بررسی میزان رضایتمندی از پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. جیره‌های غذایی عملیاتی (Operational Rations) جیره‌های بسته بندی شده ای هستند که برای تغذیه نیروهای شرکت کننده در عملیات ها و رزمایش‌های نظامی تهیه و مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین وظایف مسئولین لجستیک در تمامی ارتش‌های جهان، تهیه انواع جیره‌های غذایی انفرادی و گروهی مورد نیاز و ارزیابی کمی و کیفی پس از مصرف، آنها به منظور اصلاح و بهبود جیره‌های تهیه شده می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی کمی و کیفی پنج نوع جیره غذایی عملیاتی مورد استفاده در رزمایش پیامبر اعظم (ص) بوده است. مواد و روش ها. در این مطالعه مقطعی برای ارزیابی ویژگی‌های کمی و کیفی 5 نوع جیره غذایی نظامی مورد بررسی، پرسشنامه محقق ساخته تهیه و به تعداد 750 عدد (150 عدد برای هر جیره) در بسته‌های غذایی قرار داده شده پس از مصرف جیره ها توسط نیروهای عملیاتی شرکت کننده در رزمایش، پرسشنامه ها تکمیل و سپس اطلاعات جمع آوری شده مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. کلیه اطلاعات توسط نرم افزار spss 14 آنالیز گردید. نتایج. بطور میانگین (02/7 ±) 24/85 درصد افراد شرکت کننده از کمیت و (50/4 ±)63/87 درصد از کیفیت جیره‌های غذایی (کام پذیری، ویژگی‌های ارگانولپتیک، بسته بندی و سلامت جیره ها) رضایت داشته اند. بطوری که میزان رضایتمندی از کام پذیری اقلام موجود در جیره ها (50/8 ±) 01/72 درصد، ویژگی‌های ارگانولپتیک (96/8 ±) 14/85 درصد، بسته بندی مناسب (35/2 ±) 18/95 درصد و سلامت جیره ها (11/11 ±) 02/95 تعیین گردید. در بین پنج جیره مورد مطالعه جیره شماره (4) از نظر کمی (با 74/8 ±) 81/90 درصد و جیره شماره (1) از نظر ویژگی‌های کیفی (07/14 ±) 53/91 درصد بیشترین و جیره شماره (3) هم از نظر کمی (37/12 ±) 11/74 درصد و هم از نظر کیفی (با46/14±) 47/76 درصد کمترین رضایتمندی را به خود اختصاص دادند. در بین اقلام موجود در وعده‌های صبحانه، حلوا ارده (100 درصد) و پودر حلیم (7/86 درصد)، در بین اقلام موجود در وعده‌های ناهار سوپ جو (100 درصد) و خوراک لوبیا چیتی با مرغ (2/95 درصد) و در بین اقلام موجود در وعده شام مغز بادام زمینی و پسته(به ترتیب7/95 و 1/95 درصد) بیشترین رضایتمندی و در بین کل اقلام غذایی هر سه وعده پودر سوپ سبزی (3/14 درصد) و پودر سوپ پیاز (8/31 درصد) دارای کمترین کیفیت تشخیص داده شدند. در بین میان وعده‌های مصرف شده نیز، میان وعده‌های مربوط به جیره‌های غذایی شماره 5 و 1 (انجیر فرآوری شده و خرمای فشرده مغزدار) هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بیشترین رضایتمندی را بهمراه داشتند. نتیجه گیری. نتایج این بررسی نشان داد با توجه به اینکه جیره‌های نظامی مورد مطالعه برای اولین بار در یک رزمایش نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند، بدون تردید دارای نقاط ضعفی هستند که باید مرتفع گردند. حذف یا اصلاح بعضی از اقلام غذایی (‌بویژه در جیره‌های شماره 3 و 2)، ایجاد تنوع غذایی بیشتر، توجه به عادات غذایی نیروها، مواردی هستند که باید در تولید و بهینه سازی این جیره‌های غذایی نظامی مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها