 2020;3(1):3-8. doi:10.1093/pcmedi/pbaa006 19. Ebrahim SH, Memish ZA. COVID-19-the role of mass gatherings. Travel Medicine and Infectious Disease. 2020. doi:10.1016/j.tmaid.2020.101617 20. Lima CKT, de Medeiros Carvalho PM, Lima IdAS, de Oliveira Nunes JVA, Saraiva JS, de Souza RI, et al. The Emotional Impact Of Coronavirus 2019-Ncov (New Coronavirus Disease). Psychiatry Research. 2020:112915. doi:10.1016/j.psychres.2020.112915 21. Duan L, Zhu G. Psychological interventions for people affected by the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry. 2020;7(4):300-2. doi:10.1016/S2215-0366(20)30073-0 22. Zarghami M. Psychiatric aspects of coronavirus (2019-nCoV) infection. Iran J Psychiatry Behav Sci. 2020;14(1):e102957. doi:10.5812/ijpbs.102957 23. Bergeron SL, Sanchez AL. Media effects on students during SARS outbreak. Emerging infectious diseases. 2005;11(5):732. doi:10.3201/eid1105.040512 24. Wong JG, Cheung EP, Cheung V, Cheung C, Chan MT, Chua SE, et al. Psychological responses to the SARS outbreak in healthcare students in Hong Kong. Medical teacher. 2004;26(7):657-9. doi:10.1080/01421590400006572 25. Khodabakhshi-koolaee A. Living in Home Quarantine: Analyzing Psychological Experiences of College Students during Covid-19 pandemic. Journal of Military Medicine. 2020;22(2):130-8. 26. Sadati AK, B Lankarani MH, Bagheri Lankarani K. Risk Society, Global Vulnerability and Fragile Resilience; Sociological View on the Coronavirus Outbreak. 2020. doi:10.5812/semj.102263 27. Zhou X, Snoswell CL, Harding LE, Bambling M, Edirippulige S, Bai X, et al. The Role of Telehealth in Reducing the Mental Health Burden from COVID-19. Telemedicine and e-Health. 2020. doi:10.1089/tmj.2020.0068 28. Liu S, Yang L, Zhang C, Xiang Y-T, Liu Z, Hu S, et al. Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. The Lancet Psychiatry. 2020;7(4): e17-e8. doi:10.1016/S2215-0366(20)30077-8 29. Shojaei SF, Masoumi R. The importance of mental health training for psychologists in COVID-19 outbreak. Middle East Journal of Rehabilitation and Health Studies. 2020;7(2). doi:10.5812/mejrh.102846 30. Kang L, Li Y, Hu S, Chen M, Yang C, Yang BX, et al. The mental health of medical workers in Wuhan, China dealing with the 2019 novel coronavirus. The Lancet Psychiatry. 2020;7(3):e14 doi:10.1016/S2215-0366(20)30047-X