رابطه موفقیت احیای قلبی ریوی با زمان مراجعه بیمار به بخش اورژانس

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: با وجود گذشت نزدیک پنجاه سال از شروع عملیات احیای قلبی- ریوی، میزان زنده‌ماندن افراد همچنان ضعیف است. تحقیقات گذشته نشان داده­ که عوامل مختلفی بر عملیات احیا موثرند. این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین CPR های انجام‌شده با ساعات مراجعه بیمار به بخش اورژانس انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه همبستگی گذشته­نگر روی پرونده­ بیماران مراجعه­کننده به بخش اورژانس بیمارستان­های تامین اجتماعی استان البرز از فروردین 88 تا فروردین 90 که تحت CPR قرار گرفته بودند انجام شد. 588 پرونده به­‌روش سرشماری انتخاب شدند و داده­ها به‌کمک یک فرم اطلاعاتی از پرونده­های بیماران و دفاتر گزارش سوپروایزر استخراج شدند. یافته­ها­ با آزمون مجذور کای و ضریب همبستگی اسپیرمن به­وسیله نرم­افزار SPSS 15 تحلیل شد.   یافته‌ها: به‌طور کلی 32% CPR ها موفق و 68% CPR ها ناموفق بود. بیشترین فراوانی عملیات CPR مربوط به ساعات 9 شب و 3 بامداد و کمترین فراوانی مربوط به ساعات اولیه بامداد بود. 5/25% CPR ها در شیفت صبح، 5/23% در شیفت عصر و 51% در شیفت شب رخ داده بود. بین شیفت کاری و نتیجه CPR رابطه معنی­داری وجود نداشت (513/0=p )، همچنین رابطه‌ای بین ساعات تعویض شیفت تیم احیا و نتیجه CPR مشاهده نشد (462/0=p ).   نتیجه‌گیری: بین ساعات مراجعه بیمار و عملیات CPR رابطه­ای وجود ندارد، اما پرداختن به سایر جوانب دخیل در امر CPR مثل ارتقای سطح مهارت کادر درمان، تشکیل تیم احیای متبحر، بازآموزی و به‌روزرساندن دانش و تکنیک­های پزشکی و پرستاری می­تواند در برنامه­ریزی کاهش CPR های ناموفق مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها