میزان آگاهی جانبازان آسیب نخاعی از سندروم اتونومیک دیس‌رفلکسی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: اتونومیک‌دیس‌رفلکسی نوعی سندروم عدم تعادل سمپاتیک است که تشخیص و درمان سریع علایم و نشانه‌های آن، می‌تواند از عوارض خطرناک جلوگیری نماید. این مطالعه با هدف بررسی میزان آگاهی جانبازان آسیب نخاعی از اتونومیک‌دیس‌رفلکسی و تاثیر آموزش بر آگاهی آنها انجام شد.   روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 60 جانباز مرد با آسیب نخاعی که در سه­ماهه اول سال 1390 برای انجام آزمایشات دوره‌ای به یکی از بیمارستان‌های بنیاد جانبازان مراجعه کرده یا ساکن آسایشگاه‌های تهران بودند، به‌صورت مبتنی بر هدف به‌روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و بررسی شدند. داده­ها به­کمک پرسش­نامه‌ محقق­ساخته حاوی سئوالات جمعیت­شناختی و سئوالات مربوط به آگاهی از اتونومیک­دیس­رفلکسی و علایم شایع آن جمع­آوری شد. یافته‌ها به­کمک نرم­افزار SPSS 11 با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و آزمون T زوجی تحلیل شد.   یافته‌ها میانگین سنی نمونه­ها 29 / 5 ± 42 / 46 سال و میانگین مدت آسیب نخاعی آنها 37 / 6 ± 5 / 25 سال بود. 24نفر (40%) سطح آسیب نخاعی بالاتر از 6 T داشتند. علایم شایع بیماری به­ترتیب افزایش فشار خون، سردرد ضربان‌دار، افزایش اسپاسم و تعریق فراوان در ناحیه سر و گردن بود. میانگین دانش نمونه‌ها از 6 نمره، قبل از مداخله 38/0 ± 136/1 بود که بعد از مداخله به 596/0 ± 48/5 افزایش یافت (001/0 >p ).   نتیجه‌گیری: افزایش سطح آگاهی جانبازان و پیگیری مداوم و تحت‌نظرداشتن این گروه از جانبازان به‌علت افزایش سن آنها در کنار افزایش خطر اترواسکلروز و تشدید عوارض اتونومیک‌دیس‌رفلکسی ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها