طراحی و داکینگ اکسیم‌های جدید به‌عنوان فعالسازهای استیل‌کولین‌استراز مهارشده با عوامل عصبی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه امام حسین

2 مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی، موسسه سیستم بیولوژی و مسمومیت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌لله، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: در این مطالعه یک گروه از اکسیم­ های بر پایه نایترون دارای بخش پیریدینیوم، به عنوان کاندیدهای دارویی جدید در فعال­سازی استیل­ کولین­ استراز (AChE) مهار شده، با مطالعات داکینگ معرفی شده­اند.
روش‌ها: ساختار شیمیایی فعال­سازهای جدید با استفاده از برنامه هایپرکم ساخته شدند و مطالعات کانفورماسیونی از طریق روش نیمه تجربی انجام گردید. در محاسبات داکینگ اکسیم­ های طراحی شده از برنامه AutoDock استفاده گردید.
یافته‌ها: انرژی اتصال برای ابیدوکسیم و پارالیدوکسیم به ترتیب 59/8- و 61/5- حاصل گردید. این اکسیم­های رایج در جایگاه فعال برهمکنش­های هیدروژنی و π-π داشتند. محاسبات داکینگ نشان داد که اکسیم­های بر پایه نایترونی برهمکنش­های هیدروژنی و π-π با دنباله­ های آروماتیکی، آنیونی محیطی و سه گانه کاتالیستی در جایگاه فعال ایجاد می­ کنند. همچنین، این ترکیبات انرژی اتصال بالاتری نسبت به پارالیدوکسیم برخوردار بوده و انرژی اتصال قابل مقایسه­ ای نسبت به ابیدوکسیم داشته­ اند.
نتیجه‌گیری: بررسی نتایج نشان داد، اکسیم­ های طراحی شده، انرژی اتصال نویدبخشی در مقایسه با اکسیم ­های رایج ابیدوکسیم و پارالیدوکسیم دارند. بیس-پیریدینیوم اکسیم ­ها نسبت به مونو-پیریدینیوم اکسیم ­ها، به دلیل برهمکنش ­های اضافی هیدروژنی و π-π در جایگاه فعال، نتایج بهتری نشان داده­ اند. همچنین، اکسیم­ های طراحی شده­ای که حلقه ایمیدازول در موقعیت 3 حلقه پیریدینیوم قرار داشت در اکثر موارد جهت­ گیری و برهمکنش­ های مناسب­تری در جایگاه فعال نشان دادند.

کلیدواژه‌ها