ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه منتخب نظامی شهر تهران سال 1397

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) دانشکده پرستاری

2 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج) دمرکز تحقیقات بهداشت نظامی

3 مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری به‌عنوان استانداردهای عمل و چارچوبی برای ارزشیابی رفتار حرفه‌ای است. شناخت دیدگاه پرستاران از ارزش‌های حرفه‌ای، گامی مهمی در جهت تصمیم‌گیری مؤثر و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار است. با توجه به وجود دیدگاه‌های متفاوت از درک، اهمیت و به‌کارگیری ارزش‌های حرفه‌ای در دانشجویان پرستاری، این مطالعه با هدف بررسی ارزش‌های حرفه‌ای از دیدگاه دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی منتخب نظامی انجام گرفت.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 134 نفر از دانشجویان یک دانشکده پرستاری نظامی شهر تهران در سال 1397 به روش نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و مقیاس بازنگری شده ارزش‌های حرفه‌ای پرستاری متشکل از 26 گویه و در پنج بعد (مراقبت، عمل‌گرایی، حرفه‌ای شدن، اعتماد و عدالت) جمع‌آوری شد. تجزیه‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمرات ابعاد مراقبت، عمل‌گرایی، اعتماد، حرفه‌ای شدن، عدالت به ترتیب 0/62±4/10، 0/70±3/81، 0/70±4/01، 0/81±3/86، 0/69±4/13 و مجموع ابعاد 0/58±3/99 بود. از دیدگاه دانشجویان، عدالت به‌عنوان بااهمیت‌ترین و عمل‌گرایی کم‌اهمیت‌ترین ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای بودند. بین متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، تحصیلات با ارزش حرفه‌ای رابطه آماری معنی‌دار وجود داشت (05/0>p < /span>).
نتیجه‌گیری: اگرچه از دیدگاه دانشجویان ارزش‌های حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، اما درک اهمیت ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای مرتبط با برخی از وظایف غیرمراقبتی، مشارکت در انجمن‌های علمی و سیاست‌گذاری‌های حرفه‌ای نیازمند حمایت بیشتری است. لذا برنامه‌ریزی آموزشی مناسب جهت توانمندسازی دانشجویان و پرستاران در همه ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. Butts JB RK. Nursing ethics across the curriculum and in to practice. 5th ed. editor: Burlington, MA: Jones & Bartlett Publishers; 2016. 2. Weis DS, Mary Jane. Development and psychometric evaluation of the nurses professional values scale-revised. Journal of Nursing Measurement. 2009;17(3):221. doi:10.1891/1061-3749.17.3.221 3. Bijani M, Tehranineshat B, Torabizadeh C. Nurses', nursing students', and nursing instructors' perceptions of professional values: A comparative study. Nurs Ethics. 2017;26(3):870-83. doi:10.1177/0969733017727153 4. Kim K, Han Y, Kim J-s. Korean nurses' ethical dilemmas, professional values and professional quality of life. Nursing ethics. 2015;22(4):467-78. doi:10.1177/0969733014538892 5. Sibandze BT, Scafide KN. Among nurses, how does education level impact professional values? A systematic review. International nursing review. 2018;65(1):65-77. doi:10.1111/inr.12390 6. Çöplü M, Tekinsoy Kartın P. Professional self-concept and professional values of senior students of the nursing department. Nursing ethics. 2018;26(5):1387-97. doi:10.1177/0969733018761171 7. Rassin RM. Values grading among nursing students-Differences between the ethnic groups. Nurse education today. 2010;30(5):458-63. doi:10.1016/j.nedt.2009.10.006 8. Gallegos C, Sortedahl C. An Exploration of Professional Values Held by Nurses at a Large Freestanding Pediatric Hospital. Pediatric Nursing. 2015;41(4). 9. Poorchangizi B, Farokhzadian J, Abbaszadeh A, Mirzaee M, Borhani F. The importance of professional values from clinical nurses' perspective in hospitals of a medical university in Iran. BMC medical ethics. 2017;18(1):20. doi:10.1186/s12910-017-0178-9 10. Dehghani A, Mosalanejad L, Dehghan-Nayeri N. Factors affecting professional ethics in nursing practice in Iran: a qualitative study. BMC medical ethics. 2015;16(1):61. doi:10.1186/s12910-015-0048-2 11. Blais KK. Professional Nursing Practice: Concepts And Perspectives Author: Kathleen Koernig Blais, Janice S. Hayes, Pu. 2010. 