بررسی سطح آگاهی و نگرش مادران نیروهای مسلح درباره تب کودکان در مراجعین به بیمارستان بقیه‌ا... (عج)

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. به منظور بررسی آگاهی و نگرش خانواده‌های نیروهای مسلح، از ساده‌ترین موضوعات مربوط به سلامت کودکان که در میان اکثر خانواده‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، آغاز نموده‌ایم. و بدین منظور تب را به عنوان یک علامت مهم در جهت ارزیابی میزان آگاهی مادران به کار گرفتیم. هدف از انجام این مطالعه تعیین آگاهی ونگرش مادران خانواده نیروهای مسلح نسبت به تب کودکانشان می‌باشد. مواد و روش ها. این مطالعه به صورت توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسش‌نامه 15 سوالی روی 180 نفر از مادران نیروهای مسلح که کودک خود را جهت معاینه روتین یا به دلیل بیماری در زمستان سال 1382 به درمانگاه‌های اطفال بیمارستان آورده‌اند، صورت گرفت. نتایج. از مادران مورد مطالعه 9/83 % دمای °38 سانتی گراد یا کمتر را به عنوان تب بالا محسوب می‌کردند. 9% ایشان معتقد بودند اگر تب بدون درمان رها شود تا °41 سانتی گراد یا بیشتر بالا می‌رود. 8/87% تب را عارضه‌دار می‌دانستند و 2/52% ایشان معتقد بودند این عوارض در دمای °40 سانتی گراد ایجاد می‌شود. 3/88% کودک خود را برای دادن تب بر بیدار می‌کردند. 3/98% از استامینوفن و 7/1% از ایبوپروفن استفاده می‌کردند و فقط 50% از ایشان دارو را با دوز صحیح مصرف می‌نمودند و 64.4% منبع اطلاعاتی خود را پزشکان و پرستاران ذکر نمودند. 75% مادران به هنگام تب کودکان خود را نزد متخصصین اطفال می‌بردند. در این مطالعه بین آگاهی مادر از تب بالا با میزان تحصیلات، سن و تعداد فرزندان ارتباطی به دست نیامد (P-Value به ترتیب 24/0، 52/0 و 96/0). بین سطح تحصیلات مادر و آگاهی از دمای خطر‌ساز، کمتر شدن نگرانی از تب و شروع تب بر و یا پاشویه هم اختلاف معنی داری به دست نیامد (P-value به ترتیب 77/0، 48/0 و 37/0). بحث. باتوجه به نتایج بالا به نظر می‌رسد آگاهی مادران نیروهای مسلح با هر سطح تحصیلاتی راجع به تب به عنوان یکی از معیارهای سلامت و بیماری کافی نبوده است و نیاز به آموزش کافی درباره مسائل شایع مثل تب در کودکان می‌باشد. لازم است علاوه بر افزایش آگاهیها از طریق رسانه های گروهی، بایستی اقدام به ارتقاء سطح آگاهی مادران نیروهای مسلح به طور اختصاصی نیز داشت.

کلیدواژه‌ها