بررسی مصرف میوه و سبزیجات و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) در سال 1390

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بهداشت نظامی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اهداف: مصرف ناکافی میوه‌ها و سبزیجات به‌عنوان اجزا مهم رژیم غذایی سالم می‌تواند از عوامل خطرساز بسیاری از بیماری‌های مزمن باشد. این مطالعه باهدف تعیین میزان مصرف میوه‌ها و سبزیجات و بررسی عوامل مرتبط با آن در کارکنان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، با بررسی 327 نفر از کارکنان چهار مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای و به‌صورت تصادفی انجام شد. برای همه افراد پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت‌شناسی، پرسشنامه استاندارد بسامد خوراک 54 آیتمی و پرسشنامه فعالیت بدنی در طول یک ماه (شهریور 1390) تکمیل شد.

یافته‌ها: میانگین مصرف میوه در مردان و زنان به ترتیب 10±92 و 7±99 و مصرف سبزیجات 9±104 و 7±117 و واحد در ماه بود. میزان مصرف میوه در رده سنی 31 تا 40 سال کمتر از سایر سنین بود. البته سن، جنس، نمایه توده بدنی، سطح درآمد، تحصیلات و فعالیت جسمی با میزان مصرف ماهیانه میوه‌ها و سبزیجات ارتباط معناداری نداشت (P < 0.05). مصرف گروه میوه و سبزی با مصرف گروه‌های لبنیات، نان و غلات و گوشت همبستگی مثبت نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری: دریافت میوه و سبزی در کارکنان مورد بررسی در مقایسه با توصیه‌های هرم غذایی کافی می‌باشد. جهت بهبود باید به آگاه‌سازی کارکنان در مورد اثرات سودمند مصرف میوه و سبزی بر سلامت توجه بیشتری معطوف داشت.

کلیدواژه‌ها