حذف آرسنیک سه ظرفیتی از آب آشامیدنی شهری توسط فرآیند الکتروکواگولاسیون

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران

2 گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

اهداف: آلودگی آب آشامیدنی با آرسنیک سه ظرفیتی در اغلب کشورها به‌عنوان یک مشکل بهداشتی مهم مورد توجه است. هدف مطالعه تعیین کارایی فرآیند الکتروکواگولاسیون در حذف آرسنیک سه ظرفیتی از آب بود.

روش‌ها: فرآیند با استفاده از الکترودهای آلومینیوم - استیل و حالت تک قطبی موازی انجام که در آن تأثیر زمان واکنش (15 و 10، 5 دقیقه)، pH اولیه (9، 7 و 5)، شدت جریان (0/8، 0/4 و 0/2 آمپر) و غلظت اولیه آرسنیک (10، 5،1، 0/5 و 0/25 میلی‌گرم در لیتر) بررسی شد.

یافته‌ها: با افزایش pH از 5 به 7 و 9 مقدار آرسنیک باقی‌مانده به ترتیب از 0/195 به 0/145 و 0/115 میلی‌گرم در لیتر کاهش می‌یابد. افزایش شدت جریان از 0/2 آمپر به 0/4 و 0/8 آمپر باعث کاهش غلظت آرسنیک باقی‌مانده از 0/148 به 0/147 و 0/044 میلی‌گرم در لیتر شد. زمان تماس 10 دقیقه، 7=pH و شدت جریان 0/8 آمپر به‌عنوان شرایط بهینه تعیین شد. میزان انرژی برق مصرفی در شرایط بهینه Kwh/m3 0/9423 محاسبه شد. در این شرایط فرآیند می‌تواند در غلظت‌های اولیه mg/l0/5 و 0/25 مقادیر رهنمودی سازمان جهانی بهداشت و استاندارد ملی ایران را تأمین کند. آنالیز واریانس یک طرفه تأثیر معنی دار تغییرات غلظت اولیه را بر مقدار آرسنیک باقی مانده نشان داد (0/005>P < /span>).

نتیجه‌گیری: فرآیند الکتروکواگولاسیون بدون نیاز به اکسیداسیون می‌تواند آرسنیک سه ظرفیتی را از آب آلوده تا حد استانداردهای توصیه شده ایران حذف کند.

کلیدواژه‌ها