طراحی سیستم تصمیم یار تشخیص آسیب ریوی مصدومین شیمیایی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: بیماری انسداد مزمن ریوی شایع‌ترین عارضه مواجهه با گاز خردل است. تشخیص صحیح بین بیماری انسداد مزمن ریوی و آسم یکی از چالش‌های جدی محسوب می‌شود. از این‌رو تمام راهکارهای بالینی در حیطه بیماری انسداد مزمن ریوی معیارهایی را برای تشخیص افتراقی بیان نموده‌اند. جهت افزایش پذیرش راهکارهای بالینی از سیستم‌های تصمیم یار استفاده می‌شود. یکی از شیوه‌های مدل‌سازی در این‌گونه سیستم‌ها استفاده از مدل‌های چند صفتی کیفی می‌باشد. هدف این پژوهش طراحی مدل چند صفتی کیفی برای تشخیص افتراقی بیماری انسداد مزمن ریوی است.

روش‌ها: ابتدا متغیرهای مؤثر در تشخیص افتراقی دسته بندی و توسط متخصص ارزیابی شد. سپس مدل چند صفتی کیفی پیاده سازی گردید. برای تست سیستم از اطلاعات 50 بیمار که به پزشکان بیمارستان بقیه الله مراجعه کرده بودند استفاده شد. برای ارزیابی از شاخص‌هایی از جمله دقت، حساسیت استفاده گردید.

یافته‌ها: مقایسه خروجی سیستم با تشخیص پزشک نشان داد که حساسیت، دقت و صحت سیستم به ترتیب برابر با 92.30 درصد، 96 درصد و 100 درصد می‌باشد. به‌طوری که این شاخص‌ها بیانگر عملکرد مناسب سیستم در تشخیص افتراقی بیماری انسداد مزمن ریوی بود. نتیجه‌گیری: متدلوژی ارائه شده رویکرد مناسبی جهت تحلیل و مدل‌سازی داده‌ها در حیطه تصمیم گیری پزشکی محسوب می‌شود و از کارایی مطلوبی برخوردار بود و می‌تواند برای پزشکان مفید بوده و کمک مؤثری ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها