رترکت مقاله: اثربخشی برنامه مراقبت بهداشتی و نظارت دارویی الکترونیکی جهت پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و تبعیت از رژیم درمانی در بیماران مزمن قلبی-یک مطالعه پایلوت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

گروه جراحی قلب، بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

حذف، سلب اعتبار، استرداد یا رترکت (retraction) مقاله
مقاله حاضر به دلیل عدم رعایت موازین اخلاق در پژوهش و درخواست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در نامه ای به شماره 20/12687 به مورخ 1399/02/29 از سایت مجله طب نظامی حذف (رترکت) گردیده است.

کلیدواژه‌ها