12. Parandeh A, Khaghanizade M, Mohammadi E, Nouri JM. Factors influencing development of professional values among nursing students and instructors: a systematic review. Global journal of health science. 2015;7(2):284. doi:10.5539/gjhs.v7n2p284 13. Ozyazicioglu N, Surenler S. Determination of professional values in nursing students. International Journal of Caring Sciences. 2018;11(1):254. 14. Lyneham J, Levett-Jones T. Insights into Registered Nurses' professional values through the eyes of graduating students. Nurse education in practice. 2016;17:86-90. doi:10.1016/j.nepr.2015.11.002 15. Yeom H-A, Ahn S-H, Kim S-J. Effects of ethics education on moral sensitivity of nursing students. Nursing ethics. 2017;24(6):644-52. doi:10.1177/0969733015622060 16. Fernández-Feito A, Palmeiro-Longo MdR, Hoyuelos SB, García-Díaz V. How work setting and job experience affect professional nurses' values. Nursing ethics. 2019;26(1):134-47. doi:10.1177/0969733017700238 17. Donmez RO, Ozsoy S. Factors influencing development of professional values among nursing students. Pakistan journal of medical sciences. 2016;32(4):988. 18. Alfred D, Yarbrough S, Martin P, Mink J, Lin Y-H, Wang LS. Comparison of professional values of Taiwanese and United States nursing students. Nursing ethics. 2013;20(8):917-26. doi:10.1177/0969733013484486 19. Shahriari M, Baloochestani E. Applying professional values: the perspective of nurses of Isfahan hospitals. Journal of medical ethics and history of medicine. 2014;6(7):1. 20. Adhikari S, Paudel K, Aro AR, Adhikari TB, Adhikari B, Mishra SR. Knowledge, attitude and practice of healthcare ethics among resident doctors and ward nurses from a resource poor setting, Nepal. BMC medical ethics. 2016;17(1):68. doi:10.1186/s12910-016-0154-9 21. Lui MH, Lam LW, Lee IF, Chien WT, Chau JP, Ip WY. Professional nursing values among baccalaureate nursing students in Hong Kong. Nurse education today. 2008;28(1):108-14. doi:10.1016/j.nedt.2007.03.005 22. Weis D, Schank MJ. An instrument to measure professional nursing values. Journal of Nursing Scholarship. 2000;32(2):201-4. doi:10.1111/j.1547-5069.2000.00201.x 23. Parvan K HF, Zamanzadeh V, Professional values from nursing students' perspective in Tabriz University of Medical Sciences: a pilot study. Iran J Nurs 2012;25(26):28-41. [in Persian]. 24. Chisholm-Ford SL A-JP, Waite MJ, et al, Professional values of baccalaureate nursing students in Jamaica. J Nurs Educ Pract, 2016;7(47). doi:10.5430/jnep.v7n3p47 25. Parvan K, Zamanzadeh V, Hosseini FA. Assessment of professional values among Iranian nursing students graduating in universities with different norms of educational services. Thrita. 2012;1(2):37-43. doi:10.5812/thrita.6441 26. Pourama A, Azizzadeh Forouzi M, Asadabadi A. Professional values from nursing students' perspective in Kerman province: a descriptive study. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;7(6):79-88. 27. Razmjoei S, Abedi H, Masoudi R. Professional and Ethical Values in Providing Nursing Care: The Perspective of Nurses. Iranian Journal of Medical Education. 2016;16(0):430-9. 28. Lin Y-H, Li J, Shieh S-I, Kao C-C, Lee I, Hung S-L. Comparison of professional values between nursing students in Taiwan and China. Nursing ethics. 2016;23(2):223-30. doi:10.1177/0969733014561912 29. Butts JB RK. Nursing Ethics: Across the Curriculum and Into Practice. 4th ed. ed. United States: Jones & Bartlett Learning; 2015. 30. Shareinia H, Khodadadi E, Nedaei H, Hosseini M. Professional and Ethical Values in Providing Nursing Care from Nurses' Perspective. Iran Journal of Nursing. 2018;31(112):44-55. doi:10.29252/ijn.31.112.44 31. Torabizadeh C, Darari F, Yektatalab S. Operating room nurses' perception of professional values. Nursing ethics. 2018;26(6):1765-76. doi:10.1177/0969733018772077