تاثیر پوشش حفاظتی خنثی سازی مین بر عملکرد بصری و زمان واکنش افراد در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

3 گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مهندسی سیستم، دانشگاه امام علی، تهران، ایران

چکیده

اهداف: این مطالعه با هدف بررسی تاثیر جلیقه های حفاظتی خنثی سازی مین بر عملکرد بصری و زمان واکنش افراد در شرایط گرم و خشک آزمایشگاهی انجام شد.

روش ها: این پژوهش بر روی 12 نفر مرد با میانگین سنی (09/3±)83/26 سال و شاخص نمایه توده بدنی نرمال انجام شد. هر یک از نمونه ها به مدت60 دقیقه در آزمایشگاه شرایط جوی با دمای °C35 و رطوبت نسبی 30% مورد ارزیابی قرار گرفتند. نمره شاخص استرین گرمایی، فرکانس خستگی چشم و زمان واکنش در مراحل با استفاده جلیقه خنثی سازی مین و بدون استفاده از این پوشش اندازه گیری شد و با استفاده از آزمون ویلکاکسون و فریدمن نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: در حالت بدون استفاده از پوشش خنثی سازی مین میانگین شاخص استرین فیزیولوژیک (29/0)62/1، زمان واکنش (048/0)5739/0، دمای دهانی (33/0)5/36، ضربان قلب (49/4)33/101 و فرکانس خستگی چشم (36/3)65/37 و در حالت با استفاده از پوشش خنثی سازی مین میانگین شاخص استرین فیزیولوژیک (36/0)19/3، زمان واکنش (09/0)721/0، دمای دهانی (20/0)23/37، ضربان قلب (16/5)41/111 و فرکانس خستگی چشم (26/3)45/35 بود. انجام آزمون ویلکاکسون نشان داد بین متغیرها در دو حالت اختلاف معنی داری وجود دارد (002/0p=).

نتیجه گیری: استفاده از پوشش محافظتی خنثی سازی مین به واسطه افزایش تنش حرارتی باعث افزایش زمان واکنش و خستگی چشم در نتیجه افزایش خطای استفاده کنندگان می گردد.

کلیدواژه‌ها