بررسی تاثیر دو شیوه مصرفی عصاره خرفه بر شاخص‌های عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در دانشجویان نظامی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

مرکز تحقیقات فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: کوفتگی عضلانی تاخیری در نیروهای نظامی به دلیل ماهیت ماموریت آنها امری اجتناب ناپذیر می‌باشد و گیاه خرفه به واسطه خواص ضدالتهابی و ضد دردی تاثیر برجسته‌ای در افزایش عملکردشان ایفا می‌نماید. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دوشیوه مصرفی عصاره خرفه بر شاخص‌های عملکردی کوفتگی عضلانی تاخیری متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی برونگرا در دانشجویان نظامی می‌باشد.
روش‌ها: 30 دانشجوی نظامی فعال (سن 1/4±20/4 سال، وزن 7/6±76/3 کیلوگرم، قد 176/2سانتیمتر، نمایه توده بدنی 1/7±24/5) به طور مساوی و تصادفی به 3 گروه دوز بالا، پایین و پلاسبو تقسیم شدند. گروه با دوز بالا و پایین به ترتیب کپسول‌های 1200 و 600 میلی گرمی و گروه پلاسبو تنها کپسول حاوی نشاسته را به مدت 12 روز از یک هفته قبل تا 96 ساعت پس از فعالیت مقاومتی برونگرا (اسکات پا) مصرف نمودند. کوفتگی عضلانی تاخیری با استفاده از یک جلسه تمرین پرس پا ایجاد گردید بطوری که هر آزمودنی‌ها در 4 نوبت و هر نوبت با 20 تکرارو 3 دقیقه استراحت بین هر نوبت، تمرین پرس پا را با وزنه‎های معادل 80 درصد یک تکرار بیشینه ایزوتونیک انجام دادند و 96 ،72 ،48 ،24 ،6 ساعت پس از اجرای پروتکل تمرینی، اندازه گیری محیط ران، دامنه حرکتی فلکشن ران، درد تالاگ، درد انالوگ بصری و پرش عمودی (سارجنت) آزمودنی‌ها صورت گرفت.
یافته‌ها: یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا موجب افزایش معنا دار دور ران، درد تالاگ، درد آنالوگ و کاهش عملکرد می‌شود. بین شاخص‎های عملکردی در شش مرحله اندازه گیری شده پیش و پس از فعالیت اکسنتریک در سه گروه تفاوت معناداری مشاهده شد ((P<0.05. همچنین مصرف خرفه با دوز بالا (1200 میلی گرم) باعث کاهش معنا دار در متغیرهای درد تالاگ، افزایش معنی‌دار رکورد پرش سارجنت ((P<0.05 و مصرف خرفه با دوز پایین (600 میلی گرم) منجر به کاهش معنادار درد بصری گردید ((P<0.05 و در ارتباط با فاکتورهای دور ران و فلکش ران دز مصرفی خرفه تاثیر معناداری را ایجاد نکرد.
نتیجه‌گیری: بطور کلی مطالعه ما نشان داد مقدار دوز مصرفی خرفه (1200 یا 600 میلی گرم) در نیروهای نظامی فاکتورهای عملکردی متاثر از  DOMSرا متعاقب یک جلسه تمرین مقاومتی برونگرا تحت تاثیر قرار می‌دهد. البته قطعیت این موضوع نیازمند تحقیقات بیشتری در آینده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها