بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس شهر زنجان- سال 1396

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران

3 مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

4 کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: رضایت بیماران در بخش اورژانس یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر بر ابعاد سه گانه رضایت‌مندی (اعتماد، آموزش به بیمار، مراقبت فنی و حرفه‌ای) بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس انجام شد.
روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 378 نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش اورژانس یکی از بیمارستان های زنجان در سال 1396 انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل چک‌لیست اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه رضایتمندی بیماران (Patient Satisfaction Instrument) بود. این پرسشنامه، رضایتمندی بیماران را در سه بُعد اعتماد، آموزش به بیمار و مراقبت فنی و حرفه ای مورد بررسی قرار می دهد. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: متوسط سن بیماران 6/19±2/48 سال بود. بیشتر افراد مراجعه کننده مرد، متاهل و تحصیلات در حد زیر دیپلم داشتند. میانگین نمره رضایتمندی در بیماران مراجعه­کننده به اورژانس از 130 امتیاز 69/25±57/84 بود که متوسط تلقی می گردد. در سنجش ابعاد رضایتمندی، بُعد مراقبت فنی و حرفه‌ای دارای بالاترین میانگین و آموزش به بیمار کمترین امتیاز را دارا بود. رضایتمندی و بعد اعتماد با سابقه بستری در بیمارستان و سن ارتباط آماری معنی­داری داشت (p=0.004). متغیرهای جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال با رضایتمندی و ابعاد آن ارتباط معنی‌داری نداشتند.
نتیجه‌گیری: میزان رضایتمندی بیماران در حد متوسط بود. به نظر می­رسد برنامه‌ریزی‌‌های لازم به منظور بالا بردن رضایتمندی و ابعاد آن در بیمارانی که مراجعه مکرر دارند و باتوجه به ویژگی‌‌های سنی بایستی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها