شناسایی و دسته بندی ابعاد واکنش نظام سلامت ایران در مقابله با پاندمی کووید-19

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت، سیاست گذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: همزمان با شیوع بیماری کووید-19 که اصطلاحاً با نام بیماری کرونا در ایران شهرت یافته است، واکنش های زیاد و پراکنده ایی توسط نظام سلامت ایران برای مدیریت این بیماری انجام شده است. هدف این مطالعه شناسایی و دسته بندی ابعاد واکنش نظام سلامت ایران به منظور شناسایی نقاطی که مغفول مانده، می باشد. نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک چارچوب اولیه برای تحلیل نقاط قوت وضعف مدیریت اپیدمی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
روش‌ها: این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای اسناد مرتبط به حوزه پاندمی کرونا صورت گرفت. ابتدا با مرور منابع الکترونیک تمامی اسناد، دستورالعمل ها و راهنماهای موجود مرتبط با مدیریت بیماری کووید-19 در ایران شناسایی شد. همه فایل‌های مولتی مدیا شامل صوتی، نوشتاری و تصویری مرتبط با بیماری کرونا در بازه زمانی 29 بهمن 1398 تا 8 فرودین 1399 از طریق جستجو در اینترنت  و با مراجعه به  سایت دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت جمع آوری گردید. از ملاک های چهارگانه JUPP برای انتخاب اسناد استفاده گردید و پس از غربالگری چند مرحله ای نهایتاً 82 سند انتخاب شد. محتوای اسناد موجود با نرم افزار MAXQDA2018.2 کدگذاری و آنالیز شد.
یافته‌ها: واکنش نظام سلامت ایران برای مقابله با پاندمی کرونا در 7 حوزه اصلی شامل بهداشت، درمان، آموزش، پشتیبانی، مدیریت بحران، مدیریت پژوهش و مدیریت ارتباطات و اطلاعات می باشد که در 46 زمینه شناسایی و ثبت شد.
نتیجه‌گیری: در بخش مدیریت بحران موضوع ردیابی تماس ها و کنترل زنجیره انتقال بیماری هنوز مغفول مانده است. همچنین دستورالعمل جامع و یکپارچه ایی برای کاهش یا توقف تماس های اجتماعی و محدودیت جا به جایی درون شهری جمعیت وجود ندارد. پیشنهاد می گردد شیوه نامه جامعی برای نظارت و پایش عملکرد مدیریت بحران اپیدمی کرونا در کشور تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها


1. Yang Y, Shang W, Rao X. Facing the COVID‐19 outbreak: What should we know and what could we do? Journal of Medical Virology. 2020. 2. W.H.O. Coronavirus disease (COVID-19) outbreak situation 2020 [Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 3. Lipsitch M, Swerdlow DL, Finelli L. Defining the epidemiology of Covid-19—studies needed. New England Journal of Medicine. 2020. 4. Bornbusch A, Dickens T, Hart C, Wright C. A stewardship approach to shaping the future of public health supply chain systems. Global Health: Science and Practice. 2014;2(4):403-9. 5. Mostafavi H, Rashidian A, Arab M, Mahdavi MR, Ashtarian K. Health priority setting in Iran: Evaluating against the social values framework. Glob J Health Sci. 2016 Oct 1;8(10):53834. 6. Heymann DL, Shindo N. COVID-19: what is next for public health? The Lancet. 2020;395(10224):542-5. 7. Cheung JC-H, Ho LT, Cheng JV, Cham EYK, Lam KN. Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. The Lancet Respiratory Medicine. 2020. 8. MOHME. Ministry of Health and Medical Education of Islamic Republic of Iran. 2020 [http://behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=57886. 9. WHO. Global surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-19). WHO: Switzerland, Geneva; 2020. 10. W.H.O. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020. 11. Nasiri T, Takian A, Yazdani S. Stewardship in Health, Designing a Multi-Layer Meta Model: A Review Article. Iranian journal of public health. 2019; 48(4):579. 12. Shams L, Yazdani S, Takian A, Nasiri T. Multi-sectoral Requirements of Non-Communicable Diseases Stewardship in Iran. Revista Publicando. 2018; 5(15):1420-37. 13. CK. Hong Kong declares a state of emergency in response to five confirmed coronavirus cases 2020 [https:// www. vox. com/ 2020/ 1/ 25/ 21081400/ coronavirus- caseshong- kong-emergency.] 14. Mainichi T. Japan adopts basic policy to fight spread of coronavirus outbreak 2020. [Available from: Available from URL: https:// mainichi. jp/ english/ articles/ 20200225/ p2g/00m/0na/065000c. Last Access: mar 7, 2020. 15. Baghianimoghadam M, Esfandiari R, Nazari M. Comparison of the effect of written or speech communication skills training of health staff on clients' satisfaction of Shiraz Health Centers. Tolooebehdasht. 2012;11(1):32-40. 16. https://www.khabaronline.ir/news/1354975 17. Jaeger J. Eight steps for designing a coronavirus crisis management plan. 2020. 18. Berrino A, Ohlendorf P, Duriaux S, Burnand Y, Lorillard S, Andreoli A. Crisis intervention at the general hospital: An appropriate treatment choice for acutely suicidal borderline patients. Psychiatry research. 2011;186(2-3):287-92. 19. Hirshberg A, Holcomb JB, Mattox KL. Hospital trauma care in multiple-casualty incidents: a critical view. Annals of emergency medicine. 2001;37(6): 647-52. 20. Marwitz S, Maxson N, Koch B, Aukerman T, Cassidy J, Belonger D. Corporate crisis management: Managing a major crisis in a chemical facility. Journal of hazardous materials. 2008;159(1):92-104. 21. Education MoHaM. Ministry of Health and Medical Education of Islamic Republic of Iran.2020 [http://behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=57886. 22. https://sccr.ir/news/10555/1/