بررسی ارتباط فعالیت بدنی و سلامت روانی کارکنان نظامی آجا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دکتری رفتار حرکتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از نیازهای ضروری نیروهای مسلح برخورداری از آمادگی جسمانی و فعالیت بدنی منظم در جهت اجرای موفقیت آمیز مأموریت‎ها، در شرایط مختلف بوده و می‎تواند بر روی سلامت روانی نیروها اثرگذار باشد. لذا، هدف از این تحقیق ارزیابی فعالیت بدنی کارکنان آجا و ارتباط آن با فاکتورهای روانی (خودپنداره بدنی، سرسختی ذهنی، اضطراب و افسردگی) بود.
روش‎ها: تعداد 130 نفر از کارکنان نظامی آجا به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامه‎های فعالیت بدنی، خودپنداره بدنی، سرسختی ذهنی، اضطراب و افسردگی در بین آن‎ها توزیع شد. برای ارزیابی میزان فعالیت بدنی و ویژگی‎های روانی کارکنان از آمار توصیفی و برای ارزیابی ارتباط بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‎ها: میزان فعالیت بدنی کارکنان آجا در سطح متوسط بوده و همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین فعالیت بدنی و ویژگی‎های روانی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد (P<0.05).
نتیجه‎گیری: بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که برای بالابردن سطح آمادگی جسمانی کارکنان آجا و داشتن سلامت روانی از جمله کاهش اضطراب و افسردگی و افزایش خودپنداره بدنی و سرسختی ذهنی، فعالیت بدنی متوسط تا شدید بایستی در برنامه روزانه آنها قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها