بررسی ایمنی هومورال پس از واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکوکی در نیرو های مسلح

نوع مقاله : پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

مقدمه. این تحقیق به منظور ارزیابی ایمنی هومورال متعاقب واکسیناسیون بر ضد مننژیت مننگوکی در نیروهای مسلح صورت پذیرفته است. مواد و روش ها. به 150نفر gµ 50 واکسن پلی ساکاریدی گروهA وC مننگوکوک بصورت زیر جلدی تزریق شده است و از تمامی افراد قبل از واکسیناسیون، 1، 4و7 ماه بعد از واکسیناسیون خونگیری شد. میزان آنتی بادی سرمها با روش هماگلوتیناسیون غیر مستقیم تعیین گردیده است ، که با این روش تیتر 16(معادلgµ2-1آنتی بادی) حفاظتی(Protective)است. نتایج. بررسی نمونه های خون تهیه شده نشان داد که در مرحله قبل از واکسیناسیون فقط 5 نفر یعنی 3/3 درصد افراد دارای تیتر آنتی بادی حفاظتی بوده اند. در یک ماه بعد از واکسیناسیون، 134 نفر یعنی معادل 3/89 % رزمندگان در سرم خود دارای تیتر آنتی بادی حفاظتی شده اند، 4/7 % آنتی بادی حفاظتی را کسب نکرده اند، و نیز 3/3% افراد واکسینه شده هیچ گونه آنتی بادی بر علیه واکسن مصرفی تولید نکرده اند. در ماه چهارم نه تنها تیتر آنتی بادی افزایش نیافته ، بلکه سطح آن در گردش خون پایین آمده است، با این حال درصد افراد غیر مصون نسبت به ماه اول افزایش نیافته است. نتایج بررسی نمونه های خون در ماه هفتم بعد از واکسیناسیون نشان داد که افراد غیر مصون به 18 درصد افزایش یافته است. بحث. با توجه به پایین بودن تیتر آنتی بادی در افرادی که مصونیت یافته اند و پایین بودن تعداد این افراد (82 %) در مقایسه با گزارشات دیگران (90-95%) و نیز کاهش میزان آنتی بادی بعد از مدت کوتاهی که تا یک سالگی پس از واکسیناسیون ادامه دارد، میزان مصونیت حاصله از واکسن مصرفی در این تحقیق ، مطلوب ارزیابی نشد.

کلیدواژه‌ها