مقایسه آموزش مراقبت پرستاری در امداد و انتقال هوایی به دو روش سخنرانی و آموزش الکترونیک

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا...(عج)، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: با توجه به اهمیت ویژه امداد و انتقال هوایی در عصر حاضر و کمبود نیروهای حرفه­ای، آموزش نیروی انسانی متخصص ضروری به ­ نظر می‌رسد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه­ تاثیر آموزش مراقبت پرستاری در امداد و انتقال هوایی به دو روش سخنرانی و آموزش الکترونیکی بر سطوح یادگیری پرستاران بود.   روش‌ها: این کارآزمایی بالینی در سال 1390 در یکی از بیمارستان‌های منتخب شهر تهران روی 60 نفر از پرستاران بخش‌های مختلف که با نمونه‌گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، انجام شد. نمونه­ها در دو گروه 30نفره تحت آموزش به‌روش سخنرانی و آموزش الکترونیک قرار گرفتند. میزان تاثیر آموزش در سه سطح دانش، فهم و کاربرد در حیطه شناختی قبل، بلافاصله و یک ماه بعد از آموزش بررسی شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 17 و آزمون آنوای اندازه­های تکراری و T مستقل تحلیل شد.   یافته‌ها: میانگین و انحراف‌معیار نمرات در جمع سطوح یادگیری در گروه سخنرانی قبل و بعد از آموزش و 4 هفته بعد به‌ترتیب 822/2 ± 03/12، 294/3 ± 10/21 و 01/4 ± 30/19 (001/0 >p ) و در گروه آموزش الکترونیکی به‌ترتیب 706/3 ± 3/14، 416/4 ± 13/21 و 177/3 ± 33/21 بود (001/0>p ). تفاوت معنی­داری بین دو گروه‌ در مرحله پس‌آزمون (1/0=p ) دیده نشد، اما در مرحله یادآری (03/0=p ) موثربودن روش نرم­افزاری مشخص شد.   نتیجه‌گیری: به‌دلیل موثربودن روش نرم ­ افزار چندرسانه ­ ای در مرحله یادداری و صرفه‌جویی در وقت، پیشنهاد می­شود از این روش در آموزش ضمن خدمت پرستاران استفاده شود.

کلیدواژه‌ها