تأثیر تمرینات TRX بر سروتونین، شادکامی و نمره آزمون APFT سربازان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی اثر هشت هفته تمرین TRX بر تغییرات سروتونین مغزی، شادکامی و نمره آزمون APFT و رابطه بین سروتونین و شادکامی سربازان مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بود.
روش‎ها: 30 نفر از سربازان مرزبانی به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و در دو گروه شاهد (سن: 8/2±1/22 سال) و تجربی (سن: 2/2±23 سال) قرار گرفتند. تمرینات TRX سه جلسه در هفته و برای هشت هفته انجام شد و هر دو هفته به شدت تمرینات افزوده گردید. مقادیر سروتونین، شادکامی، برخی ابعاد آنتروپومتریکی و میزان آمادگی جسمانی توسط آزمون استاندارد APFT قبل و بعد از تمرینات اندازه گیری شد. نمونه‏های خونی 24 ساعت قبل و بعد از آخرین جلسه تمرین گرفته شد و در آزمایشگاه تخصصی مورد سنجش قرار گرفت.
یافته‎ها: در گروه تجربی مقادیر سروتونین 7/71 درصد (0001/0=P < /span>)، شادکامی 5/29 درصد (0001/0=P < /span>) و نمره آزمون APFT 3/16 درصد (0001/0=P < /span>) افزایش معنی‎دار داشته است. در حالی که در گروه شاهد مقادیر سروتونین 2/24 درصد کاهش معنی دار (011/0=P < /span>) را نشان می‎دهد. یافته‎ها حاکی از افزایش معنی‎دار سروتونین، شادکامی و نمره APFT در گروه تجربی نسبت به گروه شاهد (0001/0=P < /span>) است. همچنین بین تغییرات سروتونین و شادکامی ارتباط مستقیم و نسبتاً قوی (616/0=r) مشاهده شد.
نتیجه ‏گیری: به نظر می‌رسد تمرینات هشت هفته‌ای TRX اثرات مثبتی بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدن و افزایش نشاط و شادکامی سربازان می‌گذارد.
 

کلیدواژه‌ها