بررسی شیوع ژن‌های بیماریزایی ‎sodC1 و ‎sopE1 در سروتایپ های سالمونلا انتریکا جدا شده از موارد بالینی در تهران

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

چکیده

اهداف: اطلاعات کمی از وجود و میزان ژن‌های کد کننده فاکتورهای ویرولانس در سویه‌های اندمیک سالمونلا در کشور در دست است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی شیوع ژن‌های بیماریزایی‏ ‎sodC1 و‏ ‎sopE1 در سروتایپ های سالمونلا انتریکا جدا شده از برخی بیمارستان‌های تهران می‌باشد.

روش‌ها: 95 نمونه بالینی از بیماران مشکوک به عفونت با سالمونلا از برخی بیمارستان‌های تهران طی سال‌های 1386 الی 1389 جمع آوری گردید. این ایزوله‌ها با استفاده از تست‌های بیوشیمیایی و سرولوژیک تعیین هویت گردیدند. نهایتاً حضور ژن‌های پاتوژنیسیته‏ ‎sodC1 و‏ ‎sopE1 توسط روش‏ ‎PCR تعیین شد.

یافته‌ها: فراوانی ژن‌های‏ ‎sodC1 و‏ ‎sopE1 به ترتیب 100 و 7/95 درصد بود. بیشترین ایزوله‌های دارای ژن‌های پاتوژنیسیته متعلق به سه سروتایپ مختلف سالمونلا از جمله سروتایپ‌های انتریتیدیس، اینفنتیس و تیفی موریوم بودند.

نتیجه گیری: این مطالعه برای اولین بار در کشور وجود و شیوع ژن‌های مهم بیماریزایی‏ ‎sodC1 و‏ ‎sopE1 را در سالمونلا انتریکا گزارش می‌دهد. در مقایسه با نتایج سایر مطالعات دیگر کشورها، یافته‌های ما نشان داد که این ژن‌های پاتوژنیسیته با فرکانس وقوع بالا و به‌طور گسترده‌ای در بین سالمونلا انتریکاهای جدا شده از نمونه‌های بالینی در تهران یافت می‌شوند.

کلیدواژه‌ها