نقش افسردگی و مصرف مواد در تبیین افکار خودکشی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

اهداف: هدف از تحقیق حاضر تبیین افکار خودکشی بر اساس متغیرهای مصرف مواد و افسردگی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش بود.

روش‌ها: در این مطالعه همبستگی مبتنی بر مدلیابی تحلیل ساختاری، نمونه ای به حجم 176 سرباز با روش تصادفی و طبقه ای از 3 یگان انتخاب گردید. با استفاده از سه پرسشنامه افکار خودکشی بک، پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس احتمال مصرف مواد داده های مطالعه جمع آوری شدند. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Amos (نسخه 19) استفاده شد.

یافته‌ها: از مجموع 176 سرباز 4/28 درصد در خطر بالای باورهای مرتبط با خودکشی قرار داشتند (نمره بالاتر از 10). بین متغیرهای افسردگی و احتمال مصرف مواد با افکار خودکشی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت. مدل ساختاری تحقیق نشان داد که 74 درصد واریانس افکار خودکشی از طریق دو متغیر افسردگی و مصرف مواد تبیین می گردد.

نتیجه‌گیری: در کل نتایج تحقیق نشان داد که ریسک افکار خودکشی در سربازان دانشگاه علوم پزشکی ارتش نسبتا بالامی باشد که این امر لزوم اتخاذ تدابیری جدی توسط مسئولین و سایر ارگانهای ذیربط را در جهت بهبود وضعیت سلامت روانی-اجتماعی سربازان را می طلبد.

کلیدواژه‌ها