بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در پرسنل وظیفه

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی ایران

2 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: پرسشنامه اختلالات شخصیت بر اساس DSM-5 (PID-5) یک ابزار تشخیصی است که با هدف تشخیص­گذاری مبتنی بر خصیصه در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) ایجاد شده است. با توجه به نیاز به ابزارهای پایا در زمینه تشخیص اختلالات شخصیت به زبان فارسی و در پرسنل نظامی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه اختلالات شخصیت بر اساس ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (PID-5) در پرسنل وظیفه انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی و با هدف هنجاریابی پرسشنامه بود. مشارکت کنندگان در پژوهش 401 نفر از پرسنل وظیفه بودند، که در سال 1395 در نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت بودند. پس از ترجمه پرسشنامه PID-5 به روش ترجمه مستقیم و معکوس، گردآوری داده­ ها صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS-16 استفاده شد.
یافته‌ها: ضریب کلی آلفای کرونباخ خصیصه­ ها 93/0 و حوزه­ها 88/0 بود. دامنه آلفای کرونباخ محاسبه شده برای 24 خصیصه­ پرسشنامه از 60/0 تا 82/0 بدست آمد که ضریب اطمینان قابل قبولی است، و فقط در خصیصه بدگمانی آلفای محاسبه شده 50/0 بود. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای حوزه ­ها نیز در دامنه­ ای از 71/0 (ضدیت) تا 84/0 (روانپریشی) بدست آمد.
نتیجه‌گیری: بطور کلی نسخه فارسی پرسشنامه شخصیتی PID-5 از پایایی و ثبات درونی قابل قبولی در ارزیابی نشانگان اختلالات شخصیت و ویژگی­ های شخصیت برخوردار است. از این رو در پژوهش و تشخیص اختلالات شخصیت در پرسنل وظیفه، سازمانهای نظامی و انتظامی با اطمینان می­توان از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها