دستبرد علمی: مفاهیم، عوامل و راهکارها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت

2 مرکز تحقیقات بهداشت

چکیده

هدف از تولید علم، کشف واقعیات و بهبود وضع آدمی است که دستبرد علمی و استفاده از ابزارهای غیراخلاقی با هدف تولید علم سازگاری ندارد. بیشتر محققان آکادمیک به این اجماع رسیدند که دستبرد علمی یک نقض جدی در اخلاق انتشار است. در دهه اخیر دستبرد علمی، رشد زیادی داشته و جوامع علمی را با نگرانی های متعددی مواجه ساخته است. هرچند این پدیده شیوع یافته اما با اصول علم در تناقض است.
امروزه برخی از رسانه ها اخبارهای نگران کننده ای در مورد تقلب در انتشارات علمی بیان می کنند که شامل رفتار نادرست و دستکاری داده ها توسط دانشمندان معروف است. میزان شیوع دستبرد علمی در مطالعات مختلفی گزارش شده است.که میزان آن نیز بر اساس رشته، کشور، مقطع تحصیلی و طول زمان متفاوت است. این مطالعه با هدف بررسی مفاهیم مربوط به دستبرد علمی، عوامل و ریشه های آن، میزان شیوع آن در دنیا، شیوه های کشف و راهکارهای مقابله با آن به منظور افزایش درک اساتید ودانشجویان از این پدیده انجام گرفت.

کلیدواژه‌ها