اپیدمیولوژی بیماران مبتلا به تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 مرکز بهداشت استان قم، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

2 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

4 دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

  اهداف: تب خونریزی‌دهنده کریمه‌کنگو (CCHF) یک بیماری ویروسی است که توسط کنه به انسان منتقل می‌شود. سایر راه‌های انتقال این ویروس به انسان شامل تماس با خون و بافت‌های حیوان در کشتارگاه‌ها و تماس بیمارستانی است. این مطالعه به‌منظور تعیین وضعیت روند اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به CCHF در استان قم انجام شد.   روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی روی تمامی بیمارانی که از سال 1380 تا 1390 با تشخیص آزمایشگاهی بیماری CCHF پیگیری و درمان شده بودند، انجام شد. داده‌ها با استفاده از جدول فراوانی و آزمون مجذور کای یا تست دقیق فیشر به‌کمک نرم‌افزار SPSS 17 تحلیل شد.   یافته‌ها: طی سال‌های مورد مطالعه 34 بیمار مشکوک در استان قم تحت پیگیری و درمان قرار گرفته بودند. از ا ی ن تعداد 9 مورد (5/26%) قطعی و 11 مورد (5/32%) محتمل بودند و 14 نفر (41%) فقط برخی از علایم را داشتند. میزان مرگ‌ومیر ناشی از موارد قطعی بیماری 22% بود. شایع‌ترین گروه سنی مبتلایان، افراد 15 تا 35 سال (5/70%) بودند و بیشترین موارد بیماری (2/91%) در مناطق شهری سکونت داشتند. شغل اکثر بیماران خانه‌دار، دامدار، دانش‌آموز و قصاب بود و 85% بیماران سابقه تماس با دام را ذکر کردند.   نتیجه‌گیری: CCHF در استان قم به‌ویژه در نواحی شهری آندمیک بوده و افرادی که با دام سروکار دارند، خصوصاً قصاب‌ها و کارگران کشتارگاه‌ها و دامداران در معرض خطر این بیماری قرار دارند. بنابراین ضرورت توجه خاص مسئولان بهداشتی و درمانی در این رابطه احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها