بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی جانبازان نابینا با همتایان بینا

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه. فردی که از فقدان کامل یک حس رنج می برد، به نوعی به طور غیر مستقیم مبتلا به آسیب مغزی است. اطلاعات دقیق و سریع بینایی برای عملکردهای شناختی مغز حیاتی هستند. هدف از این مطالعه تعیین تفاوت بین عملکرد های شناختی مغز در دو گروه جانبازان نابینا و همتایان بینا است. مواد و روش‌ها. این مطالعه در 137 جانباز نابینای دو چشم و 124 فرد همتا از نظر سن و تحصیلات انجام گرفت. جهت ارزیابی سلامت شناختی از آزمون بررسی مختصر وضعیت شناختی استفاده شد. تحلیل آماری برای مقایسه دو گروه در نمره این آزمون و خرده آزمون های مربوطه به وسیله آزمون آماری تی زوج نشده صورت گرفت.نتایج. بین نابینایان و همتایان بینا در جهت یابی، ثبت اطلاعات و توجه و محاسبه تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولیکن در یادآوری، مهارت های زبانی و کل آزمون کارایی افراد بینا به طور معنی داری بالاتر از نابینایان است. نتیجه‌گیری. کارایی افراد بینا در عملکرد های شناختی کمتر از همتایان بینا است و این مهم مداخلات توانبخشی شناختی را جهت پیشگیری از تحلیل زودهنگام بافت های مغزی طلب می کند.

کلیدواژه‌ها