ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 گروه پرستاری کودکان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

2 گروه بهداشت جامعه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

  اهداف: خواب یکی از عوامل مهم موثر بر سلامتی است. اختلالات خواب یکی از اختلالات شایع همراه با بیماری‌های مزمن انسدادی ریه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سلامت عمومی با کیفیت خواب در مصدومین شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی انجام گرفت.   روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- همبستگی که در سال 1386 انجام شد ، 93 مصدوم شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی به‌روش دردسترس از بین مراجعین به درمانگاه فوق تخصصی ریه یکی از بیمارستان‌های نظامی شهر تهران، جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. کیفیت خواب با استفاده از پرسش‌نامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) و سلامت عمومی با استفاده از پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ-12) مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و شاخص‌های مرکزی و آمار استنباطی شامل آزمون‌های همبستگی پیرسون، مجذور کای و رگرسیون خطی چندمتغیره با کمک نرم‌افزار SPSS 15 استفاده شد.   یافته‌ها: 4/77% واحدهای پژوهش از سلامت عمومی مطلوبی برخوردار نبودند. میانگین نمرات مقیاس‌های کیفیت خواب نیز نامناسب بود. به استثنای دو مقیاس طول مدت خواب مفید و کفایت خواب، بین سایر مقیاس‌های کیفیت خواب و همچنین نمره کلی کیفیت خواب با سطح سلامت عمومی ارتباط معنی‌داری وجود داشت (05/0>p ).   نتیجه‌گیری: کیفیت خواب و سطح سلامت عمومی در اکثر مصدومان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت انسدادی، در وضعیت نامطلوب است و بین این دو متغیر ارتباط مستقیم وجود دارد. بنابراین توجه به ارتقای سطح سلامت عمومی و کیفیت خواب مناسب در این بیماران ضروری به‌نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها