بررسی مقایسه‌ای تأثیر آموزش حضوری و غیرحضوری بر میزان دانش و نگرش سربازان در مورد راه‌های انتقال و نحوه پیشگیری از بیماری ایدز

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری بروجن، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

اهداف: امروزه توجه به بیماری‌های منتقله از قبیل ایدز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. خدمت سربازی از مکان‌هایی که می‌توان به افراد در پیشگیری از گسترش این بیماری کمک نمود. هدف مطالعه حاضر بررسی مقایسه‌ای تأثیر نوع آموزش بر میزان دانش و نگرش سربازان در مورد راه‌های انتقال و نحوه پیشگیری از بیماری ایدز می‌باشد.  

روش‌ها: 93 نفر از سربازان یک مرکز به شیوه نمونه گیری طبقه‌ای در سه گروه آموزشی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه‌های سنجش دانش و نگرش بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.

یافته‌ها: با توجه به نتایج، در بررسی نگرش سربازان در گروه سخنرانی فقط نمره نگرش سربازان بین پیش آزمون و آزمون یادآری تفاوت معناداری داشت (P=0٫011). در گروه راهنمای آموزشی نیز تفاوت نمره نگرش، بین پیش آزمون و آزمون یادآری معنادار بود (P=0٫019). در مقایسه بین گروهی نیز دانش گروه سخنرانی (P < 0٫001) و راهنمای آموزشی (P < 0٫01) با گروه کنترل تفاوت معناداری دارند.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها روش آموزش غیرحضوری توانسته است بر ماندگاری دانش سربازان مؤثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها