پیش‌بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس در بیمارستان های نظامی با استفاده از روش تاپسیس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران

2 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بخش اورژانس به دلیل مواجهه با انبوهی از مراجعین و دریافت بیماران بدحال از مهم‌ترین بخش‌ها بشمار می‌آید و به تبع آن خطاهای پزشکی در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و می‌توانند تمامی روند درمان و دریافت خدمات توسط بیمار را تحت‌الشعاع خود قرار دهند؛ لذا این پژوهش با هدف پیش بینی خطاهای پزشکی بخش اورژانس انجام گردیده است.
روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که به روش ترکیبی در نیمه اول سال 1397 انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل پزشکان و پرستاران 4 بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران بود. مطالعه شامل دو فاز بود که در فاز اول جهت شناسایی خطاها از تکنیک دلفی و در فاز دوم جهت اولویت بندی خطاها از پرسشنامه محقق ساخته و روش تاپسیس استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 21.0  و TOPSIS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: خطاهای پزشکی بخش اورژانس برای بیماران در 6 گروه اصلی شامل خطاهای تشخیصی، خطاهای دارویی، خطاهای آزمایشگاهی، خطاهای درمانی، مراقبتی و پرستاری، خطاهای تجهیزات پزشکی و خطاهای رادیولوژی گروه بندی گردید. خطاهای دارویی با ضریب نزدیکی 0.879 و خطاهای رادیولوژی با ضریب نزدیکی 0 به ترتیب در اولویت ها اول و آخر خطاهای پزشکی در بخش اورژانس قرار دارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به وزن خطاهای دارویی در خطاهای پزشکی بخش اورژانس، ضرورت دارد که مدیران این مهم را مورد توجه قرار داده و از طریق اصلاح فرآیندها، آموزش مناسب و تدوین دستورالعمل های مناسب، زمینه را برای کاهش این خطاها فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها