ارتباط بین علائم روان شناختی و عزت نفس در جانبازان شیمیایی سردشت

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. علایم روانشناختی و کاهش اعتماد به نفس دو یافته شایع در جانبازان شمیایی می باشد. با توجه به گزارشات منتشر شده در زمینه همبستگی بین اعتماد به نفس و این علائم در جمعیت های مختلف، مطالعۀ حاضر با هدف بررسی همبستگی اعتماد به نفس و علائم اضطراب و افسردگی در جانبازان شیمیایی سردشت انجام شد. مواد و روش کار. در مطالعۀ توصیفی حاضر، 134 جانباز شیمیایی از بین مردم سردشت در سال 1385 به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. بیماران بر اساس علایم اضطراب به گروه های Ianx (دارای علایم غیر طبیعی اضطراب، 103 نفر) و IIanx (فاقد علایم غیر طبیعی اضطراب، 31 نفر)، بر اساس علایم افسردگی به گروه های Idep (دارای علایم غیر طبیعی افسردگی، 87 نفر) و IIdep (فاقد علایم غیر طبیعی افسردگی، 47 نفر) و بر اساس علایم افسردگی و اضطراب همزمان به گروه های Icom (فاقد علایم غیر طبیعی اضطراب و افسردگی، 17 نفر)، IIcom (دارای علایم غیر طبیعی اضطراب یا افسردگی، 44 نفر) و IIIcom (دارای علایم غیر طبیعی اضطراب و افسردگی توام، 73 نفر) تقسیم شدند. ویژگی های دموگرافیک (سن، جنس، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات)، مجروحیت (درصد جانبازی و شیمیایی)، علایم اضطراب و افسردگی (HADS) و اعتماد به نفس (Rosenberg Self-Esteem Scale) در کلیۀ شرکت کنندگان ارزیابی گردید. اعتماد به نفس در گروه های Ianx و IIanx، گروه های Idep و IIdep و گروه های Icom، IIcom و IIIcom به تفکیک مقایسه گردید. نتایج. 86 نفر (64%) از نمونه ها مرد، محدوده و میانگین (انحراف معیار) سن برابر 79 – 20 و 11 ± 48 سال، و محدوده و میانگین (انحراف معیار) درصد جانبازی برابر 70 – 10 و 12 ± 30 درصد و محدوده و میانگین (انحراف معیار) درصد شیمیایی برابر 70 – 10 و 10 ± 27 درصد بود. محدوده و میانگین (انحراف معیار) نمرۀ اعتماد به نفس بیماران برابر 22 - 0 و 6/4 ± 4/11 ، بود. نمرۀ اعتماد به نفس در گروه های Ianx و IIanx (5/4 ± 8/10 در مقابل 3/4 ± 6/13) اختلاف آماری معنی داری نشان داد (003/0=P). نمرۀ اعتماد به نفس در گروه های Idep و IIdep (3/4 ± 0/10 در مقابل 0/4 ± 0/14) اختلاف آماری معنی داری نشان داد (001/0=P). نمرۀ اعتماد به نفس در گروه های Icom ، IIcom و IIIcom (4/5 ± 0/14، 0/3 ± 6/13 و 3/4 ± 5/9) اختلاف آماری معنی داری نشان داد (001/0=P). بحث. اعتماد به نفس و علایم روانشناختی در جانبازان شیمیایی دارای ارتباط تنگاتنگی می باشند. کاربرد بالینی این همبستگی، مطرح کننده ضرورت توجه به هر یک از این دو عامل، در بیماران دچار مشکلات در زمینۀ دیگری می باشد. این یافته می تواند روانشناسان و روانپزشکان را در جهت ارتقای سطح سلامت روان این جمعیت یاری رساند.