شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای انتخاب رشته‌های ورزشی با رویکرد توسعه ورزش همگانی (موردمطالعه: ارتش جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سازمان‌های ورزشی، رئیس آکادمی ورزش آجا، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای توسعه ورزش همگانی در ایران صورت گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی معیارهای انتخاب رشته‌های ورزش همگانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.
روش‌ها: همه خبرگان سازمان تربیت‌بدنی آجا در تهران نمونه مرحله کیفی بودند که 12 نفر با روش هدفمند و در دسترس مورد مصاحبه قرار گرفتند و با معیار اشباع نظری مصاحبه‌ها تمام شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تکنیک تحلیل تم، 6 تم اصلی و 22 تم فرعی را شناسایی کرد. کیفیت یافته‌ها با تائید مشارکت‌کنندگان و ضریب قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها تائید شد. جامعه آماری کمی شامل مدیران و معاونان تربیت‌بدنی نیروهای تحت پوشش آجا در تهران و افسران ورزش در شهرک‌های مسکونی بودند که 25 نفر پرسشنامه مقایسات زوجی مبتنی بر یافته‌های کیفی را تکمیل کردند.
یافته‌ها: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با روش AHP < /span> در نرم‌افزار Expert Choice نسخه 11 نشان داد اولویت معیارهای اصلی به ترتیب شامل هزینه (0/402)، فضا (0/228)، قابلیت اجرا (0/123)، قابلیت آموزش (0/112)، جذابیت (0/091) و تطبیق‌پذیری (0/043) است. همچنین در بخش زیرمعیارها؛ سرمایه زیرساختی پایین (0/191)، وسایل فردی ارزان (0/109) و نیاز به فضای انعطاف‌پذیر (0/108) سه اولویت اول بودند. سازگاری مقایسات با محاسبه نرخ ناسازگاری تائید شد (1/0>).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها می‌تواند در راه‌اندازی فعالیت‌ها و رشته‌های ورزشی همگانی در مناطق مختلف تحت پوشش آجا مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها