رسم منحنی کالیبراسیون (دوز-‏‎ ‎پاسخ) با استفاده از اشعه گاما و روش آنالیزمتافاز برای دوزیمتری ‏بیولوژیکی افراد پرتو دیده

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. دوزیمتری بیولوژیکی یکی از مهم‌ترین روش‌ها جهت تخمین دوز تابشی در افراد پرتو دیده است. معمول‌ترین روش بیودوزیمتری، آنالیز کروموزومی با استفاده از روش آنالیز متافاز می‌باشد. در این روش پس از تحریک رشد لنفوسیت‌های خون محیطی در شرایط in vitro ، توقف سلول‌ها در مرحله میتوز و شمارش کروموزوم‌ های دی‌سانتریک، مقدار دوز تابشی با استفاده از منحنی دوز- پاسخ تخمین زده می‌شود. از آنجا که منحنی‌های کالیبراسیون برای هر آزمایشگاهی اختصاصی هستند لذا در این مطالعه منحنی کالیبراسیون (دوز- پاسخ) با روش فوق و با استفاده از پروتکل استاندارد برای آزمایشگاه کشت سلول دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج) رسم شده است. مواد و روش ها. نمونه خون کامل که از سه فرد سالم گرفته شده بود با دوزهای مختلف پرتو گاما (4-25/0) گری تابش داده شد. سپس لنفوسیت‌ها از نمونه خون جدا شده و در محیط کشت کامل RPMI-1640 کشت داده شدند. پس از محصول برداری و رنگ‌آمیزی، 500 سلول میتوزی در هر دوز تابشی برای هر فرد جهت شمارش دی سانتریک‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج. پس از محاسبه میانگین تعداد دی سانتریک‌ها در سلول در هر دوز تابشی، منحنی دوز- پاسخ رسم شد. در این منحنی فراوانی دی سانتریک‌ها با افزایش بحث. منحنی دوز- پاسخ بدست آمده در این مطالعه با سایر مطالعات مشابه مطابقت دارد. این منحنی کالیبراسیون برای تخمین دوز دریافتی افرادی که تحت تابش پرتوهای با LET پایین چون پرتوهای ایکس و گاما قرار گرفته‌اند معتبر است.

کلیدواژه‌ها