روش‌های مختلف تشخیص توکسین‌ها

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

مقدمه. توکسین‌ها مواد زیان‌آوری هستند که توسط ارگانیسم‌های زنده از جمله حیوانات، گیاهان، باکتری‌ها و قارچ‌ها تولید می‌شوند. در بین توکسین‌ها، توکسین بوتولینوم، انتروتوکسین B استافیلوکوکی و ریسین از جمله مهمترین توکسین‌هایی هستند که در اینجا مباحث تشخیصی آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تشخیص سریع توکسین‌ها اهمیت حیاتی در کاهش اثرات سوء ناشی از کاربرد این عوامل دارد. در این مطالعه، با گرد آوری آخرین اطلاعات منتشر شده، مروری کلی بر روشهای تشخیصی توکسین‌های مهم صورت گرفته است. همچنین مزایا و معایب تکنیک‌های مورد استفاده نیز به تفصیل ارائه شده است. نتیجه‌گیری. از بین روشهای ذکر شده، الایزا، مس اسپکترومی و روشهای دیگر همچون انواع روش‌های مبتنی بر کروماتوگرافی جهت تشخیص توکسین‌ها بویژه ریسین، توکسین B استافیلوکوک و توکسینT2 (تریکوتسن) کارایی مناسبی نشان داده‌اند چرا که حساسیت و ویژگی این روشها در حد قابل قبولی بوده و بعضا" قادرند بشکل همزمان چند توکسین را شناسایی نمایند.

کلیدواژه‌ها